1. avlu.
 2. bina ortasında üstü camlı saha, iç bahçe.
 3. (3 tarafı evlerle çevrili) kısa sokak.
  He lived in Westbury court.
 4. oyun alanı/sahası, meydan.
  The ball is in your court: Sıra sizde/sende.
 5. (tenis) kort.
  Are the players on the court yet?
 6. saray, hükümdar sarayı.
  British court is in London.
  court fool: saray soytarısı.
 7. hükümdarın maiyeti.
 8. (kral tarafından) kabul resmi.
 9. (hükümdara) biat, hulûs, arzı ubudiyet, sadakat yemini.
 10. kur, yaltaklanma, dalkavukluk.
  make/pay the court to: -e kur yapmak.
  Jean's so pretty that
  many men pay court to her.
 11. Hukuk (a) mahkeme, yargıevi, (b) mahkeme heyeti/üyeleri, (c) duruşma, muhakeme, oturum.
  the Law Court =
  the court of Law: Mahkeme.
  the Law courts: Adliye Sarayı.
  Criminal/Crown court: Ağır Ceza Mahkemesi.
  court of First Instance = Lower court: Asliye Mahkemesi.
  Magistrates'/police court: Sulh Mahkemesi.
  in open court: açık duruşmada, alenî mahkemede.
 12. kardeşlik cemiyeti şubesi.
 13. yaltaklanmak, yüzüne gülmek, dalkavukluk yapmak.
  He's courting his rich old aunt in the hope that
  he'll get her money when she dies.
 14. hulûs çakmak, kur yapmak, ilgi çekmeye çalışmak.
  go courting: kur yapmak.
  John courted Mary
  for years before she agreed to mary him.
 15. takdir/sevgi/alkış vb. kazanmaya çalışmak.
  The teacher tried to court popularity by giving his people very little work.
 16. aramak, istemek, zorla davet/teşvik etmek.
 17. yol açmak, sebebiyet vermek.
  to court danger/defeat/disaster: tehlike peşinde koşmak, belasını
  aramak.
  to court disaster by reckless driving.
mahkemede hazır bulunma İsim, Hukuk
Ağır Ceza Mahkemesi İsim, Hukuk
mezalim mahkemeleri İsim, Hukuk
yetki sözleşmesi İsim, Sözleşme Hukuku
yetki şartı İsim, Sözleşme Hukuku
hukuk hakimi, hukuk mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
divan-ı harp İsim, Askerlik
mahkeme tutanakları İsim, Hukuk
adliye sarayı İsim, Hukuk
sıkıyönetim mahkemesi İsim, Hukuk
ceza hakimi, ceza mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
bağımsız ve tarafsız mahkeme İsim, Hukuk
asliye hâkimi İsim, Hukuk
halk mahkemesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Elektronik Mahkeme Belgeleri Erişim Sistemi . ABD mahkemelerinin belgelerine online erişim sağlayan UYAP benzeri sistem. İsim, Hukuk
mahkemeye hakaret ettiği için özür dilemek Fiil, Hukuk
mahkeme içtüzüğü İsim, Hukuk
şeriat mahkemesi İsim, Din ve İnanç
idari mahkeme
denizcilikle ilgili hukuk ve ceza davalarına bakan mahkeme
(Br) gezici mahkeme (vaktiyle mahkemeler kralın peşinde gittiğinden , sürekli yer değiştirilirdi
yüksek yargı organı İsim, Hukuk
temyiz mahkemesi İsim, Hukuk
hakem mahkemesi
hakem heyeti
sayıştay
motel
temyiz mahkemesine bağlı olup özellikle muhakemeler usulü kanununda uzmanlaşan yardımcı mahkeme
kefalet mahkemesi
bankanın yönetim kurulu toplantısı
alçak (yüksek olmayan) mahkeme
aşağı dereceli mahkeme
(Br) ilçe mahkemesi
kasa sayısı
adalet ve nısfet kurallarını uygulayan mahkeme
şehir mahkemesi
(US) şehir mahkemesi
şehirde kurulu mahkeme
(US) hususi hukuk mahkemesi
hususi hukuk mahkemesi
hukuk mahkemesi İsim, Hukuk
medeni hukuk mahkemesi
toprak kort İsim, Spor
gizli oturum
ticaret mahkemesi İsim, Ticaret Hukuku
yetkili mahkeme
