1. İsim yetki
 2. İsim yetki, salâhiyet.
  What authority do you have for entering this house: Bu eve ne salâhiyetle giriyorsun(uz)?
 3. İsim otorite, hâkimiyet.
  A teacher must show his authority.
 4. İsim yetkili kişi, yetki/salâhiyet sahibi şahıs/kurum.
  The government is the highest authority in the country:
  Memlekette en büyük yetki sahibi hükümettir.
 5. İsim doğruluğu/mevsukiyeti kabul edilmiş bilgi kaynağı (kitap vb.).
 6. İsim mevsuk kaynaktan yapılan alıntı/iktibas.
 7. İsim bilgin, uzman, mesleğinde en yükseğe ulaşmış kimse.
  He is an authority on open heart surgery.
 8. İsim inandırıcılık, ikna kabiliyeti.
  He spoke with authority: Konuşması inandırıcı idi.
 9. İsim mahkeme hükmü, içtihat kararı.
 10. İsim etki, tesir, nüfuz.
  the authority of a great writer: büyük bir yazarın etkisi.
  The teacher
  has no authority with the students: Öğretmenin öğrenciler üzerinde hiç nüfuzu yok.
 11. İsim (san'at eserini icrada) üstün yetenek, hâkimiyet.
 12. İsim (bir işi yapmaya yetkili kılan) izin, ruhsat, müsaade.
  Here is my authority: İşte ruhsatım.
 13. İsim tanıklık, şahitlik.
 14. İsim bilirkişi, ehli vukuf.
yetkisi içinde hareket etmek Fiil
hükmünü geçirmek Fiil
kişinin yetkisi dışında
yetkili merciler İsim, Hukuk
yetkisini iade etmek Fiil
birinin yetkisini almak Fiil
reşit olmayan bir çocuğun ana babasının otoritesinden kurtulması
Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar Veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
yetkisini aşmak Fiil, Hukuk
yetkisini kullanmak Fiil
yetkisini devretmek Fiil
birinin otoritesine müdahale etmek Fiil
kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
otoritesini hissettirmek Fiil
yetkisini kötüye kullanmak Fiil
kendi yetkisine dayanarak
yetkisini aşmak Fiil
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) İsim, Kurum İsimleri
birini otorite olarak göstermek Fiil
otoritesini yeniden ele geçirmek Fiil
düzenleyici ve denetleyici kurumlar İsim, Hukuk
otoritesini zorlamak Fiil
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
kişinin kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi
hususi vekâlet
fiili temsilcilik
tam yetki Bilgi Teknolojileri
kutup
zımnî yetki İsim, Hukuk
üçüncü şahısların normal dikkat sarf ederek kabul etmekte haklı oldukları temsil yetkisi İsim, Hukuk
temsil olunan kişinin temsilcisinin kullanmasına izin verdiği yetki İsim, Hukuk
zahiri yetki
tayin eden makam
atama yetkisi İsim, Kamu Yönetimi
yetkili memur
onaylayan makam
belli bir bölgedeki hükümeti temsil eden makam
ilzam yetkisi
sigortacı namına riziko kabul etmesi için sigortacının acentesine verdiği yetki
geniş yetki
bütçe yetkisi
bütçe hakkı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
'nın yetkisiyle
yetkisini kullanmak Fiil
yetkisi olmak Fiil
merkezi idare
merkezi otorite
tasdik makamı
karizmatik otorite İsim, Sosyoloji
sivil idare
salahiyetli makam
yetkili makam İsim, Hukuk
zımni yetki
konsolosluk yetkisi
tetkik mercii
koordine makamı
eşgüdüm dairesi
şirket yetkisi
(Br) belediye
belediye meclisi
kolay kolay para ödemeyen makam
yetki vermek Fiil
verilen yetki
disiplin otoritesi
disiplin uygulayan makam
takdir yetkisi Hukuk
eğitim makamları İsim
icra makamı
otorite kurmak Fiil
icra yetkisi
yürütme organı
icra makamı
icra mercii
yetki kullanmak Fiil
otorite kullanmak Fiil
yetkisini kullanmak Fiil
sarih olarak verilen salahiyet
açık olarak verilen yetki
mali yetkililer
itfaiye müdürlüğü
tam yetki
dişlenmek Fiil
umumi vekalet
'ne yetki vermek Fiil
güvenilir kaynak
resmi merci İsim, Kamu Yönetimi
kamu kurumu İsim, Kamu Yönetimi
devlet makamı
devlet kurumu İsim, Kamu Yönetimi
hükümet makamı
yetkisi olmak Fiil
yüksek makam
yüksek otorite
karayoluları idaresi
karayolları idaresi
imar iskân müdürlüğü
zımni yetki
zımni selahiyet
tahkikat yapan makam
soruşturma mercii İsim, Ekonomi
emisyon makamı
ortak yetki
yargı erki
hukuki merciler
adli makam
kaza kuvveti
yargı gücü
yetkili makam
kanuni yetki
kanun makamı
adliyeci
yasama yetkisi
mahdut selahiyet
sınırlı yetki
hiyerarşik yetki düzeni
mahalli idare
yerel yetki
mahalli makam
(Br) seçimle görevlendirilen mahalli idare teşkilatı ve bu teşkilatta ücretle çalışanlar
yerel yönetim
her an iptal edilebilecek vekâletname
büyükşehir idaresi
askeri makam
çıplak yetki
ulusal makam
harcama yetkisine haiz olan hükümet dairesinin yasal yetkisi
işgal kuvvetleri otoritesi
işgal kuvvetleri otoritei
resmi merci
işletme yetkisi
zahiri salahiyet
zahiren mevcut yetki
zımnî yetki İsim, Hukuk
görünüşte var olan yetki
ana baba hakları İsim
ana babanın küçük çocuklarının kişiliğine ve mallarına hükmetme hakları İsim
çocukların kontrolü
babanın çocukları üzerindeki velayet hakkı
baba otoritesi
inandırıcı yetki
kılavuzluk bürosu İsim
polis otoritesi
liman idaresi
liman reisliği
(Br) vergi alan makam
fiyat dairesi
fiyat makamı
yetki kapsamını genişletmek Fiil
proje yetkilisi
ilgili makam
idari makam
resmi yetkili
resmi makam
devlet kurumu İsim, Kamu Yönetimi
kamu kurumu İsim, Kamu Yönetimi
resmi merci
(Br) belediye vergi dairesi
ilgili makam
güvenilir kaynak
temsil yetkisi
bir otoriteyi tanımamak Fiil
usulüne uygun olarak hazırlanmış vekâletname
haklı olarak sahip olunan yetki
yetki istemek Fiil
imzalama yetkisi
imza yetkisi İşletme
tek kademeli makam
özel yetki
devlet yetkisi
kanuni yetki
ikinci derecedeki hükümet memurları İsim
üstün makam
denetleme makamı
en yüksek otorite
vergi yasalarının yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu
ihale makamı
sona eren yetki
sınırsız yetki
iktidarı zorla ele geçirmek Fiil
başkası namına kullanılan yetki
vekâleten kullanılan yetki
suişleri müdürlüğü
su işleri müdürlüğü
bir hükümet dairesinin veya gelir getirici bir kanun girişimini yönetmek üzere kurulmuş bir şirketin
geliriyle ihraç edilen ve ödenen tahvil