include

 1. Transitive Verb içermek, ihtiva etmek, içine almak.
  This volume includes all his works.
 2. Transitive Verb dahil etmek/olmak.
  I include your last purchase in this bill.
  There were 12 persons including
  children: Çocuklar dahil 12 kişi idiler.
 3. Transitive Verb kapsamak, şamil/şümulü olmak.
  Religion includes morality.
 4. Transitive Verb hesaba katmak.
  That item included in the bill. The price includes taxes.
 5. Transitive Verb (bkz: enclose ).
hesabına katmak Verb
hesabına katmak Verb
bir kimseyi dostları arasına katmak Verb
birini vasiyetnamesine dahil etmek Verb
bir sözcüğü sözlüğe almak Verb
riskli olmak Verb
rapora almak Verb
bir rapora almak Verb
bir rapora koymak Verb
gündeme koymak Verb
bilançoya koymak Verb
hesaba katmak Verb
birini vasiyetine dahil etmek Verb
bir envantere bir şey eklemek Verb
birşeyi birşeyin kapsamına almak Verb
birşeyi birşeye eklemek Verb
birşeyi birşeye dâhil etmek Verb
pazarlığa bir şey katmak Verb
birşeyi birşeye dâhil etmek Verb
birşeyi birşeyin kapsamına almak Verb
birşeyi birşeye eklemek Verb
masrafı hesaba katmak Verb
bu söz benim için de geçerlili mi ?
masrafların içinde olması