1. Zarf hayır, yok, değil.
  Is it raining? No, it's snowing.
 2. Zarf (hayret ve şaşkınlık ifadesi olarak) deme! Allah aşkına! sahi mi?
  “I bought this car for $110.” “No!
  Could it really have been so cheap?”
 3. Zarf (bir sıfattan önce anlamı ters çevirir).
  no longer: artık, bir daha.
  He no longer comes here:
  Artık buraya gelmiyor.
  I can go no farther: Daha öteye/uzağa gidemem.
  I want no more of it: Bu kadarı yeter, sözü uzatma.
 4. Zarf (mukayese sıfatından önce) (hiç te) değil.
  He is no better: Hiç de daha iyi değil.
  No better
  than the other: Öbüründen hiç de daha iyi değil.
 5. Sıfat hiç (bir), yok.
  no man = no one: hiç kimse.
  I have no idea: Hiçbir fikrim yok.
 6. Sıfat (asla, kat'iyen, elbette) değil.
  He is no genius: Elbette dâhi değil.
  It is no distance:
  Uzak değil.
  It's no joke: Kolay iş değil, şakaya gelmez, bu işin şakası yok.
 7. Sıfat olanaksız, imkânsız, mümkün değil.
  There's no knowing/saying/telling: Bilmek/söylemek olanaksızdır
  = Bilmeye/söylemeye imkân yoktur.
  There's no saying what will he do next: Bundan sonra ne yapacağını kimse bilemez.
 8. Sıfat yasak, müsaade edilmez.
  no admittance= no entry: girilmez, girmek yasaktır.
  no parking:
  park yapmak yasak.
  no smoking: sigara içmek yasak.
 9. İsim yok/hayır sözü/cevabı/kelimesi.
 10. İsim red, inkâr, itiraz.
 11. İsim (a) olumsuz oy, (b) olumsuz oy veren kimse.
  The noes have it: olumsuz oy verenler kazandı.
kendi dalında iş bulamamak Fiil
zarar ziyanı tazmin edilmemek Fiil
işini sevmemek Fiil
kendine ait geliri olmamak Fiil
kendine ait geliri olmamak Fiil
büro işinden başka uğraşı olmamak Fiil
kendi kaynakları olmamak Fiil
(US) rakiplerine karşı kazanma ümidi olmamak Fiil
duygularını gizlememek Fiil

nose
argo ilgilendirmeyen, zararı dokunmayan, zararsız.
üzerinde fazla düşünülmesi gerekmeyen şey İsim
çözümü bariz mesele İsim
kolay soru İsim
karmaşık analizler gerektirmeyen, güvenli yatırım İsim, Bankacılık
uçuşa yasak bölge İsim, Uluslararası Hukuk
uçuşa yasak bölge İsim, Havacılık
parasını boşa harcamak Fiil
görünüşe bakmamak Fiil
eli taşın altında olmak Fiil, Deyim
bir işte menfaati olmak Fiil, Deyim
bir işin, girişimin sonucundan olumlu veya olumsuz etkilenecek olmak Fiil, Deyim
kesinlikle hayır
kabul etmemek Fiil
izin vermemek Fiil
hayır demek Fiil
olmaz demek Fiil
girilmez
giriş yok
girilmez
giriş yasaktır
bankanın emtiayı kabul eden taraftan ödeme için bir talimat ya da ödeme emri olmadığı için kambiyo senedini
ödemeden iade ettiği hallerde
(emlak satışı , Br) aracı kabul edilmez
temsilci miz yoktur
(çek) karşılıksız
pazarlık edilmez
talep ve teklif yoktur
teklif sahibi çıkmaması
propaganda bildirileri dağıtıcıları giremez !
oy veya sipariş toplayıcılar İsim
kötü giden iş
ücretsiz
(kadınlar hakkında) körpeliği geçmiş
orta yaşlı ya da yaşlı
hasarsızlık indirimi
bulutsuz
komisyon suz
yorum yok
herhangi bir taahhüde girmeden
reddolunmuştur
güvensizlik oyu
masrafları silmek
sabıkasız
başarı ve sonuç yok
kurtarma yok-ücret yok (kurtarma anlaşmalarına konulan bu koşul ile kurtarma başarılı olarak sonuçlandığı
takdirde ücret ödeneceği anlamına gelir
para yok klozu
işlem yoktur
yağma yok! olamaz! imkânsız! avucunu yala!.
He asked for a raise, but it was no dice! NOT:
dice
sözcüğünün eski tekil şekli olan
die artık İngilterede kullanılmamaktadır. Yalnız hâlâ “
The die is cast: Artık karar verildi/Geri dönülemez/Ok yaydan çıktı/Olan oldu.” ifadesinde buna rastlanır.
olmaz, olmayacak, imkânsız.
no doubt: kuşkusuz, şüphesiz.
no end of talk: sonu gelmez lâf.

no less than: en az.
no man's land: sahipsiz arazi, tehlikeli bölge.
no more: artık, bir daha, bundan sonra … yok.
no nonsense: saçmalama, manasızlığın lüzumu yok.
No sooner said than done: Söz ağızdan çıkar çıkmaz yapılır.
no way: imkânsız, olanaksız.
no whit: hiç, kat'iyen.
no wonder: (a) pek tabiî, hiç garip değil, (b) tevekkeli değil.
by no means: asla, kat'iyen hiç.
in no time: hemen, derhal, ânında.
in no wise: hiçbir suretle.
pazarlık yoktur
maktu fiyat
kuşkusuz, şüphesiz, kesinlikle, kat'iyetle, kesin/kat'î surette, hiç şüphe yok (ki), elbette.
