main lobs of a party policy

  1. Noun bir parti politikasının ana hatları