1. İsim yay(ınla)ma, neşretme, neşredilme, çık(ar)ma, ihraç etme, dağıtma, dağılma, dağıtım, tevzi etme/edilme.

  The issue of new ideas from the pen of a well-known writer. I bought the book the day after its issue.
  bank of issue: tedavül bankası.
  date of issue: ihraç günü.
  issue of shares: hisse senedi ihracı.
 2. İsim (dergi/mecmua vb.) sayı, nüsha.
  Have you seen the latest issue of the magazine? Derginin son sayısını gördün mü?
 3. İsim yayılan/çıkarılan şey.
 4. İsim basım, baskı, bir defada basılan/çıkarılan/yayınlanan miktar.
  a new issue of commemorative stamps.
 5. İsim neşir, tabı, yayın, baskı.
  The third issue of the poems.
 6. İsim konu, irdeleme/müzakere konusu.
  Argue political issues. Debate an issue.
 7. İsim (önemli) sorun, mesele, ihtilâf konusu, üzerinde tartışılıp fikir birliğine varılamayan konu.
  The
  real issue is … . Raise a new issue.
 8. İsim son, sonuç, netice, encam, akibet.
  The issue of the game remained uncertain until the last moment.
  I hope that his enterprise would have a prosperous issue.
  bring the matter to a successful issue: sorunu başarılı bir sonuca bağlamak/ulaştırmak.
  to hope for a good issue: sonunun hayırlı olmasını dilemek.
 9. İsim (askerî personele vb.) erzak/teçhizat/cephane dağıtımı.
  issue of supplies by the quartermaster. A
  daily issue of free milk to schoolchildren.
  general/government issue: askerlere verilen elbise/teçhizat vb.
  issue boots: beylik ayakkabı.
 10. İsim döl, zürriyet, evlât, nesil, çocuk(lar).
  to die without issue.
 11. İsim gidiş, geliş, geçiş, akış, sudur, zuhur.
  the point/place of issue.
 12. İsim boşalma/çıkış yeri, mecra, mahreç.
 13. İsim memba, çıkan/fışkıtan şey.
 14. İsim, Patoloji (a) irin, cerahat, kan (gibi vücuttan çıkan şey), (b) cerahat vb. çıkaran yara.
 15. İsim, Hukuk (arazi ve mülkten sağlanan) gelir, ürün, mahsul, varidat.
 16. İsim eylem, iş, fiil, amel, muamele.
 17. Fiil yaymak, neşretmek, (tedavüle vb.) çıkarmak, ilân etmek.
  Government issues money and stamps. The chimney
  issues smoke from the fireplace.
 18. Fiil basmak, tab'etmek, yayınlamak.
  to issue a book.
  issue money: (kâğıt) para basmak/tedavüle çıkarmak.
 19. Fiil (askerlere erzak, elbise, teçhizat, mühimmat vb.) dağıtmak, tevzi etmek.
  issue sth to someone = issue
  someone with sth: birisine birşey vermek.
  to issue guns, warm clothing to the troops = issue the troops with guns, warm clothes.
 20. Fiil boşaltmak, dışarı atmak, fışkırtmak.
 21. Fiil gitmek, ilerlemek, atılmak, girişmek, tutuşmak.
  to issue forth a battle: muharebeye tutuşmak.
 22. Fiil (resmen) dağıt(ıl)mak, çıkar(ıl)mak, yayınla(n)mak, gönder(il)mek, vermek.
  issue passports: pasaport
  vermek.
  issue a warrant of arrest: tevkif müzekkeresi çıkarmak.
 23. Fiil (kitap vb.) basılmak, tab'edilmek, yayınlanmak, neşredilmek.
  No new editions are expected to issue from that press.
 24. Fiil (bir kaynaktan) çıkmak, doğmak, neşet etmek, -den ileri gelmek.
  His difficulties issue from his lack of knowledge.
 25. Fiil sonuç vermek, netice hasıl etmek, tahassül etmek, intaç etmek, sonucunu doğurmak.
 26. Fiil, Hukuk soyundan/neslinden gelmek.
 27. Fiil sonuçlanmak, neticelenmek, hasıl olmak.
  Profits issuing from the sale of the stock.
 28. Fiil
  issue in: -e müncer olmak, … sonucuna varmak, akibeti/sonu … olmak.
