push shares

  1. Verb (Br) borsaya sahte hisse senedi sürmek