plank bed

  1. (hapishane) kerevet
mindersiz tahta yatak.