regıster

bankaca kabul edilen tüm senetlerle ilgili ayrıntıların kaydı
uçak kayıt defteri
yıllık liste
aritmetik yazmacı
aritmetik yazmaç
(US) askeri hiyerarşi
silsile-i meratip
devam listesi
taban yazmacı Information Technology
dahil olmak Verb
ikili sayı yazmacı
tahvil kayıtlarının tutulduğu defter
tahvil defteri
sabit varlıkların amortismanlarını
kaydedici kasa. Noun
(Br) ipotek sicili
(Br) gayri menkul rehin sicili
çek günlük defteri
kalın ses, insan sesinin kalın perdesi. Noun
kilise kütüğü
kilise nüfus kayıt defteri
nüfus idaresi Noun, Public Administration
sınıf sicili
gemi sınıfı sicili
ticaret sicili
(yasal) ticari defter
yazılmak mecburiyeti
sicile bakmak Verb
müşteri listesi
borç defteri
alınan ödemeler ve faiz gibi bütün muamelelerin kaydedildiği giriş kaydı defteri
bir bankanın verilen krediler
kâr payları kayıt defteri
senet listesi
seçim listesi
seçmen kütüğü Noun, Politics-Intl. Relations
Elektronik Yazarkasa Information Technology
emlak sicili
tutucu tırnak
demirbaş defteri Noun, Accounting
gros ton (istisnalar dışında geminin bütün yerlerinin kadem küp olarak hacminin 100'e bölünmesiyle elde
edilen hacim ölçüsü (2 . 83 m3
otel kayıt defteri
envanter defteri
fatura kayıt defteri
sicil defteri tutmak Verb
tapu sicili
tapu dairesi Noun, Public Administration
(Br) tapu sicili
arazi tapu sicili
tapu kütüğü Noun
ana kütük
tıp doktorları kütüğü
üyelik listesi
maden kayıt defteri
vatandaşların resmi kütüğü
gemi sicili
gemi kütüğü
deniz salnamesi
net tescil tonajı (bir geminin makine yakıt , malzeme , tayfa ve yolcular için ayrılan yerler dışında güverte altındaki hacmi
net tescil tonajı
yoklama listesi
isim listesi
alacak ve borç senetlerinin kaydedildiği defter
(Br) senedat defteri (alacak veya borç senetlerinin kaydedildiği defter
tescil yükümlülüğü
(US) resmi gazete
resmi gazete
işletim kodu yazmacı
nüfus dairesi
seçmenler listesi
seçmen kütüğü
bankanın mudilerine verdiği hesap cüzdanlarının kaydedildiği defter
banka hesap cüzdanı kütüğü
patent sicili
(US) patent kütüğü
patent kütüğü
(US) patent sicili
ödeme bordrosu Noun
telefon rehberi
teçhizat ve makine kayıt defteri
bir şirketin sahibi olduğu tesisin ayrıntılarını gösteren kütük defteri
nüfus dairesi
nüfus idaresi Noun, Public Administration
marka tescil dairesi
(US) (ticari markalar , US) merkezi sicil
tapu sicili
(Br) tapu sicili
mülkiyet sicili
resmi sicil
alacaklı defteri
(US) tapu sicili
(bir şirketin hissedarlar listesi gibi) bir mahkeme bir şirketin resmi bir listesinin yanlış olduğuna inanıyorsa
bir kaydı düzeltmek Verb
kütük sicil kaydını düzeltmek Verb
defter, kütük, resmî kayıt/sicil/künye defteri.
register of births: nüfus kütüğü.
parish register:
mahalle nüfus kütüğü.
Noun
kayıt, sicil, cetvel, liste, fihrist.
register office: sicil dairesi. Noun
(ticaret gemisi) uyrukluk belgesi: geminin ait olduğu ülke vb.'ni gösteren resmî belge.
ship's register . Noun
tescil, sicile geçirme, kaydetme. Noun
kayıt aracı/ makinesi. Noun
cash register. Noun
yazmaç: verilerin saklandığı bellek. Noun, Information Technology
(a) sesin/müzik aletinin frekans bandı: en ince ve en kalın sesler arasındaki genişlik, (b) (orgda) bir
tek stopla kontrol edilen boru veya teller.
