redeploy

  1. Verb (askerî birlikleri/malzemeyi) bir harp meydanından başka birine aktarmak/nakletmek, yeni muharebe düzenine
    geçirmek, yeniden düzenlemek/tertiplemek.
hâsılatı yeniden yatırmak Verb
bir şirketin aktiflerini yeni yerlere yatırmak Verb
işgücünü yeniden düzenlemek Verb