list

 1. dizin, liste, cetvel, fihrist.
  alphabetical list: abecesel dizin, alfabe sırasıyle liste/cetvel.

  make a list of things one must do: yapacağı işlerin listesini yapmak.
  a shopping/gocery list: alışveriş listesi.
  put someone's name on the list: birisinin adını listeye eklemek.
  take his name off the list: adını listeden çıkarmak/silmek.
  list price: katalog fiyatı, maktu fiyat.
  black list: kara liste.
  the free list: (a) gümrüksüz ithal edilen eşya listesi, (b) (tiyatroya) parasız girenlerin listesi.
  the active list: askerî göreve çağrılacak subaylar listesi.
  on the active list: faal hizmette.
  be on the danger list: (hasta) ölüm tehlikesinde olmak.
 2. liste(sini) yapmak, listeye/deftere geçirmek/yazmak, kaydetmek.
  list someone's name. Let's just list
  these factors: we have temperature, speed, pressure … what else?
 3. listede bulunmak, listeye girmek/dahil olmak/kaydolunmak, kayda geç(ir)mek.
  Your name isn't listed.
  The death was officially listed as drowning.
 4. (hisse senedi) borsaya kaydet(tir)mek, borsada kayıtlı bulunmak.
 5. (bkz: enlist ).
 6. (fiyatı) katalogda bulunmak, kataloğa geç(ir)mek.
  This radio lists at $34.98.
 7. kenar, kıyı, kenar şeridi.
 8. kumaş kenar(lar)ı.
 9. şerit kurdele.
 10. renkli şerit.
 11. (sakal/bıyık) ayırım çizgisi.
 12. tahta kenarından kesilip çıkarılacak kısım (kabuk vb.).
 13. saban izi.
 14. şeritlerden yapılmış.
 15. (toprağı) sürmek, ekime hazırlamak.
 16. tahta kenarından ince bir parça kesmek.
 17. (gemi) yan yatma(k), yana eğilme(k).
  The sinking ship was listing so that water lapped her decks.
 18. Verb hoşlanmak, canı istemek, hoşuna gitmek.
  It lists me not to speak: Canım konuşmak istemiyor.
 19. Verb arzu/istek/meyil duymak, keyfi/canı istemek.
  The wind bloweth whereit listeth: Rüzgâr nereden isterse oradan eser.
 20. Verb dinlemek, işitmek, duymak.
adını bir listeye yazmak Verb
adını listeye koymak Verb
adını listeye koymak Verb
devamsızlıklar listesi
namevcutlar listesi
muvazzaflar kadrosu Noun, Military
alfabetik liste
yıllık liste
bir mülkü idare eden kimsenin iktisap etmeye mezun olduğu yatırımları içeren resmi veya gayri resmi liste
ordu rütbeleri listesi
çevirme çizelgesi
vergi listesi
yoklama listesi
kara liste
mimlemek Verb
gecikenler listesi
mimlenmek Verb
endeks
borcunu vaktinde ödemeyenlerin listesi
kitap listesi
madde imli liste Information Technology
yük listesi
ölü listesi
(askerlikte) yaralı
(Br) dava günlerini gösteren liste
duruşma listesi
dava listesi
zincirleme liste Information Technology
(Br) not listesi
müşteri listesi
ticaret adasında toplantı listesi
ticaret odasında toplantı listesi
ticaret davaları listesi
aralıksız liste Information Technology
bedava dağıtım listesi
kredi listesi
kredi verilebilecek müşteriler listesi
rol dağıtımı listesi
mürettebat listesi
tayfa listesi
ağır hastalar listesi
(sigorta) kabul edilmeyen riskler listesi
vergi borçluları listesi
ihtiyaç listesi
irsaliye
dağıtım listesi Information Technology
kâr payı listesi
çekiliş listesi
açılan liste Information Technology
(askerlik) görev listesi
görev listesi Military
seçmen listesi
aday listesi
ambargo listesi
yarışmaya girenlerin listesi
