1. Sıfat asli
 2. asıl, esas, ana.
  one's primary goals in life.
 3. birinci, ilk.
 4. başlıca, bellibaşlı.
  a primary cause.
 5. ilkel, ilksel, iptidaî.
 6. ana, esasî, temel.
  a primary constituant. a primary classification.
 7. ileri gelen, en önemli.
 8. Fizik birincil, primer.
  primary cell: birincil göze, pil.
  primary coil: birincil kangal, primer/birinci
  sargı.
  primary cosmic radiations = primary cosmic rays: birincil evren ışınları.
  primary electron: birincil eksicik.
  primary emission: birincil salım.
  primary spectrum: birincil izge.
 9. birinci sıradaki/ilk şey.
 10. (a)
  primary election ile ayni anlama gelir. ön seçim, parti mensuplarının adaylarını seçmesi, (b) (bkz: caucus ).
 11. (bkz: primary color ).
 12. (kuşlarda) civciv tüyü, ilk çıkan tüy.
 13. Astronomi (a) uydulu gök cismi, (b) çift yıldızlardan parlak olanı.
Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk
imalatı (NACE kodu: 20.1)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı (NACE kodu: 20.16) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Birincil formda sentetik kauçuk imalatı (NACE kodu: 20.17) İsim, Sanayi ve Zanaatler
esas olarak Zarf
İlköğretim (NACE kodu: 85.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İlköğretim (NACE kodu: 85.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
alt kimlik İsim, Sosyoloji
kapalı önseçim: yalnız parti üyelerinin oy verdiği seçim.
önseçim: ABD'de bir siyasî partinin adaylarını direkt oyla ataması.
açık önseçim: seçmenlerden parti üyeliği aranmayan önseçim. İsim
(US) başkanlık adayı önseçimi
başkanlık adayı ön seçimi
vurgu, bir sözcüğün en belirgin hecesi. İsim
büyük defter hesabı
ilk amaç
esas gaye
esas iddia
bir gazete ya da derginin kapsamına göz atmış kişiler
bir gazete ya da derginin kapsamının yöneltildiği kişiler
bir dergi ya da gazetenin okunmak üzere satıldığı ya da teslim edildiği kişiler ya da yerler
faiz dışı denge İsim, Ekonomi
bankanın toplam yedekleri İsim
artı çalışan yedekler
ilk lehdar
(US) altmışbeş yaşına gelen işçiye ödenmesi garanti edilen bir miktar para
poliçenin birinci nüshası İsim
bir birlik veya sendikaya dahil işçilerin doğrudan doğruya ihtilaflı oldukları işverenle her türlü ilişkiyi kesmeleri İsim
birinci derecede boykot
sendika üyelerinin anlaşmazlık durumunda bulundukları bir işverence üretilen malları kullanmamaları ve satın almamaları İsim
faiz dışı bütçe dengesi İsim, Ekonomi
en önemli iş
başta gelen iş
önemli iş
birinci basamak sağlık hizmeti İsim, Tıp ve Sağlık
aile hekimliği İsim, İstihdam
müessir sebep
sonucu meydana getiren neden
esas neden
primer devre
ilk devre
ana devre
bir gazete ya da derginin abonman sayısı ve bayi satışlarının toplamı
esas talep
transformatörde ana sargı
ana/temel renk: karıştırılınca bütün diğer renkleri veren renklerden biri.
additive/fundamental/physiological
primaries: katkısal temel renkler (kırmızı, yeşil ve mavi).
subtractive/psychological primaries: eksil-temel renkler (kırmızı, sarı, yeşil, mavi, siyah ve beyaz).
painting primaries: resim temel renkleri (kırmızı, sarı ve mavi).
