1. İsim, Ekonomi gelir
 2. İsim gelir, irat, varidat.
  very small/low income: dar /az gelir.
  Low-income families need government
  help.
  Live within one's income: kazancına göre harcamak,
  k.d. kendi yağı ile kavrulmak/ayağını yorganına göre uzatmak.
  lowest income group: en az gelirliler.
  the middle income group: orta gelirliler.
  the highest income group: zenginler.
 3. İsim kâr, kazanç, faiz.
  a small yearly income: yıllık az bir kazanç.
  earned income: maaş, ücret,
  emek karşılığı sağlanan gelir.
  unearned income: (kira, faiz, temettü vb. gibi) yatırım geliri.
 4. İsim gelme, geliş, muvasalat, içeri girme/giriş/akış.
  Fluctuations in the nutrient income of a body water.
kişinin gelirinin artması
gelirini önceden tüketmek Fiil
gelirini eline geçmeden yiyip bitirmek Fiil
gelirinıönceden tüketmek Fiil
gelirini artırmak Fiil
gelirinıartırmak Fiil
gelirinıbirden çok yıla paylaştırmak Fiil
gelirini birden çok yıla paylaştırmak Fiil
gelirine uygun olarak yaşamamak Fiil
geliriyle orantılı olmamak Fiil
gelir vergisi kaçırmak Fiil
gelir vergisini kaçırmak Fiil
gelirini beyan etmek Fiil
gelirinıiki misline çıkarmak Fiil
gelirini iki misline çıkarmak Fiil
gelir inden çok gideri olmak Fiil
gelirinden çok gideri olmak Fiil
gelir vergisi beyannamesini vermek Fiil
gelir vergisi beyannamesi vermek Fiil
kendine ait geliri olmak Fiil
kendi ayrı geliri olmak Fiil
kendine ait geliri olmamak Fiil
kendine ait geliri olmamak Fiil
ihtiyaçlara uygun gelir
ihtiyaçlarına uygun gelir
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
gelir inden fazla harcamak Fiil
geçim için gelirin tümünü harcamak Fiil
karısının parasıyla yaşamak Fiil
ayağını yorganına göre uzatmak Fiil
dar gelirliler İsim, Ekonomi
dar gelirliler İsim, Ekonomi
gelir vergisi beyannamesi vermek Fiil
gelirini yükseltmek Fiil
gelirindan fazlasını harcamak Fiil
gelirinden çok harcamak Fiil
gelir inden çok harcamak Fiil
masraflarını gelirine göre bölmek Fiil
giderini gelirine uydurmak Fiil
gelirinin ayrıntılarını bildirmek Fiil
gelirinin bir bölümünü ayırmak Fiil
gelir inin bir kısmını bir tarafa koymak Fiil
gelirinin bir kısmını bir tarafa koymak Fiil
giderini gelirine uydurmak Fiil
gelirinıgiderine uydurmak Fiil
gider gelirine uydurmak Fiil
gelirine gazetecilik yaparak katkı sağlamak Fiil
gelirinden bir meblağ çıkarmak Fiil
gelirinin büyük kısmını yemek Fiil
gelir inin büyük bir kısmını yemek Fiil
birinin mesleğine ket vurmak gelirinin büyük bir kısmını almak Fiil
gelirinıdüşük göstermek Fiil
gelirini düşük göstermek Fiil
tahakkuk etmiş varidat
dağıtılmamış kârlar
birikmiş gelir
vergi sonrası gelir
vergiye tabî gelir
vergilendirilecek gelir
sağlanacağı kesin gelir
ortalama gelir
büyük gelir
nakdi gelir
vergiye tabi gelir
bağış geliri
net gelir
ortak gelir
gelir durumunun iyi olması
ticari gelir
kapsamlı gelir İsim, Muhasebe
büyük gelir
(US) şirket geliri
elde edilen gelir
bir kişinin gelirinin serbest tasarruf edebileceği kısmı