The
court will no doubt deal severely with the criminals.
Zarf
zannederim, herhalde, eminim ki. Zarf
içilmez
beş para etmez
(çek) karşılıksız
karşılıksız çek
girilmez
girilmez
giriş yoktur
giriş yasak
girilmez
geçilmez
masraf sız
masrafsız
kesinlikle hayır
çiçek gönderilmemesi rica olunur
ek ödeme yoktur
(banka) kasada mevcut para bulunmama
(çek) karşılıksız
nafile, beyhude, ümitsiz, çaresiz.
It's no go: your plan won't ever get off the ground: Nafile
uğraşma, bu plân yürümez.
go-no-go gage: tolerans dışı olanları reddeden düzen.
beyhude, yararsız, faydasız, gereksiz, lüzumsuz.
It's no good talking to him, because he never listens.
A car's not much good to me, I can't drive.
(Br) haciz konacak mal yoktur
bahşiş verilmez
büyümenin olmadığı yıl
beis yok
servis yapan barmenin bulunmadığı bar
(parlamento) nisap olmamak Fiil
asla
hiçbir surette
yayımlayıcının belirtilmemiş olması
yok yahu ! sahi mi
kiralama yasağı klozu
yüksüz
(hisseler) komisyonsuz satılan
talihsizlik, kara talih.
teklif edilen rizikoların mevcut piyasalarda plase edilemediğini belirten simsar deyimi
(a) önemsiz, önemi yok, farketmez, önemli/mühim değil, zararı yok, aldırma, boş ver.
I wanted to see
him before he left, but it's no matter: Gitmeden önce onu görmek istiyordum, fakat önemi yok.
It's no laughing matter: İşin şakası yok, şakaya gelmez. (b)
no matter what: ne olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun, ne yapıp yapıp, hiçbir.
No matter how difficult: Ne kadar güç olursa olsun.
No matter what the excuse, you must not be late: Hiçbir şekilde (mazeretiniz ne olursa olsun) geç kalmamalısınız.
They're going to win, no matter what: Her ne pahasına olursa olsun (ne yapıp yapıp) kazanacaklar.
Hayır dedim! Cümle
Olmaz dediysem olmaz! Cümle
kaçış olanağı olmamak Fiil
(borsa) hiç hareket olmamak Fiil
mecburiyet yoktur
önemsiz
hiç kimse.
no one is home: evde hiç kimse yok. Zamir
(Br) bankanın emtiayı kabul eden taraftan ödeme için bir talimatı ya da ödeme emri olmadığı için kambiyo
senedini ödemeden iade ettiği hallerde ikamet
sollanmaz
geçit törenine katılma
gösteriş
yürüyüş
geçit
kendini satma
park yasaktır
park yasağı
park etme yasağı
park yapılmaz
park etme yasağı bölgesi
geçiş yok
giriş yasak
piknik yapılmaz
nowhere ile ayni anlama gelir. hiçbir sonuca/amaca/neticeye. That kind of talk will get you
nowhere: O tarzda konuşmak seni hiçbir sonuca ulaştırmaz.
primsiz
anlaşma umudu olmama
(senet) masrafsız
protestosuz
vasıf aranmamaktadır
kote değildir
sorumluluk kabul edilmez
ademi mesuliyet
pazarlıksız
indirim yoktur
indirim yoktur
(telefon) cevap yoktur
satış olmayan günler
(borsa) satış yok
cirosuz
dolmuştur
siğara içilmez
sigara içilmez
imkânsız, olamaz, olanaksız, boş, verimsiz, faydasız.
He wanted me to vote for him, but I told him no soap!
çok kolay, işten bile değil, mesele yok, vız gelir.
yol yok
çıkmaz sokak
buradan geçilmez
bahşiş verilmez
hafife alınacak sorun değil
acelesi yok
değeri yoktur
değerlendirilmemiştir
beklemek yasaktır
asla, hiç, kat'iyen, kesinlikle, hiçbir veçhile, imkânı yok. Zarf
imkânı yok, dünyada olmaz, çaresiz, asla, kat'iyen.
başarının mümkün olmadığı bir durum ile ilgili
tevekkeli/boşuna değil, hayret edilmez, pek tabiî.
No wonder he resigned: İstifa etmesi boşuna değil.
no.
= numara.
no. 10 = on numara.
provizyonsuz hesap
istisna kabul etmemek Fiil
bahane kabul etmemek Fiil
atomic number
mukayese kabul etmemek Fiil
özelliği olmamak Fiil
istahsız
arlanmaz
Mecburdum.
uzak değil
ölçüsüz davranmak Fiil
ahfadı olmamak Fiil
soyu kurumak Fiil
tereddüt etmemek Fiil
kötülük yapma kastı olmamak Fiil
kötü niyeti olmamak Fiil
tepki alamamak Fiil
muztar kalınca her şey yapılır
dayanak bulamamak Fiil
değersiz Sıfat
sonuçsuz Sıfat
etkisiz Sıfat
değersiz
(iş) geleceği pek iyi görünmemek Fiil
hiçbir şekilde Zarf
hoş görmek Fiil
boş boş konuşmak Fiil
Soruya cevap vermedin.
Hiç belli olmaz. Cümle
stay in room no . 312
pick up route 51
sequence number İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Nobelyum elementinin sembolü