1. İsim karar
 2. İsim karar.
  come to/reach/make a decision: bir karara varmak, karar vermek.
  I'll come to a decision
  soon. The government will soon announce its decision. My decision is final.
 3. İsim yargı, hüküm, mahkeme kararı, ilâm.
  The judge will give his decision tomorrow.
 4. İsim emir, irade.
  The decision appeared in all the newspapers.
 5. İsim sebat, azim, tereddütsüzlük, fikrinde direnme, kesin fikir(li olma).
kendi kararına bağlı kalmak Fiil
direnme kararı İsim, Hukuk
bozma kararı İsim, Hukuk
karar alıcı İsim
karar organı İsim
karar mekanizması İsim
kararın icrası İsim, Hukuk
Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza
Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk
kararına bağlı kalmak Fiil
yargı kararı İsim, Hukuk
toplantı yeter sayısı İsim, Hukuk
kararını sonraya bırakmak Fiil
kararı kendine saklamak Fiil
kararını kendine saklamak Fiil
kararın bozulması İsim, Hukuk
kararı bozmak Fiil, Hukuk
kararının nedenlerini açıklamak Fiil
karara uymak Fiil
bir karara uymak Fiil
bir karara uymak Fiil
bir karara boyun eğmek Fiil
bir kararı ertelemek Fiil
idari işlem İsim, Hukuk
bir kararı teyit etmek Fiil
başka bir karar
bir kararın iptalini istemek Fiil
temyiz kararı
bir kararı temyize göndermek Fiil
temyiz mahkemesi kararı
temyiz edilmiş karar
bir kararı onaylamak Fiil
keyfi karar
uzlaştırma kurulu kararı İsim, Hukuk
hakem kurulu kararı İsim, Hukuk
kuramsal karar
oturulan yerden verilen karar
bir karara varmak Fiil
karara varmak Fiil
Meclis kararı Özel Isim
bağlayıcı karar İsim, Hukuk
yönetim kurulu kararı İsim, İşletme
kurul kararı İsim, Hukuk
ortaklar kurulu kararı İsim, Şirketler Hukuku
bir karara varılmasını sağlamak Fiil
karara varılmasını sağlamak Fiil
iş kararı
satın alma kararı
hükümet kararı
bakanlar kurulu kararı İsim
bir kararı uygulamak Fiil
bir karar vermek Fiil
bir karara katılmak Fiil
tüketici kararı
eşgüdüm kararı
belediye meclisi kararı
mahkeme ilamı
mahkeme kararı İsim, Hukuk
kredi kararı
karar vermeyi ertelemek Fiil
kararı ertelemek Fiil
bilinçli karar İsim
sınır dışı kararı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
takdiri karar
bir karara itiraz etmek Fiil
karar taslağı İsim, İşletme
seçim kararı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir kararı onaylamak Fiil
tenfiz kararı İsim, Uluslararası Hukuk
karar alamama
olumlu karar
nihai karar İsim, Hukuk
kesin karar İsim
kesin karar
bir kararı icra marifetiyle uygulamak Fiil
kararı icra marifetiyle uygulamak Fiil
çerçeve karar İsim
gerekçeli karar İsim, Hukuk
tamamıyla yerinde karar
mezuniyet kararı İsim, Eğitim
grup kararı
ilke kararı İsim
düşünmeden sallapati verilen karar
hiç düşünmeden ve kendiliğinden alınan karar
gizli karar
bir karara bağlı kalmak Fiil
anında karar
bir kararı uygulamaya koymak Fiil
bir kararı etkilemek Fiil
ara karar
geçici karar İsim, Hukuk
ara karar İsim, Hukuk
yatırım kararı
gayri kabili rücu karar
iptal edilemez karar
kazai karar
karar verememe durumunda olmak Fiil
içtihatları birleştirme kararı İsim, Hukuk
adil karar
prensip kararı
hukuki karar
adli karar
hüküm
sözcüksel karar İsim, Psikoloji
ortaklar kurulu kararı İsim, Şirketler Hukuku
mantıksal karar
çoğunluğun kararı
ekseriyet kararı
karar vermek Fiil
kesin karar vermek Fiil
müdüriyet kararı
birleşme birleşim füzyon kararı
takipsizlik kararı, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar İsim, Hukuk
meslek seçimi
işletme kararı
bozmak Fiil
kararı bozmak Fiil
önceki bir kararı iptal etmek Fiil
iptal kararı
kısmi karar İsim, Hukuk
kararı onaylamak Fiil
politik önemi haiz karar
bir kararı ertelemek Fiil
kararı ertelemek Fiil
karar alma yetkisi
bir kararı etkilemek Fiil
ön karar
geçici karar
vaktinden önce alınan karar
bir an önce karar çıkartmaya çalışmak Fiil
önceki karar
fiyatlama kararı
üretim kararı
çabuk karar
geçici karar
satın alma kararı
satın alma kararı
bir kararı bozmak Fiil
bir karara varmak Fiil
bir karar vermek Fiil
gerekçeli karar
bir kararı düzeltmek Fiil
karar elde etmek için başvurmak Fiil
tahliye kararı İsim, Hukuk
hüküm vermek Fiil
kararı iptal etmek Fiil
bozma ilamı İsim, Hukuk
kararı yeniden gözden geçirmek Fiil
tefrik kararı İsim, Hukuk
harcama kararı
oybirliğiyle alınmayan hakem kararı.
bir karara bağlı kalmak Fiil
bir kararı yerine getirmek Fiil
stratejik karar İsim, Rekabet Hukuku
karar için sunmak Fiil
karara boyun eğmek Fiil
bir karara boyun eğmek Fiil
karar almak Fiil
müdüriyet kararı
kesin karar
nihai karar
oybirliğiyle karar İsim, Hukuk
sigorta kararı
karar :: onamak Hukuk
karar :: bozmak Hukuk
karar mercii İsim
karar defteri İsim, Şirketler Hukuku
karar komitesi
karar veren kişi
karar alma
karar veren yetkilililer
karar veren yetkililer İsim
karar örneği
karar sayısı İsim, Hukuk
dava kararı
çoğunluk kararı
çoğunluğun kararı
esas hakkında karar İsim, Hukuk
karar sorunu
karar kurulu
riskler ve olası sonuçların çizgisel gösterimi
seçilebilecek yollar
karar ağacı
karar vermede yardımcı olan
karar veren makam
gerekçeli karar İsim, Hukuk
bir kararı ertelemek Fiil
çok yönlü karar verme (karar vermeden önce bir durumun tüm yönlerini inceleme yöntemi