average

 1. Noun, Economics ortalama
 2. Noun, Economics avarya
 3. orta, vasat.
  an average student: vasat bir öğrenci.
  man of average abilities: vasat kabiliyetli
  bir adam.
  an average family: orta halli bir aile.
  above/below average: vasattan yukarı/aşağı.
 4. Mathematics ortalama, vasati.
  to take an average of the results: sonuçların ortalamasını almak.
  What is
  the average rainfall for July: Temmuzda ortalama yağış nedir?
 5. (bkz: arithmetic mean ).
 6. Maritime Traffic yitirce, hasar, avarya, dokunca, tazminat.
  general average: büyük avarya.
  particular average:
  küçük/özel avarya.
  average adjuster: muhammin, avarya düzenleyen eksper.
  average clause: sigortada verilecek tazminat miktarını belirleyen madde.
 7. ortalama(sını) almak/bulmak, vasati(sini) almak, ortasını bulmak, ortalama değer(ini) hesaplamak.
 8. ortalama … olmak.
  Wheat averages 25 kg to a bushel: Bir ölçek buğday ortalama 25 kg. gelir.
 9. ortalama olarak … değerine erişmek/ulaşmak.
  His monthly income averaged $3000 last year: Geçen
  yıl ortalama aylık geliri 3000 dolara ulaştı.
 10. alelâde, harcıâlem, şöyle böyle, basbayağı, görülegelen, basmakalıp.
  There was nothing special, it
  was only average: Bir fevkalâdeliği yoktu, basbayağı bir şeydi.
gelirinıbirden çok yıla paylaştırmak Verb
gelirini birden çok yıla paylaştırmak Verb
genel not ortalaması (GNO) Noun, Education-Training
dönem not ortalaması (DNO) Noun, Education-Training
ortalamanın üstünde
tüm sanayi iler ortalaması
yıllık ortalama gelir
aritmetik ortalama
vuruş ortalaması: oyuncunun topa vuruş sayısının toplam denemeye oranı.
ortalamanın altında
vasatın altında
belli tahvillerin belli bir süre içindeki ortalama fiyatı
basit avarya
muafiyetin özel avarya halinde uygulanacağı hususunda koşul
indirimli avarya
(gemi poliçelerinde muafiyet maddesi Noun
indirimli (düşülebilir) avarya
fevkalade avarya
sayı ortalaması. Noun
büyük avarya avarya avarya
müşterek avarya
ortak bir deniz tehlikesinde meydana gelen zararın gemi
genel avarya
bir kısmını gözden çıkartma sonucunda oluşan hasarın paylaşılması
yükün tümünün kaybını önlemek için
yük ve navlun arasında paylaşılması
büyük avarya
umumi avarya
ortak avarya
geometrik ortalama Noun, Mathematics
not ortalaması Noun, Education-Training
büyük avarya
sanayi ortalaması
sektör ortalaması Noun, Management
piyasa trendini ve şartlarını gösteren belli başlı kıymetli kâğıtlar barometresi
ortalama
aylık ortalama
ay ortalaması
yürüyen ortalama Noun, Mathematics
hareketli ortalama Noun, Mathematics
ortalama olarak Adverb
özel avarya
küçük avarya
hususi avarya (müşterek avaryadan olmayan zarar ve ziyanlar
küçük avarya
kaza sonucu meydana gelen zarar avarya
özel avarya
geminin limana girerken çıkarken yapmış olduğu küçük masraflar
geminin yükleme ya da boşaltma için limana girerken çıkarken yapmış olduğu küçük masraflar
fiyat ortalaması
ortalama üretim
avarya tazminatı almak Verb
hareketli ortalama Noun, Mathematics
kaba ortalama
küçük avarya
basit ortalama
avaryayı yüklenmek Verb
toplam avarya
hacim ağırlıklı ortalama Noun, Mathematics
ağırlıklı ortalama
nakliyat sigortasında kullanılan bir deyim olup gerek tam ziyanın gerekse kısmi zararın poliçede belirtilen
rizikolara karşı temin edilmesi
avarya hesabı
kılavuz ücretleri gibi olağan ücretler
sigorta ödemesi talebinde bulunana ne kadar para ödeneceğini hesaplayan kişi
deniz sigortacılığında ve genel avaryada ihtisas sahibi olup zararın taraflar arasında nasıl paylaştırılacağına karar veren kişi
dispeççi
