1. İsim, Uluslararası Hukuk antlaşma
 2. İsim antlaşma, muahede.
  The treaty of Lausanne: Lozan antlaşması.
  treaty terms: antlaşma şarları.

  treaty port: özel antlaşma ile yabancılara açık olan liman.
  to anter into treaty with … : … ile antlaşma imzalamak.
 3. İsim sözleşme, mukavele.
  to sell something by private treaty: özel sözleşme ile bir şey satmak.
antlaşmanın kabul edilmesi İsim, Uluslararası Hukuk
antlaşmanın uygun bulunması İsim, Uluslararası Hukuk
antlaşmaya taraf olmak Fiil, Uluslararası Hukuk
antlaşmalar hukuku İsim, Hukuk
antlaşmanın onaylanması İsim, Uluslararası Hukuk
Sevr Antlaşması Özel Isim, Tarih
hukuki sözleşmeli antlaşma
bir antlaşmaya bağlı kalmak Fiil
nakzetmek Fiil
bir antlaşmaya katılmak Fiil
bir antlaşmaya katılma
bir antlaşmaya katılmak Fiil
antlaşmaya katılma İsim, Uluslararası Hukuk
bir antlaşmayı ihlal edecek şekilde davranmak Fiil
bir antlaşmaya katılmak Fiil
bir antlaşmaya bağlı kalmak Fiil
bir antlaşmaya katılma
hava antlaşması
antlaşmada değişiklik yapılması
Antarktika Antlaşması İsim, Uluslararası Hukuk
tahkim antlaşması
temel antlaşma
iki taraflı antlaşma
ikili antlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
bağlayıcı antlaşma
iki taraflı antlaşma
bir antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemek Fiil
bir antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemek Fiil
kanal antlaşması
kolektif antlaşma
toplu anlaşma
uluslar arasındaki ticareti düzenleyen ve sürdüren anlaşmalar
ticari antlaşma
ticaret anlaşması
ticaret antlaşması
bir antlaşma imzalamak Fiil
antlaşma imzalamak Fiil
bir anlaşmayı teyit etmek Fiil
konsolosluk anlaşması
(devletler hukuku) hukuki sözleşmeli antlaşma
(milletler hukuku) hukuki anlaşma
(milletler hukuku) gerginliği gevşetme antlaşması
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Fiil
gümrük antlaşması
savunma antlaşması
bir antlaşmanın fesholunacağını ihbar etmek Fiil
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
bir antlaşmanın fesih feshi
bir anlaşmanın feshi
anlaşma tasarısı
ihtiyari mecburi trete (sigortacının belirli bir tip rizikoyu teklif edip etmemekte serbest olduğu reasürörün
ise bu riziko teklif edildiğinde mecburi
bir senedin hile yoluyla keşidesi İsim
bir senedin hileli keşidesi İsim
dostluk antlaşması
antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
bir anlaşmayı bozma
bir antlaşmanın ihlali
geçici antlaşma
devletlerarası barış antlaşması
milletlerarası antlaşma İsim, Hukuk
yatırım garantisi antlaşması
bir antlaşmaya katılmak Fiil
katılma antlaşması
bir antlaşmaya riayet etmek Fiil
Lozan Barış Antlaşması Özel Isim, Tarih
Lozan Antlaşması Özel Isim, Tarih
Maastricht Anlaşması İsim, Avrupa Birliği
iktisadi ve parasal antlaşması
Maastrict Antlaşması
Birleşme Antlaşması
azınlık anlaşması
çok taraflı antlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
karşılıklı yardım antlaşması
karşılıklı yardım anlaşması
yardımlaşma antlaşması
deniz anlaşması
antlaşma müzakereleri yapmak Fiil
bir antlaşma imzalamak için yapılan müzakereler
bir anlaşmayı imzalamak için yapılan müzakereler
ademi tecavüz paktı
saldırmazlık paktı
saldırmazlık antlaşması
Kuzey Atlantik Paktı
antlaşmanın feshi bildirisi
bir antlaşmanın geçerlik alanı
(devletler hukuku) hukuki antlaşma
sulhname Hukuk
barış antlaşması
işbu antlaşmayla verilen yetkiler İsim
işbu antlaşma ile verilen yetkiler İsim
bir anlaşmanın ön maddeleri İsim
ön antlaşma
özel antlaşma
aleni satış
geçici anlaşma
