term

 1. Noun, Education-Training dönem
 2. terim, tabir, bilimsel deyim, ıstılah: özel bir bilgi/faaliyet alanına, bir bilim, uygulayım ya da uzmanlık dalına özgü sözcük.
 3. söz, anlam, kavram.
  in plain terms: açıkça, basit sözlerle.
  the terms of his letter: mektubunun
  anlamı,
  (bazen) metni.
 4. süre, müddet.
  elected for a term of four years.
  at term: belli bir süre sonunda/bitiminde.

  term insurance: belirli süre sonunda biten hayat sigortası.
  term of office: hizmet/memuriyet süresi.
  term of five years: beş yıllık süre.
  set a term to: süre tayin etmek, süre tanımak.
 5. vade.
  term day: ödeme günü, vade bitimi.
  long/short term: uzun/kısa vade.
 6. dönem, yarıyıl, sömestr.
 7. Mathematics terim, had: (a) bir ifadeyi oluşturan + ve - işaretleriyle ayrılmış çokluklardan herbiri, (b) bir kesrin payı veya paydası.
 8. Logic terim, bir önermede yüklem veya özne.
 9. Law (a) tasarruf/mülkiyet süresi, (b) mahkemenin açık olduğu süre.
 10. Medicine doğurma, doğum zamanı.
 11. (a) son, nihayet, bitim, (b) sınır, hudut.
 12. adlandırmak, nitelemek, tavsif etmek, adını vermek, demek.
  The press termed the visit a triumph:
  Basın, ziyareti bir zafer olarak nitelendirdi.
uzun dönemde Adverb
uzun vadede Adverb
kısa vadede Adverb
kısa dönemde Adverb
uzun vade Noun
uzun dönem Noun
uzun vadeli Adjective
uzun dönemli Adjective
uzun süreli Adjective
uzun vade Adjective
uzun dönem Adjective
askerlik hizmetini yerine getirmek Verb
bakanlığa atanmış olmak Verb
kısa vade Noun
kısa dönem Noun
kısa vadeli Adjective
kısa dönemli Adjective
kısa süreli Adjective
kısa vade Adjective
kısa dönem Adjective
kısa süreli gözaltı Noun, Law
müzakere metni, müzakere belgesi, bağlayıcı olmayan prensip anlaşması Noun, Law
bir sürenin ertelenmesi
acente tayini
sözleşme süresi Noun, Law
tahsis süresi Noun
vadesinde
muhasebe dönemi
iş deyimleri Noun
iş şartları Noun
saraya mal tedarik etmeye yetkili firma
moda sözcük
tayin belgesi
ticari deyim
görece kavram
sözleşme süresi Noun, Law
mukavele müddeti Noun, Law
sözleşme dönemi
ihtilaflı tayin
kesin tayin
alternatif şart
sömestr içinde
ekonomik deyim
verim şartı
doğru deyim
gelen vade
hulul eden vade
sarih şart
temdit edilmiş vade
uzatılmış vade
güz yarıyılı Noun, Education-Training
hak düşürücü süre
son sömestre
hak düşürücü mühlet
mali deyim
randevu tespit etmek Verb
vade
teknik terim
çalıntı terim Noun
bir sözleşmede uyulması zorunlu olan şart
asıl unsur Noun, Law
temel şart Noun, Law
(US) Kongre'nin bütün üyelerinin mevcut bulunduğu toplantı
(US) Kongre'nin bütün üyelerinin katıldığı oturum
pazarlamada
çoğunlukla reklam sonucu marka adının ürünü tanımlayıcı duruma gelmesi
sömestr tatili
yarıyıl tatili
(İngiliz yüksek mahkemesinin) Ocak dönemi (11-31 Ocak). Noun
(üniversite) kış yarıyılı. Noun
fahri atama
farz olunan sözleşme şartı
zımnî hüküm, mahkeme kararıyla sözleşmede yer aldığı varsayılan hüküm Noun, Contract Law
bir sözleşme şartından hüküm çıkarmak Verb
ukalâca/basmakalıp söz/deyim.
