loan interest

  1. kredi faizi
borç faizi talebi
alınan kredi faizi
ikraz faizi
ödeme sermaye faizi
faiz ile borç
yüzde 10 faiz getiren kredi
yüzde 10 faiz getiren kredi
faizle ödünç vermek Verb
faiz ile para ödünç vermek Verb
faizsiz kredi
bir kredi için % 8 faiz ödemek Verb
bir kredi için % 8 faiz ödemek Verb