retreat

 1. Noun, Military (a) geri çek(il)me, ric'at.
  The army's retreat was orderly.
  to be in retreat: geri çekilmek,
  ric'at halinde olmak.
  to cut off army's retreat: ordunun geri çekilme yollarını kesmek. (b) ric'at emri/işareti, (c) bayrak indirme (töreni), (d) bu törende çalınan boru/trampet.
 2. Noun (inzivaya/uzlete) çekilme.
 3. Noun inziva köşesi, inzivagâh, uzletgâh, sığınak, çekilecek yer, tenha yer.
 4. Noun tımarhane, şifa yurdu.
 5. Noun itikâf, inziva, yalnız bir yere çekilip ibadet etme veya düşünceye dalma.
  to go into retreat for a
  week: bir haftalığına inzivaya çekilmek.
 6. Verb (inzivaya/uzlete) çekilmek.
 7. Verb (düşman önünde) geri çekilmek, ric'at etmek
 8. Verb geri kaç(ır)mak.
 9. Verb geriye çekmek/eğmek/meylettirmek.
düşmandan sıyrılmak Verb
tam çekilme halinde olmak Verb
alelacele gitmek Verb
hemen geri çekilmek Verb
yaptığı işi hemen bırakmak Verb
alelacele çekilmek Verb
hızla geri çekilmek Verb
tüymek Verb
retreat1 (6).
(a) geri çekilme/ric'at borusu çalmak.
The drums beat a retreat. (b) bozguna uğramak, bozguna
uğrayıp düzensizce geri çekilmek, (c) kaçmak, tüymek, kirişi kırmak.
We dropped the apples and beat a hasty retreat when the farmer shouted at us.
geri çekilmek
dönüşü kapsamak Verb
düşmanın geri çekilmesini kesmek Verb
yönetici kadro için dinlence yerleri Noun
düşmanı çekilmeye zorlamak Verb
geri çekilme (ricat) borusunu çalmak Verb
tam çekilme/ric'at halinde.
politik geri çekilmek Verb
(politik) geri çekilmek Verb
inzivaya çekilmek Verb
dağ barınağı
kuytu bir yer
düzgün ricat
geri çekilme
geri çekilişi hızlandırmak Verb
sakin inziva yeri
geri çekilme borusunu çalmak Verb
stratejik geri çekiliş
izin geçirme yeri
bozgun halinde ricat etmek Verb
metal fiyatlarında gerileme
Onbinlerin Ricatı Noun
başkente doğru geri çekilme
(nefis savunmasında) sırtını duvara verme
düzenli bir ricatte bulunmak Verb
tekrar muamele etmek, tekrar kimyasal bir işleme tabi tutmak. Verb
tekrar tedavi etmek. Verb