1. İsim, Eğitim dönem
 2. terim, tabir, bilimsel deyim, ıstılah: özel bir bilgi/faaliyet alanına, bir bilim, uygulayım ya da uzmanlık dalına özgü sözcük.
 3. söz, anlam, kavram.
  in plain terms: açıkça, basit sözlerle.
  the terms of his letter: mektubunun
  anlamı,
  (bazen) metni.
 4. süre, müddet.
  elected for a term of four years.
  at term: belli bir süre sonunda/bitiminde.

  term insurance: belirli süre sonunda biten hayat sigortası.
  term of office: hizmet/memuriyet süresi.
  term of five years: beş yıllık süre.
  set a term to: süre tayin etmek, süre tanımak.
 5. vade.
  term day: ödeme günü, vade bitimi.
  long/short term: uzun/kısa vade.
 6. dönem, yarıyıl, sömestr.
 7. Matematik terim, had: (a) bir ifadeyi oluşturan + ve - işaretleriyle ayrılmış çokluklardan herbiri, (b) bir kesrin payı veya paydası.
 8. Mantık terim, bir önermede yüklem veya özne.
 9. Hukuk (a) tasarruf/mülkiyet süresi, (b) mahkemenin açık olduğu süre.
 10. Tıp doğurma, doğum zamanı.
 11. (a) son, nihayet, bitim, (b) sınır, hudut.
 12. adlandırmak, nitelemek, tavsif etmek, adını vermek, demek.
  The press termed the visit a triumph:
  Basın, ziyareti bir zafer olarak nitelendirdi.
uzun dönemde Zarf
uzun vadede Zarf
kısa vadede Zarf
kısa dönemde Zarf
uzun vade İsim
uzun dönem İsim
uzun vadeli Sıfat
uzun dönemli Sıfat
uzun süreli Sıfat
uzun vade Sıfat
uzun dönem Sıfat
askerlik hizmetini yerine getirmek Fiil
bakanlığa atanmış olmak Fiil
kısa vade İsim
kısa dönem İsim
kısa vadeli Sıfat
kısa dönemli Sıfat
kısa süreli Sıfat
kısa vade Sıfat
kısa dönem Sıfat
kısa süreli gözaltı İsim, Hukuk
müzakere metni, müzakere belgesi, bağlayıcı olmayan prensip anlaşması İsim, Hukuk
bir sürenin ertelenmesi
acente tayini
sözleşme süresi İsim, Hukuk
tahsis süresi İsim
vadesinde
muhasebe dönemi
iş deyimleri İsim
iş şartları İsim
saraya mal tedarik etmeye yetkili firma
moda sözcük
tayin belgesi
ticari deyim
görece kavram
sözleşme süresi İsim, Hukuk
mukavele müddeti İsim, Hukuk
sözleşme dönemi
ihtilaflı tayin
kesin tayin
alternatif şart
sömestr içinde
ekonomik deyim
verim şartı
doğru deyim
gelen vade
hulul eden vade
sarih şart
temdit edilmiş vade
uzatılmış vade
güz yarıyılı İsim, Eğitim
hak düşürücü süre
son sömestre
hak düşürücü mühlet
mali deyim
randevu tespit etmek Fiil
vade
teknik terim
çalıntı terim İsim
bir sözleşmede uyulması zorunlu olan şart
asıl unsur İsim, Hukuk
temel şart İsim, Hukuk
(US) Kongre'nin bütün üyelerinin mevcut bulunduğu toplantı
(US) Kongre'nin bütün üyelerinin katıldığı oturum
pazarlamada
çoğunlukla reklam sonucu marka adının ürünü tanımlayıcı duruma gelmesi
sömestr tatili
yarıyıl tatili
(İngiliz yüksek mahkemesinin) Ocak dönemi (11-31 Ocak). İsim
(üniversite) kış yarıyılı. İsim
fahri atama
farz olunan sözleşme şartı
zımnî hüküm, mahkeme kararıyla sözleşmede yer aldığı varsayılan hüküm İsim, Sözleşme Hukuku
bir sözleşme şartından hüküm çıkarmak Fiil
ukalâca/basmakalıp söz/deyim.