İsim
ana/temel renkler.
ana renk İsim, Tekstil Sanayii
iptidai maddeler (ham petrol gibi önemli bir işleme tabi olmamış mallar İsim
ilksel ürünler İsim
hammaddeler İsim
hammadde piyasası
iptidai maddeler piyasası
esas unsur
başlıca kaygı
esas gaye
ana sözleşme
devir ve temlik muamelesi
efektif maliyet
ana akım
baş müşteri
(US) devlet tahvili alıp satan yetkili menkul kıymet tüccarı
esas borçlu
başlıca talep
(US) efektif mevduat
efektif mevduat
birincil dağıtım (menkul kıymetlerin ilk kez satış için piyasaya arz edilmesi
menkul değerlerin ilk kez satış için piyasaya arzedilmesi
ilk öğretim
(Br) ilk eğitim
ilk eğitim
ilköğretim İsim, Eğitim
İlköğretim Bölümü İsim, Eğitim
(US) aday yoklaması
önseçim
ön seçim
(US) önseçim
ön seçim İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
önseçim İsim
iptidai enerji tüketimi
her koşul altında belli bir hususu en kesin olarak kanıtlayıcı kanıt
her türlü durumda belirli bir özelliği en kesin şekilde ispata yarayan delil
başlıca ihracat
ciddi olmakla beraber katastrofik niteliği olmayan olaylardan ileri gelen riziko
havacılık sigortasında kullanılan bir terim olup
başlıca üretim faktörü
başlıca faktörler İsim
(US) ilkokul sınıfları İsim
sağlık ocağı İsim, Halk Sağlığı
üst kimlik İsim, Sosyoloji
esas gelir
birincil sanayiler (doğadaki maddeleri toplayıp pazara sunmakla uğraşan sanayi
ana sanayi
birincil sanayi (çiftçilik , balıkçılık , madencilik gibi doğada bulunan maddeleri toplayıp pazarlama
birincil sanayi I
ana endüstri
içindeki belli başlı maddeler İsim
ana girdiler
ilk öğretim
ilköğretim
intention (4a). İsim
konuşulan dil
konuşacak kadar bilinen dil
birincil hukuk
asli mesuliyet
birincil derece sorumluluk
ilk ödeme sorumluluğu
esas kredi
(ormancılık) yangın gözcülüğü
birincil piyasalar
(US) toptancı piyasası
(US) birinci piyasa (yeni ihraç edilmiş menkul kıymetlerin ilk olarak satıldıkları piyasa
toptancı piyasası
birincil piyasa İsim, Bankacılık
birincil pazar İsim, Rekabet Hukuku
ön pazar İsim, Rekabet Hukuku
bir ürün ya da hizmetin en çok satıldığı alan
birincil annelik tasası İsim, Psikanaliz
iptidai madde
esas anlam
bir sözcüğün ilk anlamı
aday yoklaması
bir siyasal partinin genel seçimlerde göstereceği adaylarını seçmek için yaptığı toplantı
temel saik İsim
başlıca hedef
sözleşmede öngörülen en önemli yükümlülük
(US) esas borçlu
asli yükümlü
ilk borçlu
(US) ilk borçlu
esas borçlu
ana gezegen
tarım ürünlerinin alınıp satıldığı ana merkezler İsim
temel yetkiler İsim
ana mamul
hammadde üretimi
birincil üretim (doğanın nimetlerinden doğrudan yarar sağlamaya yönelik üretim
ham maddeler İsim
birinci kalite
ilk sorun
bir yayımı ilk kez satın alan okurların sayısı
ilk okurluk
(banka) kasa rezervi
esas sorumluluk
tanınmış hak
(AT) yüksek yatırım riski
öncelikli yol
anayol
ilkokul öğrencisi
ilk okul. İsim
ilkokul İsim, Eğitim
ilkokul öğretmeni
hammadde üretimi sektörü
bir yayın istasyonunca ulaşılan ana ya da merkez alan
asli hisse senedi
birincil kaynak İsim, Hukuk
başlangıç aşaması
vurgu, bir sözcüğün en belirgin hecesi. İsim
faiz dışı fazla İsim, Ekonomi
ana istasyon
birçok ay ve genellikle yıllarca süren menkul kıymet değerlerinin yönü
(borsa) temel eğilim
AT birincil hukuku
çok önemli
orta eğitim
yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) İsim, Eğitim
İlköğretim Bölümü İsim, Eğitim