 29. Fiil sona/nihayete ermek, son bulmak.
davranış sorunları İsim, Psikoloji
davranış problemleri İsim, Psikoloji
davranışsal sorunlar İsim, Psikoloji
davranışsal problemler İsim, Psikoloji
kuruluş sözleşmesinin bir şirkete satmaya müsaade ettiği toplam hisse senedi sayısı
belli bir ipotek tahtında satılabilecek olan toplam tahvil sayısı
eski sayı
zürriyetsiz
gösterge tahvil Bankacılık
tahvil ihracı
senet ihracı
bir şirketin tahvil çıkartması
şirket yedeklerinden hissedarlara hisse oranında bedava dağıtılan hisseler İsim
şirket yedeklerinin hisselere dönüştürülmesiyle elde edilen ve hisse sahiplerine bedava dağıtılan hisseler İsim
bedelsiz sermaye artırımı İşletme
dolaylı vergilerin dış ticarette tabi olduğu işlemler
bütçe müzakeresi
inşaat tahvilleri İsim
(borsada) inşaat tahvilleri İsim
kabine meselesi
bakanlar kurulu meselesi
bedelsiz hisse senedi
sermaye artırmak için çıkarılan bedelsiz hisse
bedelsiz sermaye artırımı İşletme
ana sorun
halledilmiş sorun
ikinci derece önemli olan konu
bir dava esnasında zuhur eden ve o davanın esasına taalluk etmeyen ihtilaf
bir dava vesilesiyle ortaya çıkan tali ihtilaf
anayasal sorun
tartışmalı mesele
şirketin ihraç ettiği hisse senedi
(US) şirketin ihraç ettiği hisse senedi
maliyet sorunu
dava sorunu
en önemli sorun
son sayı
tahvil ihracı
tartışmalı konu İsim
memleket içi emisyon
ekonomik sorun
seçim kampanyası konusu
ambargo sorunu
göç sorunu
çevre sorunu
hisse senedi ihracı
yanıltıcı dava gerekçesi
uydurma ihtilaf konusu
(hisse senedi) ilk seri
yabancı ülkede yapılan emisyon
(hisse senedi) yeni seri
esas konu
sağlıklı tartışmanın ötesinde
seçmenin duygularını etkileyen siyasal kampanya konusu
çok hızlı satılması beklenilen yeni ihraç edilmiş hisse senetleri İsim
yeni ihraç edilmiş hisse senetlerine karşı talebin büyük olması
güncel konu İsim
önemsiz konu
kararı etkilemeyen husus
asli tab
ilk baskı
başa baş değerinin altında ihraç
başabaş değerin altında ihraç
ilk dağıtım
iç sorun
bir konu üzerinde tartışmak Fiil
kanuni miras
füru
(son vasiyetname) kanuni miras
meşru evlatlar
evlat bırakmak Fiil
hukuki mesele
(vasiyetname) füru
kanun sorunu
meşru evlat
esas sorun
esas ihtilaf konusu
esas mesele
ana sorun
zurnanın zırt dediği yer İsim
erkek evlatlar
önemli sorun
tali konu
tekel sorunu
belediye emisyonu
yeni menkul kıymet ihracı
(Br) banknot ihracı
banknot ihracı
orijinal baskı
nüsha başına
bir seçmenin duyduğu gelirine ve paranın satın alma gücüne ne olduğu kaygısı
kirlenme sorunu
bekletici sorun İsim, Hukuk
mesele-i müstehire İsim, Hukuk
mesele-i müstehire İsim, Hukuk
bekletici sorun İsim, Hukuk
usul hukuku sorunu
usul hukuk sorunu
emisyon yasağı
psikolojik sorun İsim, Psikoloji
psikolojik problem İsim, Psikoloji
halkı şirketin saptadığı fiyattan senet almaya çağırarak uyguladığı ihraç yöntemi
bir şirketin gazetelere ilan vererek
ırk sorunu
esas dava sebebi
esas sorun
yeni ihraç
bir şirketin ortaklarına yeni hisse satın alma teklifinde bulunması
şirket tarafından yeni ihraç edilecek hisse senetlerinin
önce eski hissedarlara ellerinde bulundurdukları hisse senetlerinin belli bir oranında teklif edilmesi yöntemi
şirket yedeklerinin hisselere dönüştürülmesiyle elde edilen ve hisse sahiplerine ücretsiz dağıtılan hisseler
şirket yedeklerinin hisselere dönüştürülmesiyle elde edilen ve hissedarlara ücretsiz verilen hisseler
(hisse senetleri) ikinci seri
(emisyon) ikinci seri
kıymetli kâğıt ihracı
ayrıcalıklı tahvil ihracı
imtiyazlı tahvil ihracı
rüçhanlı hisse senedi dizisi
hassas konu
seri ihraç (eşit yıllık meblağı ve birbirini izleyen yıllarda geri ödenen tahvil ihracı
hisse senedi çıkarma
hisse senedi ihracı
ikinci derecede önemli sorun
ikinci derece önemli sorun
perakende satış
özel sayı
özel itiraz
başabaş değerin üzerinde ihraç
başa baş değerinin üzerinde ihraç
aksi tarafı tutmak Fiil
itiraz etmek Fiil
tarife anlaşmazlığı
(Br) her hafta kliring bankaları haricinde özellikle de bankalara önemli kaynak sağlayan iskonto kurumları
gibi mali kurumlardan teklif alınarak satıl
bir yılın sonunda vadesi gelen tahvil
nazik konu
baş sorun
güven sorunu İsim, Psikoloji
çocuksuz
zürriyetsiz
emisyon bankası İsim
banknot ihraç etmek çıkarmak Fiil
tahvil çıkarmak Fiil
tahvil ihraç etmek Fiil
yeni senetler çıkaran bir firmayı destekleyen borsa simsarı
yayın tarihi
(Br) Bank of England'ın emisyon kısmı
(hisse senedi) ihraç fiyatı
çıkmak Fiil
yayılmak Fiil
yayılmak Fiil
çıkmak Fiil
emisyon kuruluşu
emisyon kuruluşu (yeni menkul kıymetlerin piyasaya ihraç edilmesi ve pazarlanmasını üstlenen kuruluşlar
belirli bir dergi nüshasının ortalama okuyucu tarafından okunduğu kabul edilen süre
hayattaki evlatlar
sorun yönetimi
emisyon piyasası
başabaş değer
ihraç değeri
(Br) nominal değer
emisyon primi
ihraç değeri
ihraç (hisse) fiyatı
hükümler çıkarmak Fiil
erzak dağıtmak Fiil
dava dosyaları İsim
menkul kıymetler ihraç etmek Fiil
bilet kesmek Fiil
ihraç değeri
emisyon hacmi