1. İsim kurul, heyet, encümen, meclis, komite, komisyon.
  ad hoc committee: özel kurul: özel bir sorunu
  incelemek için kurulan heyet.
  joint committee: birleşik/ortak kurul, müşterek komisyon/heyet.
  select committee: karma kurul, mecliste bütün partileri temsil eden heyet.
  standing committee: daimî encümen.
  steering committee: denetleme kurulu: görüşmelerin kurallara uygun yapılmasını sağlayan kurul.
  committee of the whole house: meclisin komisyon halinde toplanması.
  in committee: encümende/kurulda/komisyonda.
  to be/sit on a committee: komisyona katılmak.
  committee of inquiry: araştırma kurulu, tahkikat komisyonu.
  committee meeting: kurul/encümen toplantısı.
  committee member: kurul/encümen üyesi.
  committee of management: yönetim kurulu.
  to send a bill to a committee: yasa tasarısını encümene/komisyona havale etmek.
 2. İsim, Hukuk vasi, güvenilirkişi, yediemin: başka bir kimseye veya mülke bakmak üzere mahkemenin atadığı kimse.
Akil İnsanlar Heyeti Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
icra kurulu
yürütme kurulu
özel bir konu için kurulan kurul
ihtilafın halline memur komisyon
yönetici kurul
yönetici kurulu
istişari komite
istişare komisyonu
istişare komitesi
tahsisat kurulu
tahsis kurulu
temyiz kurulu
vergilendirme kurulu
çıraklık kurulu
hükümetin masraflarını inceleyen kurul
bütçe tahsisatı kurulu
hakem heyeti
tahkim komitesi
murakabe heyeti
denetim komitesi İşletme
denetçi kurulu
denetim kurulu İsim, Hukuk
yardımcı kurul
bütçe kurulu
mubayaa komitesi
mübayaa komitesi
merkezi kurul
merkez kurulu
onaylayan komite
kilise komitesi
sınıflandırma kurulu
uzlaştırma komitesi
(US) parlamento komitesi
danışmanlık kurulu
danışma kurulu
istişari komite,danışma komitesi
istişare komitesi
denetim kurulu
koordinasyon kurulu
eşgüdüm kurulu
koordinasyon komitesi
eşgüdüm kurulu
konsey heyeti
konsey kurulu
belgeler kurulu
itimatnameler tetkik kurulu
kredi kurulu
sorumluluğu dağıtma kurulu
karar komitesi
savunma kurulu
daireler arası kurul
bakanlık kurulu
disiplin kurulu
haysiyet divanı
yardım kurulu
bölge kurulu
(politika) parti meclisi
redaksiyon kurulu
redaksiyon kurulu
eğitim kurulu
seçim kurulu
seçim komitesi
seçim kurulu
seçim kurulu
acil durum kurulu
enerji kurulu
büyütülmüş kurul
(Br) (yerel idare) memur
değerlendirme kurulu
icra komitesi
icra kurulu
masraf kurulu
fakülte kurulu
festival komitesi
maliye kurulu
vergi kurulu
mali komite
hükümeti temsil eden kurul
hükümet kurulu
kulüp kurulu
(kulüp) kulüp kurulu
(Br) parlamento komitesi
karma kurul
bakanlararası komite
bakanlıklararası kurul
bakanlıklar arası kurul
geçici kurul
parlamento içi kurul
parlamento içi kurul
(parlamento) tatil kurulu
araştırma kurulu
tahkikat komitesi
tahkikat kurulu
hukuk kurulu
işçi yönetim kurulu İsim
hukuk kurulu
yasama kurulu
irtibat kurulu
ana kurul
üyelik kurulu
mübayaa komitesi
maden ocağı kurulu
bakanlık komitesi
azınlıklar kurulu
karma komisyon
karma kurul
para kurulu
belediye encümeni
müzakere kurulu
s atama kurulu
organizasyon komitesi İsim
meclis kurulu
parlamento kurulu
meclis komisyonu
emeklilik kurulu
daimi komite
daimi encümen
daimi kurul
planlama kurulu
fabrika kurulu
genel kurul
seçim kurulu
hazırlık kurulu
hazırlık komitesi
fiyat tespit kurulu
üretim komitesi
geçici kurul
danışma kurulu
(US) danışma kurulu
sosyal yardım kurulu
satın alma komisyonu
(vergi tahakkuku , Br) değerlendirme kurulu
(memur) sicil kurulu
değerlendirme kurulu
istihdam komitesi
yeniden seçim kurulu
bölge kurulu
reorganizasyon komitesi
karar alma kurulu
karar kurulu
karar heyeti
(US) içtüzük kurulu
güvenlik kurulu
satış kurulu
araştırma kurulu
gizli kurul
(Br) gizli kurul
(politika) güvenlik kurulu
seçme komitesi
senato kurulu
senato kurulu
(parlamentoda) daimi kurul
(US) işletme yönetim kurulu
küçük kurul
özel komisyon
özel komite
özel kurul
standardizasyon komitesi
temerrüt kurulu
moratoryum kurulu
istatistik kurulu
kanunen oluşturulması gerekli kurul
borsa simsarları birliği
grev komitesi
gözetim kurulu
denetleyici komite
tarife komitesi
geçici kurul
şehir kurulu
ticaret kurulu
(US) ticaret kurulu
sendika kurulu
trafik kurulu
sendika komitesi
değerlendirme kurulu
gönüllü kurul
(Br) (yerel idare) emniyet gözetim kurulu
itiraz komisyonu
işçi komitesi
işçi kurulu
kurul düzenlemesi
kurul başkanı
kurul müzakereleri İsim
danışma kurulu
kurul kararı
kurul dosyaları İsim
kurul toplantısı
kurul üyesi
tüccarlar birliği
kurul zaptı
kurul raporu
kurul kararı
kurul personeli