(Br) döviz kurları listesi
kur listesi (farklı para birimlerinin birbirleriyle değişim oranlarını gösteren liste
kur listesi
sigorta süresi sona erenlerin listesi
(Br) ihracat listesi (hükümet tarafından yılda bir yayımlanan malların sınıflandırılmasını gösteren liste
ihracat listesi
(kitaplık) kısa katalog
fikstür Noun, Sports
amiral
tüm ve tuğamiraller listesi
yük listesi
genel liste
ortadan kaldırılması kararlaştırılmış kişiler ya da projeler listesi
icabına bakılacak olanlar listesi
(argo) kara liste
ithalat listesi
girintili liste Information Technology
sınai hisse senetleri listesi
(borsa) sınai hisse senetleri fiyat listesi
envanter listesi
stok listesi
davetliler listesi
(Br) avukatlar listesi
konferans listesi
liberasyon listesi
dünyadaki fenerleri gösteren kitap
dava listesi
km veya sonuç olarak GTM (feet) olarak gösteren çizelge
moment
ağırlığını
yükün yüklendiği
tarihi
ortalama draft
cinsini
belediye listesi
uzun liste
gevşek liste
posta adres listesi
posta gönderme adres listesi
üye listesi
(Br) kıdem defteri
isim listesi
günlük borsa bülteni (Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı tüm menkul kıymetlerin belirtildiği
liste , Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafında
resmi borsa listesi
çeki listesi Noun, Commerce
sevk irsaliyesi Noun, Commerce
yolcu listesi
parça listesi
seçmen listesi
(ihracat , US) yasak listesi
gazeteciler listesi
fiyat listesi Noun
öncelik listesi
ganimet olarak alınan gemideki personelin listesi
piyango kazananlar listesi
resmi liste
yasaklı mallar listesi
yasak listesi
eksiklikler listesi Noun, Construction
müteahhidin düzelteceği işlerin listesi Noun, Construction
kusurlu işler listesi Noun, Construction
(Br) kotasyon listesi
okuma listesi
tavsiye olunan liste
kayıt listesi
seçmen listesi
güvenilebilecekler listesi
başkalarının kullanımı için adres listeleri satışı
onarım listesi
(Br) emekliye ayrılmış deniz subayları listesi
emekli listesi
yol listesi (satış görevlilerinin kullandığı yerel perakende mağazalarının listesi
sefer listesi
seyir planı
bordro
maaş cetveli
maaş listesi
kıdemliler listesi
(US) kıdem listesi
kıdem listesi
hisse listesi
hisse senedi fiyat listesi
(Br) hisse senedi fiyat listesi
sefer listesi
sevk irsaliyesi Noun, Commerce
hasta listesi
(parlamento) üye listesi
para türleri listesi
sabit liste
(US) resmi borsa kur cetveli
genel kurulda oy kullanmaya hakkı olan hissedarların kayıtlı olduğu liste
kara liste
boykot listesi
(ticaret birliği) kara liste
abone listesi
abonman listesi
potansiyel müşteri listesi
Görev listesi Information Technology
vergi mükellef listesi
vergi listesi
kiracı listesi
ticaret listesi
(toptancılar için) fiyat listesi
duruşma günleri listesi
(US) duruşma günleri listesi
(sendika , US) işveren kara listesi
(US) kara liste
boykot listesi
(Br) serbest piyasa kotasyon listesi
sözcük listesi
oy listesi
arananlar listesi
gözleme listesi (bir şirkette gözlem altındaki verimsiz memurların listesi
silah çizelgesi
şarap listesi
dizelge alanı
(US) borsa fiyatlarını tespit etmek Verb
kalemlerin listesini yapmak Verb
liste fiyatı
başkalarının kullanımı için adres listeleri satışı
menkul değerler listesi
kataloglamak Verb