bill

 1. Noun, Law yasa teklifi
 2. Noun, Law kanun tasarısı
 3. fatura, hesap (pusulası).
  to make a bill: fatura kesmek/çıkarmak.
  May I have the bill please:
  Lütfen hesabı/faturayı getirir misiniz?
  to draw a bill on: fatura çıkarmak/göndermek.
  bills payable: ödenecek faturalar/senetler.
  bill receivable: tahsil olunacak faturalar/senetler.
 4. çek, poliçe, senet.
 5. banknot, kâğıt para.
  a ten-dollar bill: on dolarlık banknot.
 6. 100 dolar.
 7. öneri, önerge, tasarı, takrir, yasa önergesi, kanun teklifi/tasarısı/lâyihası. to
  propose/pass/throw
  out a bill: kanun teklif etmek/onaylamak/reddetmek.
  The bill passed the Commons: Avam Kamarası yasa tasarısını kabul etti.
 8. ilân, afiş, duvar ilânı.
  post/stick no bills: İlân yapıştırmayınız/İlân yapıştırmak yasaktır.
 9. pusula, liste, cetvel.
  a bill of expenditures: masraf pusulası.
  bill of materials: malzeme listesi.
 10. Law (mahkemeye sunulan) şikâyet dilekçesi.
 11. tiyatroda temsil edilecek oyunlar listesi.
 12. eğlence programı.
  a good bill at the movies.
 13. (a) yazılı vait, (b) senet, yazılı ve mühürlü belge, varaka, tezkere, belgit, tanıt, hüccet, (c) dilekçe,
  istida.
  bill-case: cüzdan, portföy, belgitlik.
 14. fatura yapmak/kesmek/yazmak.
  to bill goods.
 15. hesap/fatura göndermek.
  The store will bill me: Mağaza hesabı/faturayı bana gönderecek.
  to
  bill someone for something: birşeyin faturasını birine göndermek.
 16. ilân yapıştırmak, ilân etmek.
  A new actor was billed this week.
 17. programa almak/koymak, rol vermek.
  The new play is billed for two weeks: Yeni oyun iki hafta için
  programa konuldu.
  He is billed to play Hamlet: Ona Hamlet rolü verildi.
 18. gaga, (kuş gagası).
  long-billed bird: uzun gagalı kuş.
 19. Geology gaga gibi çıkıntılı arazi.
 20. gagalamak, gagaları birbirine sürtmek, güvercinler gibi gagalayıp öpüşmek.
  bill and coo: sevişmek,
  sevişip koklaşmak.
  They sat there billing and cooing till after midnight.
 21. Noun harbe: Ortaçağlarda kullanılan uzun saplı ve ucu çengel gibi baltalı bir silah.
 22. Noun
  billman ile ayni anlama gelir. harbeli: harbe kullanan asker.
 23. Noun
  billhook ile ayni anlama gelir. bağcı bıçağı, küçük orak.
 24. Noun
  pea ile ayni anlama gelir. çapa demiri çatalının ucu.
 25. Noun balaban kuşunun ötüşü.
 26. budama bıçağı, ağaç budamakta kullanılan çengel biçiminde bıçak.
faturayı göndermek Verb
masraf pusulalarını takdim etmek Verb
hesaplarını ödemek Verb
ödenecek poliçe
(üzerine keşide edilince kabul ve imza edildikten sonra vade tarihinde ödemesi kabul edilmiş olur
(herhangi bir karşılık beklemeden başka birine yardım amacıyla ciranta olarak imzalanan senet
ikametgâhlı poliçe
peşin çekilen poliçe
avans senedi
peşin keşide edilen poliçe
vadeli senet
hava nakliye senedi
tali dava dilekçesi (aynı mahkemedeki önceki bir duruşmaya dayanan ve bu hükmü icra mevkiine koymayı
veya taraflar arasında tam adaletin gerçekleşmesi
itiraz kabul etmez senet
onaylanmış tasarı
açık artırma listesi
avarya faturası
ciro edilmiş senet
kabul ya da ciro için kredi standartlarına uygun senet
(US) banka senedi
banka senedi
bankaca muteber senet
meblağı keşideci tarafından doldurulacak senet
alacaklının adı yazılı olmayan senet
açık bono
açık poliçe
alacaklının adı bulunmayan senet
kalp para
sahte senet
şube banka senedi
bütçe önergesi
(US) bütçe önergesi
tedavüldeki senet
hiçbir şart içermeyen veya herhangi bir belgeye bağlı olmayan bankaca kabul edilen senet
Avrupa kıtasında ödenebilir poliçe
temdit senedi
kredi üzerine çekilen poliçe
karşı dava
(Br) davalının davacıya karşı dava ile ilgili şikâyetini bildiren dilekçe
