1. İsim, Ekonomi faiz
 2. ilgi, alâka, merak.
  I have no interest in politics. He's showing some interest in music.
  feel/take
  an interest in someone/something: bir kimseye/şeye karşı ilgi duymak/göstermek.
  feel/take no (further) interest in someone/something: bir kimseye/şeye karşı (artık) ilgi göstermemek.
  Events that arouse great interest: Büyük ilgi uyandıran olaylar.
 3. ilginç şey, ilgi/merak/alâka uyandıran nesne, ilgilenilen kimse/şey/konu.
  She is his current interest.
  His only interest is chess. Eating seems to be his only interest in life. 3, ilginçlik, ilgi çekme/merak uyandırma/zevk verme niteliği.
  questions of great interest: çok ilginç sorunlar.
  Suspense adds interest to a story.
 4. pay, hisse.
  He has sold his interest in the company.
  have an interest in an estate: bir mülkte hissesi olmak.
 5. (bir kimsenin hisse sahibi olduğu) mal, ticaret, (ticarî) girişim vb..
 6. interests: ekonomik hayata hâkim grup. the business interests: büyük ticarî kurumlar. the
  landed interests: arazi/mülk sahipleri. the brewing interest: bira fabrikatörleri.
 7. çıkar, yarar, menfaat.
  American interests in the Middle East: Orta Doğuda Amerikan menfaatleri.

  look after one's own interest: kendi öz çıkarlarını kollamak.
  It is to your interest to do it: Onu yapmak senin yararınadır.
 8. kâr, menfaat, şahsî çıkar, fayda.
  to be guided by interest alone: sırf menfaat peşinde koşmak.
 9. Maliye (a) faiz, ürem, (b)
  interest rate ile ayni anlama gelir. faiz oranı/yüzdesi.
  simple/compoud
  interest: basit/mürekkep faiz.
  Pay 9% interest to a loan.
 10. ilgilendirmek, alâkadar etmek, ilgisini/alâkasını/dikkatini çekmek/celbetmek, merak uyandırmak.
  Mystery
  stories interest him greatly.
 11. … için önemli olmak, önemle ilgilenmek/karışmak.
 12. ortak/hissedar etmek.
kendi menfaatine çalışmak Fiil
menfaatlerini korumak Fiil
çıkırlarını korumak Fiil
menfaatlerine sahip çıkmak Fiil
birini kendi tarafına kazanmak Fiil
birinin menfaatlerini korumak Fiil
kendi menfaatlerini korumak Fiil
ilgi alanlarını bir amaca yöneltmek Fiil
ilgisini bir yere yöneltmek Fiil
sınıfsal çıkarlar İsim, Sosyoloji
kendi menfaatini düşünmek Fiil
kendi çıkarını düşünmek Fiil
bir şirketteki payını elden çıkarmak Fiil
birinde ilgi uyandırmak Fiil
birinin ilgisini çekmek Fiil
ilgisini bir şey üzerinde toplamak Fiil
çıkarlarını gözetmek Fiil
faiz getiren, faizli Sıfat, Bankacılık
katılım bankacılığı İsim, Bankacılık
faizsiz bankacılık İsim, Bankacılık
İslami bankacılık İsim, Bankacılık
İslami finans İsim, Bankacılık
menfaatlerini tehlikeye sokmak Fiil
ana paraya dokunmadan faiziyle geçinmek Fiil
sermayesinin getirdiği faiz ile yaşamak Fiil
ulusal çıkarlar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
faiz getirmeyen, faiz getirisi olmayan, faizsiz Sıfat, Bankacılık
faiz getirmeyen hesap, faizsiz İsim, Bankacılık
birine işine iştirak etmesini teklif etmek Fiil
kendi çıkarı
kendi menfaati
parasını faize yatırmak Fiil
mirastan (bir terekedeki hakkından) vazgeçmek Fiil
payını satmak Fiil
işine ilgi göstermek Fiil
emlakteki bir hakkını devretmek Fiil
faiz arttırmak Fiil, Ekonomi
faiz yükseltmek Fiil, Ekonomi
faiz arttırmak Fiil, Ekonomi
faiz yükseltmek Fiil, Ekonomi
nüfuzunu birisi için kullanmak Fiil
işlemiş faiz
tahakkuk edecek faiz
tahakkuk etmekte olan faiz
nemalanmak Fiil
