next devisee

  1. müteakip lehine gayri menkul vasiyet edilen kişi
  2. müsaleh