1. İsim, Hukuk gerekçe
 2. İsim, Hukuk gerekçeli karar
 3. İsim, Hukuk mütalaa
 4. İsim görüş
 5. İsim oy, mütalâa, rey.
  public opinion: kamu oyu, efkârı umumiye
 6. İsim fikir.
  ask someone's opinion: birine danışmak, birinin fikrini almak.
  expert opinion: uzmanın
  fikri.
  give an opinion on sth: bir şey hakkındaki fikrini/düşüncesini söylemek.
 7. İsim zan, tahmin.
 8. İsim kanaat, düşünce.
  in my opinion: bence, kanaatimce, benim düşünceme göre.
  be of the opinion
  that … : … kanaatinde olmak.
  I am entirely of your opinion: Sizinle tamamen aynı düşüncedeyim/hemfikirim.
  form an opinion on something: bir şey hakkında kanaat edinmek.
  have/hold a high opinion of … : …'i takdir etmek, hakkında çok iyi kanaat beslemek.
  have/hold a high opinion of oneself: kendini çok yüksek görmek, kendine paye vermek, böbürlenmek, gururlanmak.
  have no opinion of … = have a poor opinion of … : -e fazla değer vermemek, … hakkında olumsuz kanaat beslemek.
 9. İsim, Hukuk içtihat, yargıcın kanaati/mütalâası/fikri.
kendi fikriyle hareket etmek Fiil
olumsuz görüş İsim, Muhasebe
fikrini değiştirmek Fiil
birinin fikrini almak Fiil
birinin fikrini sormak Fiil
birinin ne düşündüğünü sormak Fiil
kendi fikir inde serbest olmak Fiil
kendi fikrinde serbest olmak Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
kişinin kendi fikrine tamamıyla ters düşmek Fiil
fikrini söylemek Fiil
görüş vermekten kaçınma İsim, Muhasebe
fikir yürütmek Fiil
fikir vermek Fiil
... hakkında görüş bildirmek Fiil
medeni cesareti olmak Fiil
fikrinde ısrar etmek Fiil
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
işe yarasın yaramasın fikrini söylemek Fiil
fikrinde ısrar etmek Fiil
başkasının fikriyle hareket etmek Fiil
fikrini başkasına kabul ettirmeye çalışmak Fiil
şartlı görüş İsim, Muhasebe
sınırlı olumlu görüş İsim, Muhasebe
fikrini değiştirmemek Fiil
fikrini tamamen değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
tamamen fikir değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
fikrini beyan etmek Fiil
fikrini gerçeklerle desteklemek Fiil
lastikli konuşmak Fiil
olumlu görüş İsim, Muhasebe
bir fikre katılmak Fiil
genel kanı
bir fikir ileri sürmek Fiil
hukuki rapor
eksper görüşü
istişari fikir
hukuki kanaat
istişari mütalaa
istişari görüş İsim, Hukuk
birine fikrini sormak Fiil
bir fikri kabul etme
hukuki görüş
kredi istihbaratı
fikrinde olmak Fiil
ayrı düşüncelerde olma
önyargılı fikir İsim
tarafsız kanı
genel düşünce
kamuoyu
ortak kanı
(US) uyuşan fikirler
mutabık görüş İsim, Hukuk
fikir çatışması
çatışan fikirler
vicdani kanı İsim, Hukuk
fikir birliği
kesin kanı
tartışma konusu olabilecek fikir
(Br) hukuki görüş
cari fikir
cari kanı
kesin fikir
ayrı düşüncelerde olma
muhalif fikir İsim
karşı oy yazısı İsim, Hukuk
karşı fikir İsim
karşı oy görüşü İsim, Hukuk
azlık oyu İsim, Hukuk
karşı oy İsim, Hukuk
muhalefet şerhi İsim, Hukuk
fikir ayrılıkları İsim
fikir tasarısı
taslak görüş
görüş taslağı
iyi belirtilmiş fikir
bir fikre katılmak Fiil
ehlivukuf mütalaası
bilirkişi beyanı Hukuk
eksper raporu
ehlivukuf görüşü
ekspertiz
bilirkişi görüşü
uzman görüşü
kamuoyunu istismar etmek Fiil
fikir beyanı
uygunluk görüşü İsim
sabit fikir
adli tıp görüşü
bir fikre kapılmak Fiil
şimşek gibi çakan fikir
genel kanı
genel görüş
uzman görüşünü bildirmek Fiil
oluşan kanı
bir fikir sahibi olmak Fiil
fikir beslemek Fiil
samimi fikir
fikir imce
onlarca Zarf
şahsi fikir
hukuki görüş
makul düşünce
adil görüş
bir fikri benimsemeye eğilimli olmak Fiil
hukuki görüş
hukuki mütalaa İsim, Hukuk
üstün gelen kamuoyu
bir fikir ileri sürmek Fiil
(US) çoğunluk fikri
çoğunluk fikiri
tıbbi görüş
azınlık fikri
azınlık fikiri
yanlış fikir
bir fikir edinmek Fiil
bir fikir ileri sürmek Fiil
karşı fikir
karşıt düşünce
meclis dışındaki birinin fikri
bir yabancının fikri
kamuoyunu oluşturan şahsiyetler İsim
kamuoyunun aksi yönlerde değişmesi
şahsi düşünce
şahsi fikir
politik kanı
siyasi görüş
önyargı
(US) çoğunluk oyu
gerekli genel kanı
genel kanı
efkârıumumiye
halkoyu
amme efkârı
kamuoyu İsim, Reklamcılık
kamuoyu İsim
bir fikir ileri sürmek Fiil
satış opsiyonu
satın alma opsiyonu
bir fikir belirtmek Fiil
birinin fikrine saygı göstermek Fiil
ayrı fikir
sabit fikir
yerleşik fikir
aynı fikirde olmak Fiil
aynı düşüncede olmak Fiil
fikir değişmesi
kamuoyunun gücü
bir fikre katılmak Fiil
avukatına danışmak Fiil
bir avukata danışmak Fiil
oybirliği
fikir birliği
kamuoyunda değişiklikler İsim
bir fikir ileri sürmek Fiil
yaygın düşünce
yaygın düşünce İsim
(Br) müşteri istihbarat defteri
ekspertiz
kamuoyu oluşturan kimse
kamuoyu oluşturan lider
kanaat önderi İsim
kanaat lideri İsim
kanaat önderi İsim
köşe yazısı İsim, Medya ve Yayıncılık
köşe yazısı İsim, Medya ve Yayıncılık
kamuoyu değerlendirmesi
görüş araştırması
nüfusun istatistiksel bir örneğinden tüm nüfusa teşmil ettirilen görüşlerin alındığı anket
kamuoyu araştırması
kamuoyu anketi
kamuoyu etüdü
kamuoyu yoklaması
dolaylı soru sorma yöntemi
kamu oyu anketi
kamuoyu soruşturması
kamuoyu araştırması