döviz senedi
yabancı para ile düzenlenmiş poliçe
sabit tarihli senet
günlük senet
(Br) İngiltere Merkez Bankası'nın kısa vadeli tahvilleri Noun
(US) ek bütçe
iskonto edilebilir senet
kabul edilmeyen poliçe
fatura ya da antrepo kâğıdına eklenen ve ek bilgi veren belge
keşide edildiği ülkede ödenmesi gereken senet
(Br) keşide edildiği ülkede ödenmesi gereken senet
(US) keşide edildiği şartlar altında ödenmesi gereken senet
belirli bir yerde ödenebilecek olan senet
yasa tasarısı
müzakere üzerine ciro edilerek dış ülkedeki bir bankanın Londra'daki şubesine transfer edilen yabancı menşeli bir senet
İngiltere'de keşideci tarafından müzakere sonucu (ciro edildikten sonra) yabancı bir bankanın Londra
şubesine transfer edilen yabancı senet
(Br) keşideci tarafından
enerji kanun önergesi
fahiş fatura
gider faturası
vadesi geçmiş senet
(Br) çocuk yardımı kanunu
hatır bonosu Noun
sahte bono
sağlam senet
bir kambiyo senedinin sorumluluğunu yüklenen kişinin kredi itibarının çok yüksek olması nedeniyle ve
çok az risk taşıması ya da risksiz olmasından ötü
(Br) birinci sınıf senet
keşide edildiği ülke dışındaki bir ülkede ödenen senet
(US) yükleme kâğıdı
nakliye senedi
akaryakıt faturası
havagazı faturası
bir şirket veya dış şubesince merkez şirkete keşide edilen senet
konut yapımı kanun tasarısı
(Br) karma kanun tasarısı
ikametgâhlı poliçe
ciro edilmiş senet
keşide edilmiş senet
yerel poliçe (bir bankanın bulunduğu yerde ödenebilen poliçe veya senet
yerel senet
teslim varakası Noun
ticari senet
hükümet kanun tasarısı
finansman tasarısı
vergi kanunu tasarısı
ciro edilebilir senet
devredilmiş senet
devredilemeyecek senet
polis memuru
bir önergeye karşı çıkmak Verb
emre yazılı senet
sipariş pusulası
(US) ciro edilmeden önce iskontoya tabi tutulan senet
vadesinde ödenmeyen poliçe
(Br) vadesi geçmiş poliçe
vadesi geçmiş poliçe
ödenmiş senet
borçlunun daha fazla bir meblağ ödeme vadesini içeren senet
föydörut
afiş
(US) birinci derece senet (riskin önemsenmeyecek derecede küçük olduğu senet
özel kamu tasarısı
müşteri ticari senedi
sahte senet
protesto edilmiş senet
kamu yu ilgilendiren kanun tasarısı
kontenjan kanunu
değerinden yükseltilmiş sahte senet
gerçek senet
yeniden iskonto edilebilir senet
reeskont edilebilir senet
vergi kanun tasarısı
değiştirilmiş kanun
sağlam senet
ticaret senedi
vadesiz senet (ibrazında veya on gün içinde ödenmesi gereken senet
vadesiz senet
vadesiz senet
ibrazında ödenmesi gereken senet
kambiyal
(noterden) borç vaadi
tek nüsha olarak hazırlanan poliçe
tek bir nüsha olarak hazırlanan poliçe
doldurulmamış senet
(Br) özel kanun tasarısı
İngiliz Lirası üzerinden hazırlanan senet
çok yüksek hesap pusulası
(US) hisse senedi ihracı ile ödenebilir senet
amiri mücbir kanun layihası Noun
geçerli senet
ek önerge
vergi emri
vergi makbuzu
poliçe üçüncü nüshası Noun
vadesi belirli poliçe
süreli senet
(gemi için) olumsuz sağlık raporu
(Br) trafik kanunu
hazine senedi
teminatsız senet
karşılıksız senet
karşı çıkılmayan kanun tasarısı
makbuzu alınmamış senet
damgasız senet
konsinyasyon senedi
(Br) ücret bütçesi
irsaliye
bkz
sahte senet
değeri olmayan senet
kambiyo simsarı
kambiyo acentesi
senet harcı
masraf hesabı
dava dilekçesi günü
senetlerin vadelerinin kaydedildiği defter
senet iskontosu Noun
sahte senet düzenleyen
sahte senet düzenleme
malları faturalamak Verb
poliçe de imzaları bulunanlara kefil olma
poliçede imzası bulunanlara kefil olma
soyut para ödeme vaadini içeren emre yazılı senet
fatura
tediye edilecek senet
vadesi gelen senet
ilan tahtası Noun
afiş asan kimse
kambiyo senetleri iskonto oranı
damga pulu
avalli senet
kefil
senet portföyü