1. Sıfat formel
 2. töresel, geleneksel, an'anevî, usule/teamüle/âdetlere uygun.
  formal dress. a formal dinner party.
 3. resmî.
  formal call: resmî ziyaret.
  formal authorization: resmî izin/yetki.
  A written
  contract is a formal agreement to do something.
 4. ciddî, kurallara/tüzelere bağlı, resmî ve soğuk tavırlı, merasime/teşrifata meraklı.
  The judge always
  had a formal manner in court. He's very formal with everybody; he never joins in a laugh.
 5. biçimsel, şeklî, (belirli/düzgün) şekilli, tertipli, muntazam.
  The bushes were cut into formal shapes
  of birds.
  a formal garden: muntazam (şekilli) bahçe.
 6. şeklen, (dış) görünüşte, zahirî, dış.
  the formal structure of a poem: bir şiirin dış yapısı.
  a
  formal likeness: şeklen/dış/zahirî benzerlik.
 7. akademik, okulda kazanılan.
  formal education: akademik öğretim/öğrenim.
  He had little formal education.
 8. Felsefe biçimsel.
 9. Mantık (bkz: formal logic ).
 10. Matematik (a) (a) mantıkî (ispat), (b) kanıtlanmış, baştanbaşa doğru (hesap).
 11. Gramer biçimsel, kurallara uygun, şekle bağlı: anlama karşıt olarak dilin sesbilimsel, biçimbilimsel sözdizim yönüne ilişkin olan.
 12. resmî balo/ziyafet vb.: tuvalet/gece elbisesi giyimi mecburî olan toplantı.
 13. tuvalet, gece elbisesi.
 14. resmî giyimli (kimse).
 15. Kimya (bkz: methylal ).
taahhüdünün feshine dair resmi bildirisi
biçimsellik İsim
şekilcilik İsim
duruşma sırasındaki ikrar
resmi başvuru
resmi ziyaret
(mektubun) resmi kapanış sözleri İsim
resmi tebliğ
resmi toplantı
resmi muvafakat
şekli akit
resmi senet niteliğinde olan yani onaylı ve ciddi taahhütleri içeren sözleşme
resmi sözleşme
şekle bağlı akit
münazara
resmi beyan
şekli kusur
biçim bakımından noksanlık
resmi tekzip
resmi yalanlama
resmi akşam yemeği
diplomatik bağların resmen kopması
resmi elbise
örgün eğitim
temel eğitim
resmi mektup bitiriş sözleri İsim
örgün öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
resmi tasfiye
biçimsel mantık, genel/surî mantık: düşünmenin içerik bakımdan doğruluğunu değil, biçimsel doğruluğunu inceleyen mantık dalı. İsim
usul önergesi
protesto
ültimatom
borçluya (ödemesi için) yapılan ihbar
borçluya (ödemesi için) yapılan resmi ihbar
resmi açılış hemen başlanacak iş olanağı
resmi açılış oturumu
resmi açılış oturumu
diplomalar İsim
resmi ödül dağıtımı
cenaze alayı
resmi belge
bir sözleşmenin resmi hükümleri İsim
bir sözleşmenin hüküm kmüleri İsim
tasdikli makbuz
resmi makbuz
resmikabül
sunuş
resmi talep
biçim bakımından gerekli koşullar İsim
resmi şartlar İsim
işte giyilen resmi giysi
resmi eğitim
emlakin resmen devri
muhakeme usulü
tuvalet giymek Fiil
dava ikame etme
birine resmi ikazda bulunmak Fiil
birine resmen ihtarda bulunmak Fiil
resmi toplantı yapmak Fiil
resmi toplantı yapmak Fiil
kararname çıkarmak Fiil
resmi beyanat vermek Fiil
resmi beyanatta bulunmak Fiil
istida etmek Fiil
resmi konuşma yapmak Fiil
birini resmen ziyaret etmek Fiil