avarya dispeççisi
zararın paylaştırılma şekli
avarya tesbiti
yaş ortalaması
ortalama yaş
avarya acentesi
gemide ve yükündeki hasarı saptayan ve taleplere değer biçen temsilci
avarya simsarı
avarya anlaşması
avarya miktarı
ortalama alacak bakiyesi
bir ay boyunca bir hesaptaki günlük bakiye toplamının o ay içindeki gün sayısına bölünmesiyle elde edilen rakam
avarya faturası
emanet bırakılan kişi tarafından mal teslim alınmadan önce imzalanan evrak
avarya kefalet senedi
gemi sahibinin düzenlediği ve konsinye mal teslim alınmadan imzalanan belge
gemi sahibinin düzenlediği
avarya uzlaşması
ortalama bakiye listesi
her müşterinin ortalama bakiyesi veya ikraz durumu gibi borç verenin kayıtlarının tutulduğu defter
(bankacılık) ilerdeki planlama işlerinde kullanılmak üzere bilgisayara kaydedilen
ortalama sermaye
ortalama kapasite
ortalama sermaye
avarya masrafları Noun
avarya ücreti
ortalama vergi
ortalama resim
ortalama harç
vasat vatandaş
averaj koşulu
deniz sigorta poliçesinde hangi malların avarya dışında tutulduğunu belirleyen şart
yangın sigortası poliçesinde talep üzerine ödenecek miktarın taşınmazın sigorta ettirilen nominal değerinin
gerçek değerine olan oranının üstüne çıkam
ortalama tüketici
ortalama tüketim
avarya payı
avaryaya iştirak
ortalama giderler
birimin üretim başına maliyeti
sıradan müşteri
vasat müşteri
ortalama vade
bir kişiye
faiz gibi muhtelif tarihlerdeki çeşitli ödemelerde kolaylık sağlamak için farklı tarihlerin ortalamasına
tesadüf eden bir tarihte tek bir ödeme yapılm
müşterek avaryada yük alıcısının gemi sahibine verdiği depozit
ortalama sapma.
(düşük fiyata fazlaca mal/tahvilât vb. alarak) ortalama maliyeti düşürmek.
ortalama sürücü
ortalama kazanç
avarya parası
avarya masrafları Noun
ortalama sayı
yayım yoluyla kendilerine ulaşılanlar arasında ticari bir bildiriyi ortalama görme fırsatı
avarya mal
avarya malları Noun
not ortalaması Noun, Education-Training
ortalama nakliye ücreti
ortalama gelir
ortalama faiz
ortalama ömür
avarya zararı
vasat zihniyet
vasat zekâ
avarya fonu
ortalama sayı
(a) alış verişten zararsız veya ortalama kârlı çıkmak, (b) belirli bir ortalama değere ulaşmak.
His
taxes should average out to about a fifth of his income: Ödediği vergiler, ortalama olarak gelirinin beşte birine ulaşır.
ortalama verim
ortalama yüzde
ortalama performans
ortalama kişi
normal gelir
ortalama prim
ortalama fiyat
ortalama üretim
ortalama verimlilik
ortalama verim
ortalama kâr
ortalama oran
ortalama pey
vasat kalite
ortalama miktar
ortalama kotasyon
(borsa) ortalama kotasyon
(deniz) aynı sahiplik altında ticaret gemileri filosunun poliçede gösterilmesiyle saptanan ortalama tarife ücreti
paçal fiyat
ortalama oran
(borsa) ortalama kote edilme (vergilendirme
ortalama vergi oranı
ortalama gelir
avarya raporu
ortalama verim
hâsılat
ortalama hasıla
ortalama randıman
ortalama gelir: toplam satış bedelinin satılan mal sayısına oranı.
avaryadan vazgeçme
ortalama ciro
ortalama kalite
ortalama hız
avarya tesbit memuru
avarya bildirisi
bir genel avarya talebi durumunda dispeççi tarafından hazırlanan ve malları kurtarılmış bulunan taraflarca
ne kadar ödeme yapılması gerektiğini göster
avarya hesaplama
ortalama stok
ortalama depo mevcudu
ortalama meblağ
götürü meblağ
ortalama dara
ortalama sıcaklık
ortalama zaman
(fiyatların artacağını tahmin ederek çok miktarda mal/tahvilât vb. satın alıp) ortalama maliyeti yükseltmek.
ortalama değer
ortalama oy veren
ortalama ücret
vasat işçi
ortalama işçi
ortalama verim
ortalama randıman
ortalama kazanç
ortalama getiri