Noun, Music

regulator ile ayni anlama gelir. düzengeç: bir delikten geçen sıcak/soğuk havanın akışını kontrol eden düzenek. Noun
(a) sayfa düzeni, (satırları) hizalama: kâğıdın iki yüzüne basılan yazı ve kenar boşluklarının tam üstüste
gelecek şekilde ayarı.
in register: bir hizada, hizalanmış.
out of register: hizada değil, hizalanmamış. (b) renk çakışımı: renkli baskıda renklerin kaydırılmadan tam yerine basılması.
Noun, Printing
kaydet(tir)mek, tescil et(tir)mek, sicile/kütüğe geçirmek, kaydolunmak, sicile/kütüğe geçmek/yazılmak. Verb
(mektup vb.) taahhütlü göndermek. Verb
(öğrenciyi/seçmeni) kaydetmek. Verb
(kaydedici alet) kaydetmek, yazmak, basmak. Verb
(ölçekle) göstermek. Verb
hizala(n)mak: sayfa düzenini/renk çakışımını sağlamak, kâğıdın iki tarafına basılan satır ve kenar boşluklarını
üstüste getirmek, renkleri çakıştırmak.
Verb, Printing
yüz ifadesi ile (hayret, sevinç, öfke vb.) göstermek/ belli etmek.
His face registered disappointment. Verb
ticaret gemisine) uyrukluk belgesi vermek. Verb
etki/iz bırakmak. Verb
sicil Noun, Law
kayıtlı gemi
15 santigrad derecede olmak Verb
arabayı tescil ettirmek Verb
tapu siciline geçici kayıt yapmak Verb
bir şirketi tescil ettirmek Verb
bir ipoteği kaydetmek Verb
motorlu aracı tescil ettirmek Verb
yeni en yüksek kur kaydetmek Verb
bir ticari markayı tescil etmek Verb
ticari markayı tescil ettirmek Verb
vasiyetnameyi noterde tasdik ettirmek Verb
...'lık artış kaydetmek Verb
bir yere kayıt yaptırmak Verb
bir yere kaydolmak Verb
tahvilleri isme yapmak Verb
sicil defteri
gemi ipotek sicil defteri
menkul kıymetler aidiyet belgesi
fuara katılmak için aday olmak Verb
okula yazılmak Verb
(Br) İngiliz vatandaşlığına geçmeyi talep etmek Verb
kütüğe kaydetmek Verb
doğum , evlilik ve defin kütüğü
doğum , ölüm ve evlilik kütüğü
şirketler sicili
mahkûmiyetler sicili
bir şirketin ellerinde tahvil ya da borç senedi bulunan kişilerin listesi
ipotek sicili
(Br) ipotek sicili
(US) tapu dairesi
evlilik kütüğü
pay defteri Noun, Accounting
kişi listesi
mülk listesi
(İskoçya) tapu sicili
vergi sicili
(US) adını bir listeye koymak Verb
kaydolmak Verb
kayıt limanı
denizci işe almak Verb
kaydetmek Verb
geminin ambar hacmi birimi: 2.8317 m3 veya 100 kadem küp. Noun
tescil tonajı
otele inmek Verb
birşeye kaydolmak Verb
kütükten silmek
paralel sicil defteri tutmak Verb
satış defteri
tapu sicilini incelemek Verb
tapu sicilini incelemek Verb
(US) hisse senetleri hesabı
(Br) menkul değerler emaneti
menkul değerler emaneti
adreslerinin
ellerindeki hisse miktarlarının
hisse senedi kayıt defteri
(Br) anonim şirketlerin tuttuğu sicil defteri
bir şirketin hisse senedi sahiplerinin adlarının
vb ayrıntılı olarak kaydedildiği sicil defteri
ortak kayıt defteri
pay defteri Noun, Accounting
hissedarlar listesi
gemi sicili Noun, International Law
gemi tescil belgesi
(US) ileri gelenlerin yıllığı
personel sicili
(US) reklam başvuru kitabı
depo kontrol defteri
pay defteri Noun, Accounting
hisse senedi defteri
kütükten silmek
ticaret sicili
ticari marka sicili
ticari marka sicili
transferlerin kaydedildiği defter
(Br) transferlerin kaydedildiği defter
hisse devir sicili
belge kayıt defteri
ödeme belgeleri günlük defteri
gemi tescil belgesi