faiz ile birlikte
yıllık faiz İsim, Bankacılık
peşin ödenen faiz
faizi hesaplayıp bulmak Fiil
halkın gösterdiği ilgi
banka faizi
faiz getirir
mülkiyeti başkasına ait eşya üzerinde akitten doğan yararlanma hakkı
deniz ödüncü faizi
faizi sermayeleştirmek Fiil
menkul eşya üzerinde hak
sınıf çıkarı
ortak menfaat
ortak menfaat İsim
ortak çıkar
birleşik faiz
masrafları karşılayan faiz
şarta bağlı istihkak
şarta bağlı hak
süren ilgi
sermayenin çoğunluğu
ilgi yaratmak Fiil
ilgi çekmek Fiil
alacağa geçirilen faiz
matluba geçirilen faiz
memlekette adet olan faiz
müşterinin ilgisi
gecikme (temerrüt) faizi
direkt menfaat
faiz almak Fiil
kademelendirilmiş faiz
mülkiyetten başka bir hak
beklenen haklar
faizsiz
üç yüz altmış gün üzerinden hesaplanan faiz
(US) 360 gün üzerinden hesaplanan faiz
sermaye payı
mali menfaat
gelecekteki beklenen çıkarlar
ilgi doğurmak Fiil
ilgi uyandırmak Fiil
gittikçe artan ilgi
taksit faizi İsim
yatırım ilgisi
müşterek menfaat
ilgisi kalmamak Fiil
yasal faiz İsim, Hukuk
kanuni faiz İsim, Hukuk
hayat boyu yararlanılan menfaat
kredi faizi
yerel çıkar
ilgisini kaybetmek Fiil
kârlı iş
çoğunluk hissesi
azami faiz hakkı
azınlık çıkarı
para faizi
sermaye menfaati
karşılıklı menfaat
mevduata faiz ödeme yerine mevduat sahibinden faiz alınması
negatif faiz
net faiz
nominal faiz
açık pozisyon sayısı İsim, Bankacılık
kendi dalının dışındaki konularla ilgilenme
hesaptaki mevcut paradan fazla çekilen miktar üzerinden alınan faiz
gecikme faizi İsim, Sözleşme Hukuku
sermayedeki pay
temerrüt faizi İsim, Hukuk
faiz ödemek Fiil
parasal menfaat
artı faiz
zilyetlik menfaati
özel menfaat
özel çıkar
faiz getiren
sigorta edilemeyecek menfaat
servetteki pay
öz sermaye
vergiye tabi faiz
amme menfaati
halkın ilgisi
üç aylık faiz İsim, Bankacılık
tahsil edilmiş faiz
borç faizi
işleyen faiz
altı aylık faiz
(deniz sigortası) aşırı sigorta
spekülasyon menfaati
depo ücreti
ihtiras
dünyevi çıkarlar
geçici merak
geçici menfaat
büyük ilgi
tahakkuk etmiş ödenmemiş faiz
vergilendirilmemiş faiz
hayati önemi haiz menfaatler
faizi işlemek Fiil
faiz getirmek Fiil
faiz hesabı
faiz arbitrajı (faiz oranları arasındaki farktan kâr etmek amacıyla yapılan arbitraj
faiz bakiyesi
faiz getiren
faiz tahvili (öteki tahvillerin faizini ödemek için çıkarılan tahvil
borçlunun faizi nakden ödemediği zaman faiz yerine verdiği tahvil
faiz haddi
faiz tavanları (ödenecek faiz oranına koyulan en yüksek sınır
faiz tavanları İsim
faiz kuponu
faiz harçları İsim
faiz klozu
faiz hesabı
faiz kuponu
faiz kuponu (faiz alabilmek için yırtılıp faizi ödeyecek olan kuruluşa ibraz edilen kupon
faiz mahsubu
faiz farklılığı (aynı vadeli yatırımlar için iki ayrı ülkece uygulanan faiz nispetleri arasındaki fark
vadesi gelen faiz
elde edilen faiz
faiz masrafı
faiz formülü
menfaat topluluğu
faiz geliri
faizin yükselmesi
tahsil edilecek ve ödenecek faizler ile kredilerden alınacak faizler arasındaki fark
faiz marjı
faiz gelirine faiz yürütülmesi
faiz kârı
faiz haddi
tahsil edilecek faiz
faiz gelirleri İsim
faiz tasarrufları İsim
faiz duyarlığı
(vesayet mahkemesi) bir tereke ile ilgili bulunan şahıslar arasında o terekeyi idare hakkına ait dava
faiz cetveli
faiz üstüne faiz
faiz belgesi
faiz varantı
hazine bonosu veya adi hisse senedi veya benzeri senetlere ait faiz ödemesini yapması için bir bankaya verilen yetki belgesi