qualify

 1. Verb yeteneklen(dir)mek, yetenek/nitelik/ehliyet kazan(dır)mak.
  to qualify oneself for a job: bir iş
  için gerekli nitelikleri kazanmak.
  qualify someone for sth.: birini bir işe/göreve ehil kılmak.
 2. Verb nitelendirmek, tavsif etmek, vasıflandırmak.
 3. Verb kısıtlamak, sınırlandırmak, koşullandırmak, şarta bağlamak, ileri bazı şartlar sürmek.
 4. Verb, Grammar nitelemek.
  Adjectives qualify nouns: Sıfatlar, adları niteler.
 5. Verb hafifletmek, azaltmak, yumuşatmak, mülâyimleştirmek.
  qualify that statement, it's too strong:
  O ifade çok kuvvetli, biraz hafiflet.
 6. Verb değiştirmek, tadil etmek.
 7. Verb hak kazanmak, liyakat/ehliyet kesbetmek, ehil olmak.
  qualify as a doctor: doktorluğa hak kazanmak/doktorluk
  yapmaya ehil olmak.
 8. Verb yeterlik belgesi/ehliyet vermek.
 9. Verb yeteneğini/kabiliyetini göstermek/ispat etmek.
nitelikli çoğunluk Noun, Law
şartlı denetçi raporu vermek Verb
bir iddiayı belge ile kanıtlamak Verb
bir ifadeye sınırlama getirmek Verb
bazı kaydı ihtirazilerle beyanatta bulunmak Verb
bir ifadeye bazı kaydı ihtiraziler getirmek Verb
ifadeye sınırlama getirmek Verb
kaptanlık ruhsatına sahip olmak Verb
doktor çıkmak Verb
hâkim olmak Verb
(Br) avukat olmak Verb
üniversitede öğretim görevlisi olmak Verb
pilot lisansı olmak Verb
emekliliğe hak kazanmak Verb
emeklilik aylığına hak kazanmak Verb
sınava girme koşullarına sahip olmak Verb
sınava girme şartlarını yerine getirmek Verb
muafiyete hak kazanmak Verb
bir mevki için gerekli vasıflara sahip olmak Verb
kâr payına hak kazanmak Verb
tıp okumak Verb
indirimli ücret tarifesinden faydalanmak Verb
(US) seçime katılabilme şartlarını haiz olmak Verb
seçim şartlarını karşılamak Verb
(Br) gelir vergisi indiriminden yararlanmak Verb
sınavla bir ehliyete sahip olmak Verb
birini yardıma ehil kılmak Verb
yeni güvenlik kurallarına uymak Verb
yeni güvenlik kurallarına dahil olmak Verb
bir yarışmada elimine olmak Verb
bir mevkiye atanmaya layık görülen aday