İhlali halinde karşı tarafa fesih veya tazminat hakkı vereceği açıkça belirtilmiş olmayan hüküm. İsim, Hukuk
hapis cezası İsim, Ceza Hukuku
(Br) üniversitede okumak Fiil
hak düşürücü süre
hak düşürücü mühlet
hukuki deyim
içtima devresi
kanuni süre
hukuk deyimi
(üniversitede) Büyük Perhiz zamanına rastlayan dönem.
çok kısa dönem
vade tarihi
azami hapis cezası
orta vade
ticari deyim
orta-terim: tasımda (kıyasta) her iki tümcede ortak olan terim. İsim
asgari hapis cezası
(Br) ipotek süresi
içtinap şartı
yeni tayin
şartlı tahliye süresi
patent süresi
son mehil
(US) kesin süre
sürekli tayin
başkanlık süresi
(US) başkanlık görev süresi
hapis cezası süresi
hapis cezası İsim, Ceza Hukuku
hapis süresi
hapis müddeti
şartlı tahliye süresi
deneme süresi için atama
memurun işte deneme süresi
bir kanun görevine atanma
hakemlik görev süresi
normal vade
geri kalan süre
ders yılı
dönem
bilimsel deyim
bilimsel terim
senato seçim süresi
üst dereceli atama
vade tespit etmek Fiil
(mahkeme , US) tek hâkimin huzurunda duruşma
bahar yarıyılı İsim, Eğitim
memuriyet için öngörülen kanuni süre
yaz dönemi İsim, Eğitim
sallama terim İsim
teknik terim
teknik deyim
geçici atama
(US) üçüncü memuriyet dönemi
ticari deyim
vadesi henüz tamamlanmamış
tayin belgesi
kış sömestri
(Br) memur atama kurulu
aynı anda vade gelen borç senetleri İsim
hepsinin vadesi aynı anda gelen ve normalde itfa fonundan çekilecek aynı anda ihraç olmuş tahviller İsim
aynı anda vadesi gelen borç senetleri İsim
hepsinin vadesi aynı anda gelen ve normalde itfa fonundan çekilebilecek ayn
kararlaştırılan gün
ödeme günü
vade günü
kararlaştırılan gün
vadeli hesap.
vadeli mevduat
vize sınavı
(Br) mahkeme harcı
bir poliçenin kabul tarihi ile vade tarihi arasında geçen süre
makam maaşı
kısa süreli sigorta
kısa vadeli hayat sigortası İsim
bir yılın sonunda vadesi gelen tahvil
orta vadeli kredi
vadesi 10 yıla kadar uzanan uzun vadeli kredi
süresi içinde yalnızca faizinin ödendiği sabit süreli bir ipotek
bir kredinin süresi İsim
bir ruhsatın süresi
(US) mirasçı tayini
bir sigortanın süresi
denetçi atanması
çalışma süresi İsim, İstihdam
dönem ödevi İsim, Eğitim
ölümün poliçe ile saptanmış süre içinde meydana gelmesi durumunda sigorta şirketinin sigortalıya taahhüt
ettiği para tutarını ödemeyi kabullendiği hay
şayet hâlâ hayatta ise poliçe sona erer ve ödeme yapılmaz
bir yıldan fazla bir süre için aktedilen hayat dışı poliçe
sabit süreli yaşam sigortası sözleşmesi
sigortalı bu süre zarfında ölürse sigorta bedeli ödenir
muayyen bir süre için (örneğin 5 veya 10 yıl) aktedilen geçici hayat sigorta mukavelesi
vadeli hayat sigortası İsim
vade primi
dönem ödevi İsim, Eğitim
dönem projesi İsim, Eğitim
belli bir dönem satılamayan hisse senetleri İsim
değiştirilebilir hayat sigortası poliçesi
işbu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde Zarf, Hukuk
orta vade
uzun vadeli kredi
uzun vadeli taahhütler İsim
uzun vadeli borçlu olma durumu
uzun vadeli yatırım programı
uzun vadeli kiralama
kısa vadeli fonlar (otuz gün ile bir yıl arası içinde ödenmek üzere alınmış para
kısa vadeli hapis
kısa vadeli istikraz
kısa vadeli önlemler İsim
kısa vadeli tasarruf hesapları İsim