1. İsim, Tekstil Sanayii malzeme
 2. İsim malzeme (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. İsim madde.
  raw material: ham madde.
  explosive materials: patlayıcı maddeler.
  Rubber is a widely used material.
 4. İsim unsur, bir şeyi oluşturan nesnelerden herbiri.
 5. İsim malzeme.
  building material: inşaat malzemesi.
  materials science: malzeme bilgisi.
 6. İsim (a) (bir eser için gereken) malzeme, belge, vesika.
  He is gathering material for a history of the
  World War II. Collecting material for a book. (b) konu, mevzu.
  He is hoping to find material for a TV programme. This is exactly the kind of material he needs. material for thought.
 7. İsim kumaş, dokuma, bez.
  dress material: elbiselik kumaş.
  a light material: ince bir kumaş.

  I have enough material for a jacket and pants.
 8. İsim delil, kanıtsal belge.
  We have material against him since we found out about the crime.
 9. İsim aday, namzet: bir işe/maksada yarayışlı/elverişli kimse/eleman.
 10. Sıfat özdeksel, maddesel, maddî.
  the material world: maddî dünya.
  The storm did a great deal of material
  damage: Fırtına büyük maddî hasar yaptı.
  material well-being: maddî refah.
  She's too poor to satisfy her family's material needs.
 11. Sıfat fiziksel, fizikî, cismanî.
  the material force: fiziksel kuvvet.
 12. Sıfat bedensel, bedenî.
  Food and shelter are material comforts.
 13. Sıfat önemli, mühim.
  Your support will make a material difference in the success of our program. Hard work
  is a material factor in success.
 14. Sıfat, Hukuk (bir davanın ispatı/adaletin tecellisi için) gerekli, elzem.
  material evidence. material witness.
 15. Sıfat, Felsefe özdeksel, maddî.
maddi vakıalara ilişkin önemli ihtilaf İsim, Hukuk
manevi tazminat İsim, Hukuk
maddi vakıa İsim, Hukuk
reklam malzemesi
başvuru evrakları İsim
suni malzeme
yardımcı malzeme
temel malzeme
yapı malzemesi
kareli kumaş
ana malzeme
(US) gizli evrak
şirket malzemesi
rekabet malı
yapı malzemesi
telif hakkı tescil ettirilebilecek şey
ders gereçleri İsim
hammadde
ses geçirmez malzeme
bozuk malzeme
kusurlu malzeme
direkt malzeme
gümrüksüz hammadde
elektrikli materyaller
genç elemanlar haznesi
patlayıcı madde
kusurlu malzeme
dosyalanmış işler
dolgu malzemesi
yanmaz malzeme
bölünebilir malzeme
yarılabilir
bedava dağıtılan nesneler
tehlikeli madde İsim, Ulaşım
yol malzemesi
yanacak malzeme
endirekt malzeme
yardımcı malzeme
hasar görmemiş madde
tecrit malzemesi
milli istihbarat teşkilatı bilgi gereçleri İsim
(reklamcılık) tanıtım malzemesi
çalışma malzemesi İsim
düşük değerli malzeme
(US) ambalaj malzemesi
ambalaj malzemesi
bir reklam için yaratılmış reklam malzemesinin değişik bir biçimde başka bir reklamda kullanılması
basın malzemesi
basma kumaş İsim, Tekstil Sanayii
tek bir ürün hakkında bilgi malzemesi
promosyon malzemesi
(US) reklam malzemesi
reklam malzemesi
ham/ilkel/iptidaî madde.