uzlaşma mahkemesi
tahkim mahkemesi
konsolosluk mahkemesi
eşit düzey ve derecedeki mahkeme
ölüm vakalarını idare ve tahkikle görevli memurun bu işleri tedvir ettiği mahkeme veya oda
bidayet mahkemesi
asliye mahkemesi
disiplin kurulu
(US) federal kaza dairelerinin her birindeki federal mahkeme
(US) Amerika Birleşik Devletleri'nin bölündüğü federal kaza dairelerinin her birindeki federal mahkemeler
bölge mahkemesi
mahkemenin çoğunluk kararı
bölge mahkemesi
boşanma mahkemesi
icra tetkik mercii
hakkaniyet
(Br) aile mahkemesi
mali davalara bakan mahkeme
ecnebi mahkeme
dış ülke mahkemesi
(US) başka bir eyalet mahkemesi
ormancılık sorunlarına bakan mahkeme
tam heyet halinde oturum yapan mahkeme
çim kort İsim, Spor
yüksek mahkeme
uluslararası mahkeme
(Br) sulh hâkimleri vasıtasıyla sınırlı kaza yetkisi olan
çocuk mahkemesi
iş uyuşmazlıklarının mahkemesi
iş mahkemesi
arazi davaları mahkemesi
(US) arazi davaları mahkemesi
mahkeme
hususi mahkeme
kaza yetkisi sınırı
yerel mahkeme
(US) federal niteliği olmayan eyalet mahkemesi
yetkisi belirli bir kaza bölgesi ile sınırlı mahkeme
(Br) yerel mahkeme
cürmümeşhut mahkemesi
sulh hukuk mahkemesi İsim, Medeni Hukuk
sulh ceza mahkemesi İsim, Ceza Hukuku
deniz mahkemesi
(US) deniz mahkemesi
deniz ticaret mahkemesi
askeri mahkeme
sulh mahkemesi (londra)
(Londra) sulh mahkemesi
deniz mahkemesi (donanmadan üç ya da beş subay , konsolosluk subayları ya da Britanya gemileri kaptanlarından kurulu mahkeme
açık oturum
açık oturum halindeki mahkeme
(Louisiana) tereke mahkemesi
cürmümeşhut mahkemesi
suçüstü mahkemesi
vesayet mahkemesi
(US) hususi mahkeme
(US) yetkisini veren makamca yönetilen geçici bir federal mahkeme
alay mahkemesi
temyiz olunan bir davanın yeniden tetkikini yapan mahkeme
temyiz olunan davanın yeniden tetkikini yapan mahkeme
istinabe yetkisi olan mahkeme
özel mahkeme
vergi mahkemesi
kort İsim, Spor
(US) asliye mahkemesi
bidayet mahkemesi
adli tatilde nöbetçi mahkeme İsim, Hukuk
(Br) adli tatilde nöbetçi mahkeme
divan-ı muhasebat
mahkeme marifeti
deniz mahkemesi
mahkeme tasvibi
mahkeme onayı
mübaşir
saray balosu İsim
kiracılar arası malla ilgili uyuşmazlıkları halleden genel mahkeme
(Br) bir vekilharcın başkanlığında kurulan ve bir malikâne dahilinde
asliye mahkemesi
bidayet mahkemesi
bir hukuki takibatta özellikle bir mülkü idare eden kimsenin vermesi gereken taahhüt senedi
dava
zabıt kâtibi İsim, Hukuk
mahkeme masrafları İsim
mübaşir
mahkeme günü
duruşma günü
ölümle cilveleşmek Fiil
mahkeme ilamı
mahkeme kararı İsim, Hukuk
saray adabı
bilirkişi
saray modası İsim
mahkeme masrafları İsim
adli harçlar İsim
(Br) mahkeme masrafları İsim
dava dosyası İsim, Hukuk
mahkeme dosyaları İsim
saray muhafızı
duruşma
adliye sarayı
taraflardan birine belirli bir davranışta bulunmamasını emreden mahkeme kararı
mahkeme yorumu
mahkeme tercümanı
mahkeme tercümanlığı
dava sorunu
mahkeme ihtilafı
ayan meclisi
senato
mübaşir
askeri mahkeme
adliye memuru
mahkeme memuru
mahkeme dosyaları İsim
mahkeme evrakı
mahkeme usulü
hâkimlik stajı
mahkeme usulü
mahkeme muameleleri İsim
boş vaatler İsim
zabıtname
mahkeme kayıtları İsim
(US) duruşmalar bülteni
mahkeme kuralları İsim
mahkeme nizam ve kaideleri İsim
adli mahkûmiyet
mahkemece uzlaştırılma
mahkeme sahnesi
zabıt kâtibi
duruşma
mübaşir
meydan