Kasr-ı Şirin Antlaşması Özel Isim, Tarih
(reasürans) hasara iştirak anlaşması
bir antlaşmayı onaylamak Fiil
karşılıklı antlaşma
antlaşmaya dayanan mütekabiliyet
örf ve âdet hukuku sözleşmesini tescil etmek Fiil
reasürans tretesi (sigorta şirketinin tarif ettiği sorumluluğun bir kısmının veya tamınının başka bir
sigorta şirketi veya reasüröre devredildiği anla
bir antlaşmayı feshetmek Fiil
bir antlaşmadan vazgeçmek Fiil
bölünme antlaşması
iade antlaşması
antlaşmadan çekilme hakkı İsim, Hukuk
ikinci eksedan tretesi (reasürörün asli sigortalı tarafından sigortalanan veya birinci eksedan tretesinde
reasüre edilen miktarları aşan kısmı kabul e
ek reasürans sözleşmesi
gizli antlaşma
(politika) güvenlik antlaşması
aleni satış yapmak Fiil
aleni satmak Fiil
özel anlaşma
atlaşmaya imza atanlar İsim
antlaşmaya imza atanlar İsim
bir antlaşmanın imzalanması
antlaşmanın imzalaması
uzay antlaşması
nakdi yardım anlaşması
gümrük anlaşması
(US) vergi anlaşması
vergi anlaşması
trafik anlaşması
bir anlaşmayı bozmak Fiil
geçici antlaşma
üç taraflı ticaret antlaşması
üç taraflı antlaşma
eşitsiz anlaşma
bir antlaşmanın tek tarafça reddi
bir anlaşmanın geçerliği
bir antlaşmayı ihlal etmek Fiil
bir antlaşmayı ihlal edecek şekilde davranmak Fiil
bir antlaşmanın ihlali
bir antlaşmadan çekilmek Fiil
bir antlaşmadan çekilme
işbu antlaşmanın verdiği yetkiler dahilinde
antlaşma düzenlemesi
trete bakiyesi (reasürans tretesine ait bir prim hesabı ve hasar ödemeleri tahtında reasürörün asli sigortacıya
veya asli sigortacının reasürörüne ola
antlaşma taahhütleri İsim
antlaşma yükümlülükleri İsim
antlaşmanın yükümlülükleri İsim
Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması İsim, Avrupa Birliği
yapay sınır
antlaşma yapanlar İsim
antlaşma yükümlülükleri İsim
katılma antlaşması
Gümrü Antlaşması Özel Isim, Tarih
ittifak anlaşması
ittifak antlaşması
ittifak ve dostluk anlaşması
ittifak ve dostluk antlaşması
dostluk anlaşması
tahkim antlaşması
tahkim antlaşması
Atina Antlaşması (Yunanistan'ı Avrupa Topluluğu'na resmen üye yapan antlaşma
atina antlaşması
Brüksel Paktı İsim
vazgeçme antlaşması
ticaret antlaşması
yerleşme antlaşması
garanti antlaşması
Lozan Antlaşması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sınır antlaşması
Lizbon Antlaşması (Portekiz'in Avrupa Topluluğu'na katılma antlaşması
Lizbon Antlaşması İsim, Avrupa Birliği
Madrid Antlaşması (İspanya'nın Avrupa Topluluğu'na katılma antlaşması
madrid antlaşması
gemi trafiği antlaşması
tarafsızlık antlaşması
taksim belgesi
barış antlaşması
protektora antlaşması
protektora (hamilik) antlaşması
Roma Antlaşması İsim, Avrupa Birliği
Sevr Antlaşması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Kasr-ı Şirin Antlaşması Özel Isim, Tarih
özel bir antlaşma şartı ile eskiden yabancılara açık olan liman
antlaşma yetkileri İsim
antlaşma hükümleri İsim
antlaşma kotası İsim
antlaşma reassüransı
antlaşmaya imza atanlar İsim
antlaşmaya imza atanlar
antlaşma sistemi
bir antlaşmayı kanunla sağlama bağlamak Fiil
bir antlaşmayı hukuk çerçevesi içinde almak Fiil
bir antlaşmayı hukuk çerçevesi içine almak Fiil
ticari bir antlaşma yapmak Fiil
barış antlaşması imzalamak Fiil
biriyle antlaşma yapmak Fiil
merkezi antlaşma örgütü
Kuzey Atlantik Andlaşması, NATO.
North Atlantic Pact ile ayni anlama gelir. İsim
Varşova Paktı. 1955'te SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, D. Almanya, Macaristan, Polonya ve Romanya arasında
imzalanan askerî ittifak anlaşması.