1. Sıfat aleni
 2. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler cumhur
 3. Sıfat halka açık
 4. Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler kamusal
 5. genel, umumî, halka/umuma ait, kamu+.
  public affairs/services: kamu işleri/hizmetleri.
  The
  pollution is a hazard to public health.
  The project has attracted significant public support: Proje halktan geniş ölçüde destek gördü.
 6. halka/umuma mahsus, halka açık.
  public parks: halka mahsus park.
  public library: halk kütüphanesi.
 7. kamu malı.
 8. halk+, halkın katıldığı.
  a public demonstration.
 9. kamu görevlisi, halka hizmet eden.
  a public official.
 10. açık, alenî, herkesçe bilinen/duyulan.
  a public scandal.
 11. ünlü, tanınmış, herkesin tanıdığı, meşhur.
 12. halka hitap eden.
  a public speaker.
 13. kamu yararına.
 14. evrensel.
 15. halk, ahali, toplum, umum.
  The gardens are open to the public.
 16. (belirli) kimseler, (belirli bir) grup/topluluk, kütle.
  The reading public: okuyan kütle.
  the
  book-buying public: kitap alan kimseler.
 17. seyirciler.
  The popular actor has a large public .
serbest muhasebeci mali müşavir İsim, Muhasebe
yeminli mali müşavir İsim, Muhasebe
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
kirli çamaşırlarını ortaya dökmek Fiil
Genel kamu idaresi faaliyetleri (NACE kodu: 84.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
halkı kendi tarafına çekmek Fiil
kamuoyu kendinden yana olmak Fiil
halkın gözünde itibarıni kaybetmek Fiil
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
halk arasındaki şöhretini sürdürmek Fiil
proaktif halkla ilişkiler İsim, Halkla İlişkiler
Elektronik Mahkeme Belgeleri Erişim Sistemi . ABD mahkemelerinin belgelerine online erişim sağlayan UYAP benzeri sistem. İsim, Hukuk
serbest muhasebeci İsim, Muhasebe
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik (NACE kodu: O) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik (NACE kodu: 84) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kamu kurum ve kuruluşu İsim, Kamu Yönetimi
kamu varlıkları İsim
kamu görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler (NACE kodu: 84.24) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu İsim, Hukuk
(iddianamenin) yüzüne okunması İsim, Hukuk
Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri (NACE kodu: 70.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
toplu ulaşım hizmetleri İsim, Kamu Yönetimi
aleniyet İsim, Hukuk
kamusallık İsim
kamu hukuku tüzel kişisi İsim, Hukuk
reaktif halkla ilişkiler İsim, Halkla İlişkiler
halkın gözünde itibarını düşürmek Fiil
birinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmek, gizli rezaletleri/yolsuzlukları açığa çıkarmak.
halka açılmak Fiil
özel şirketin hisse senetlerini satışa çıkararak halka açılması
amme
alem
kamu erişimi
kamu kuruluşlarının bankalardaki hesapları İsim
(Br) umumi muhasebe
yönetmelik
mevzuat
amme idaresi
umumi yol
açık ilan
kamu tutumu
(US) hazine avukatı
açık arttırma
açık artırma
herkese açık görüşme
kamu yetkilileri İsim
kamu bilinci
hamam
kamu çıkarı
resmi abluka
kamu teşkilatı
kamu sicili
kamu borçları İsim
sınır işareti olarak tayin olunan şeyler
kamu bütçesini hazırlama
devlet işi
devlet memuriyeti
kamu taşıt aracı
kanunun kınaması
tanınan kişi
popüler kişi
harçlar sosyal yardım
halka açık şirket
halka açık limitet şirket
halka açık limited şirket
halkın güveni
kamu inşaatı
devlet sözleşmesi
(US) denetleyici çoğunluk hissesinin devlete ait olduğu bir şirket
devlet alacaklısı
kamu açığı
resmi mevduat
(Br) Bank of England'da tutulan devlet kuruluşlarının hesap bakiyesi
kamu lehine irtifak
milli ekonomist
milli ekonomi
milli eğitim
devlet memuriyeti
kamu soruşturması
kamu işletmesi
(Br) iflasını ilan eden bir borçlunun katılması gereken ve alacaklıları ile resmi iflas görevlileri tarafından
iflasın nedenleri ile iflas bildirgesin
kamu harcamaları İsim
kamu giderleri İsim
arabalı vapur
halk bayramı
kamu maliyesi İsim
kamu görevlisi
seyirci galerisi
umumi garaj
umumi menfaat
umumi tehlike Hukuk
kamu trafik yolu
karayolları İsim
devlet hastanesi İsim, Halk Sağlığı
umumun teftişi
kamu kurumu İsim, Kamu Yönetimi
âmme müessesesi
kamu kuruluşu
amme menfaati
halkın ilgisi
çamaşırhane
üniversite dersi
umumi kütüphane
kamu hayatı
kamu araçları İsim
açık oturum
umuma açık toplantı
halka açık toplantı
kamu zihniyeti
diplomatik elçi
umum zarar
kamu tekeli
kamu tekeli (PTT hizmetleri ile demiryolları gibi kamu hizmeti niteliğindeki devlet tekelleri İsim
kamu ihtiyacı
umuma duyurma
umum için zararlı olan fiiller
umumi huzur bozma
kamu işi
amme işi
ihraç edilmiş menkul kıymetlerin halka satılması
devlet memuriyeti
(Br) üniversite sözcüsü
kamu düzeni İsim, Hukuk
kamu mülkiyeti
devlet emekli maaşı
kamu performansı
egemen bir devletin temsilcisi
kamu politikası İsim
kamu çıkarı
bir devlet memuruna devlet tarafından verilen yetki
devlet basımevi
kamu alımları İsim
kamu mülkiyeti
devlet kesesi
devlet kasası
kamu gelirleri İsim
devlet geliri
ilan suretiyle ödül vaadi
umumi yol
umum yol
milli güvenlik
açık artırma ile satış
kamu sektörü İsim, Ekonomi
kamu kesimi
devlet memuru
amme hizmeti İsim, Kamu Yönetimi
kamu hizmetleri İsim, Kamu Yönetimi
kamusal hizmetler İsim
ana kanalizasyon
konuşmacı
topluluk huzurunda konuşma
yurtseverlik
vatanseverlik
hamiyetli
şehir alanı
kamu açıklaması
(US) gümrük antreposu İsim
umumi telefon
devlet ihalesi
(US) kamu taşımacılığı
toplu taşıma
açık duruşma
aleni mahkeme
kamu işletmesi
kamu girişimleri İsim
kamu amacı için kullanım
kamulaştırma hukukunda geniş anlamda kamu yararı
kamu hizmetleri İsim
kamu hizmeti gören kuruluş
aleni duruşma sonunda verilen karar
kamu ihtiyacı
kamu yolu
kamu refahı
bayındırlık işleri İsim
amme işletmeleri İsim
nafıa
ceza gerektiren fiil