temel geçim giderleri çıktıktan sonra kalan gelir
ele geçen gelir
vergiler çıktıktan sonra kalan safi gelir
harcanabilir gelir (gelir vergisi gibi direkt vergiler ile sigorta gibi kanuni kesintiler çıktıktan sonra
geri kalan harcanabilir gelir
dağıtılabilir gelir
temettü geliri
kâr payı geliri
denklemek Fiil
mülk geliri
muaf gelir
dış gelir
olağanüstü gelir
uygun gelir
tarım geliri
gayri safi gelir
indirim ya da vergi öncesi gelir toplamı
teminatlı gelir
yüksek gelir
sanayi geliri
faiz geliri
yatırım geliri
büyük gelir
lisans geliri
ömür mrü boyu gelir
üretici geliri
marjinal gelir (giderler çıktıktan sonra kalan gelir
marjinal gelir
kitle geliri
orta gelirli sınıf
muhtelif gelirler İsim
parasal gelir
tekel geliri
net gelir
vergi çıktıktan sonra net gelir
işletmenin esas faaliyeti ile ilgili olmayan gelir
bir defaya mahsus gelir İsim, Muhasebe
bir kazancı temsil eden , ancak para , mal ya da hizmet ile ifade olunamaya
tek ailenin yaşadığı kendinin olan evin kullanma değeri
işletme geliri (işletmenin kazanç getiren aktif değerlerinden ve verdiği hizmetlerden sağladığı gelir
faaliyet geliri
faaliyet kârı İsim, Muhasebe
normal gelir
dış ülkelerden gelen gelir
dış ülkelerden gelen gelir
şirket geliri
kişisel gelir
vergi bakımından korunan gelir
prim geliri
vergi öncesi gelir
esas gelir
gerçek gelir
servet iradı
muntazam gelir
kira geliri
kıt gelir
menkul değerlerden sağlanan gelir
serbest meslek geliri
sağlam gelir
itfa fonu geliri
ufak gelir
milli gelir
istikrarlı sabit gelir
istikrarlı gelir
muntazam gelir
tali gelir
kâfi gelir
vergiye tabi gelir
vergilendirilebilir gelir
vergi dışı gelir
ticari gelir
transfer geliri (karşılığında mal ya da hizmet vermeyen kişilerin elde ettikleri gelir
geçici gelir
tröst geliri
sigorta şirketi geliri
vergilendirilmeyecek gelir
ücret geliri
gelir analizi
gelir dilimi grubu
gelir değişiklikleri İsim
gelir sınıfı
kabzımal
gelir kontrolu
gelir maliyeti
gelir senedi
faiz ve anapara ödemelerinin sadece borçlunun geliri veya kârından yapılmasına olanak tanıyan borç senedi
gelirden yapılan indirim (zarar ve masrafların indirilmesi
gelir farkları İsim
gelirin bölünmesi
(US) gelir sahibi
bir malın fiyatı değiştiğinde bir bireyin genel satın alma gücünde meydana gelen değişme
gelir etkisi
gelir unsurları İsim
gelir harcaması
gelir faktörü
gelir tabanı
gelir boşluğu
yabancı sermayenin öz sermaye getirisi üzerindeki etkisi
gelir artışı İsim
gelir artışı
gelir sınırı
gelirsınırı
(US) yoksullara düzenli gelir sağlamak amacıyla hükümetin yaptığı para yardımı
gelir çarpanı
gelir politikası İsim
gelirin yeniden bölüşümü
gelirin yeniden bölünüşü
semere
yatırımlardan elde edilen gelir
kâr ve zarar cetveli
geçim kaynağı İsim, Ekonomi
gelir bölme
çalışanların ücretlerine yapılabilecek ücret artışlarına konulan sınırlama
işverenlerin
kar ve zarar hesabı
yüksek getirisi olan bir hisse senedi ve tahvil
gelir desteği
(Br) gelir desteği
gelir değeri
gelir verimi