1. Fiil yeteneklen(dir)mek, yetenek/nitelik/ehliyet kazan(dır)mak.
  to qualify oneself for a job: bir iş
  için gerekli nitelikleri kazanmak.
  qualify someone for sth.: birini bir işe/göreve ehil kılmak.
 2. Fiil nitelendirmek, tavsif etmek, vasıflandırmak.
 3. Fiil kısıtlamak, sınırlandırmak, koşullandırmak, şarta bağlamak, ileri bazı şartlar sürmek.
 4. Fiil, Gramer nitelemek.
  Adjectives qualify nouns: Sıfatlar, adları niteler.
 5. Fiil hafifletmek, azaltmak, yumuşatmak, mülâyimleştirmek.
  qualify that statement, it's too strong:
  O ifade çok kuvvetli, biraz hafiflet.
 6. Fiil değiştirmek, tadil etmek.
 7. Fiil hak kazanmak, liyakat/ehliyet kesbetmek, ehil olmak.
  qualify as a doctor: doktorluğa hak kazanmak/doktorluk
  yapmaya ehil olmak.
 8. Fiil yeterlik belgesi/ehliyet vermek.
 9. Fiil yeteneğini/kabiliyetini göstermek/ispat etmek.
nitelikli çoğunluk İsim, Hukuk
şartlı denetçi raporu vermek Fiil
bir iddiayı belge ile kanıtlamak Fiil
bir ifadeye sınırlama getirmek Fiil
bazı kaydı ihtirazilerle beyanatta bulunmak Fiil
bir ifadeye bazı kaydı ihtiraziler getirmek Fiil
ifadeye sınırlama getirmek Fiil
kaptanlık ruhsatına sahip olmak Fiil
doktor çıkmak Fiil
hâkim olmak Fiil
(Br) avukat olmak Fiil
üniversitede öğretim görevlisi olmak Fiil
pilot lisansı olmak Fiil
emekliliğe hak kazanmak Fiil
emeklilik aylığına hak kazanmak Fiil
sınava girme koşullarına sahip olmak Fiil
sınava girme şartlarını yerine getirmek Fiil
muafiyete hak kazanmak Fiil
bir mevki için gerekli vasıflara sahip olmak Fiil
kâr payına hak kazanmak Fiil
tıp okumak Fiil
indirimli ücret tarifesinden faydalanmak Fiil
(US) seçime katılabilme şartlarını haiz olmak Fiil
seçim şartlarını karşılamak Fiil
(Br) gelir vergisi indiriminden yararlanmak Fiil
sınavla bir ehliyete sahip olmak Fiil
birini yardıma ehil kılmak Fiil
yeni güvenlik kurallarına uymak Fiil
yeni güvenlik kurallarına dahil olmak Fiil
bir yarışmada elimine olmak Fiil
bir mevkiye atanmaya layık görülen aday