İhlali halinde karşı tarafa fesih veya tazminat hakkı vereceği açıkça belirtilmiş olmayan hüküm. Noun, Law
hapis cezası Noun, Criminal Law
(Br) üniversitede okumak Verb
hak düşürücü süre
hak düşürücü mühlet
hukuki deyim
içtima devresi
kanuni süre
hukuk deyimi
(üniversitede) Büyük Perhiz zamanına rastlayan dönem.
çok kısa dönem
vade tarihi
azami hapis cezası
orta vade
ticari deyim
orta-terim: tasımda (kıyasta) her iki tümcede ortak olan terim. Noun
asgari hapis cezası
(Br) ipotek süresi
içtinap şartı
yeni tayin
şartlı tahliye süresi
patent süresi
son mehil
(US) kesin süre
sürekli tayin
başkanlık süresi
(US) başkanlık görev süresi
hapis cezası süresi
hapis cezası Noun, Criminal Law
hapis süresi
hapis müddeti
şartlı tahliye süresi
deneme süresi için atama
memurun işte deneme süresi
bir kanun görevine atanma
hakemlik görev süresi
normal vade
geri kalan süre
ders yılı
dönem
bilimsel deyim
bilimsel terim
senato seçim süresi
üst dereceli atama
vade tespit etmek Verb
(mahkeme , US) tek hâkimin huzurunda duruşma
bahar yarıyılı Noun, Education-Training
memuriyet için öngörülen kanuni süre
yaz dönemi Noun, Education-Training
sallama terim Noun
teknik terim
teknik deyim
geçici atama
(US) üçüncü memuriyet dönemi
ticari deyim
vadesi henüz tamamlanmamış
tayin belgesi
kış sömestri
(Br) memur atama kurulu
aynı anda vade gelen borç senetleri Noun
hepsinin vadesi aynı anda gelen ve normalde itfa fonundan çekilecek aynı anda ihraç olmuş tahviller Noun
aynı anda vadesi gelen borç senetleri Noun
hepsinin vadesi aynı anda gelen ve normalde itfa fonundan çekilebilecek ayn
kararlaştırılan gün
ödeme günü
vade günü
kararlaştırılan gün
vadeli hesap.
vadeli mevduat
vize sınavı
(Br) mahkeme harcı
bir poliçenin kabul tarihi ile vade tarihi arasında geçen süre
makam maaşı
kısa süreli sigorta
kısa vadeli hayat sigortası Noun
bir yılın sonunda vadesi gelen tahvil
orta vadeli kredi
vadesi 10 yıla kadar uzanan uzun vadeli kredi
süresi içinde yalnızca faizinin ödendiği sabit süreli bir ipotek
bir kredinin süresi Noun
bir ruhsatın süresi
(US) mirasçı tayini
bir sigortanın süresi
denetçi atanması
çalışma süresi Noun, Employment
dönem ödevi Noun, Education-Training
ölümün poliçe ile saptanmış süre içinde meydana gelmesi durumunda sigorta şirketinin sigortalıya taahhüt
ettiği para tutarını ödemeyi kabullendiği hay
şayet hâlâ hayatta ise poliçe sona erer ve ödeme yapılmaz
bir yıldan fazla bir süre için aktedilen hayat dışı poliçe
sabit süreli yaşam sigortası sözleşmesi
sigortalı bu süre zarfında ölürse sigorta bedeli ödenir
muayyen bir süre için (örneğin 5 veya 10 yıl) aktedilen geçici hayat sigorta mukavelesi
vadeli hayat sigortası Noun
vade primi
dönem ödevi Noun, Education-Training
dönem projesi Noun, Education-Training
belli bir dönem satılamayan hisse senetleri Noun
değiştirilebilir hayat sigortası poliçesi
işbu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde Adverb, Law
orta vade
uzun vadeli kredi
uzun vadeli taahhütler Noun
uzun vadeli borçlu olma durumu
uzun vadeli yatırım programı
uzun vadeli kiralama
kısa vadeli fonlar (otuz gün ile bir yıl arası içinde ödenmek üzere alınmış para
kısa vadeli hapis
kısa vadeli istikraz
kısa vadeli önlemler Noun
kısa vadeli tasarruf hesapları Noun