Wool is a raw material of yarn. Coal and oil are important raw materials for the plastic industry. İsim
güvenilir malzeme
malzeme talebi
araştırma malzemesi
yedeğe ayrılmış malzeme
hurda malzeme
hassas malzeme
kaynak malzeme
standart madde
standart madde (yapım için bütün nitelikleri olan madde
ilk madde İsim, Tıp
stratejik malzeme
malzemece üstünlük
malzemeleri yerleştirmek Fiil
malzeme yerleştirmek Fiil
malzeme taşımak Fiil
görsel malzeme
savaş malzemesi
çıkıntı
ıskarta
iş gereçleri İsim
işlenmiş malzeme
ambalaj malzemesi
yazı gereçleri İsim
yazı malzemesi
malzeme muhasebesi İsim
anlaşmazlığın esasıyla ilgili iddia
bir davada nihai kararı etkileyen
(senet) önemli tahrifat
hammadde tedarik planı
malzeme ve işçilik
net aktif değeri
maddi varlıklar İsim
para yardımı
maddi menfaat
sözleşmenin esasına ilişkin ihlal Sözleşme Hukuku
esaslı ihlal İsim, Hukuk
malzeme maliyet planı
satın alma sorumlusu İsim
malzeme arabası İsim
(kambiyo senedi) sonradan yapılan değişiklik
maddi şartlar
maddi konfor ve zevkler İsim
maddi tazminat İsim, Hukuk
esası etkileyen bir hususu gizleme
(sigorta) önemli gerçekleri gizlemek Fiil
maddi sonuç
malzeme tüketimi
s stok denetimi
malzeme kontrolü
malzeme kontrolu
malzeme maliyeti
maddi kültür İsim, Sosyoloji
maddi hasar
temel veriler
önemli veriler
maddi kusur
maddi hata
maddi kusur
malzeme kusuru
özel durum açıklaması İsim
maddi rahatsızlık
anlaşmazlığın esasını etkileyen ve ilgilendiren delil
maddi delil (bir davada nihai kararı etkileyen , anlaşmazlığın esasını etkileyen delil
bir davada son kararı etkileyen , anlaşmazlığın esasını ilgilendiren delil
bir davada son kararı etkileyen
maddi delil
malzeme gideri
malzeme giderleri İsim
bir sözleşme için esas sayılan husus
(bir uyuşmazlığın çözümünü etkileyecek) asıl nedenle doğrudan bağlı olaylar İsim
malzeme akışı
maddi kazançlar İsim
mal taşıma hizmetleri mühendisliği
maddi zarar
önemli sorun
inşaat malzemesi tüccarı
s malzeme yönetimi
(sigorta) önemli şeyleri kasten söylememe
sigortacılık açısından önemli olan durumları kasti olarak saklamak Fiil
malzeme gereksinimi
dava edilmeyecek borç
dava edilemeyecek borç
doğal borç
s sipariş edilmiş malzeme
kanunen önemli süre
malzeme fiyatları İsim
s malzeme fiyatları İsim
eşya mülkiyeti
malzeme tedariki
malzeme alımı
malzeme satın alma
(yaşam sigortası) sigorta için önemli ayrıntılar
malzeme ihtiyacı
malzeme talebi
malzeme talep formu
talep edilen malzeme
hammadde kaynakları İsim
maddi güvenlik
malzeme kıtlığı
malzeme eksikliği
yasal olarak önem taşıyan ifade
malzeme tadariki
önemli malzemeler İsim
maddi destek
önemli koşullar İsim
malzeme testi
malzeme testi
malzeme denemesi
malzemenin denemesi
maddiyat
malzeme treni
inşaat malzemesi taşıyan tren
peşin satış değeri
bedenen sağlıklı olma
baş tanık
önemli tanık
yapı malzemeleri üreticisi
inşaat malzemesi vergisi
bir sözleşme için esaslı sayılan gerçeklerin gizlenmesi
direkt malzeme maliyeti
sigorta riski için önemli gerçek
önemli bir ayrıntı olarak
endirekt malzeme maliyeti
ham madde piyasası
hammadde alanı
maddi olay (sigortacıların rizikoyu kabul edip etmeyeceklerine , kabul ettikleri takdirde primin ve diğer
şartların ne olacağına karar verebilmeleri i