vested

  1. Adjective kazanılmış, edinilmiş, edinik, müktesep.
    vested rights:
  2. Adjective yasal güvenceli, kanunî teminat altında.
  3. Adjective cübbeli, cübbe giymiş.
    A vested priest.
satış yoluyla devredilmiş
kayıtsız şartsız vasiyetname
bir şahısta tespit edilen yararlanma hakkı
gelecekteki bir tasarruf hakkına şimdiden sahip olma
hemen şimdi tasarruf edilebilecek bir hak
(affetme yetkisi) valinin elinde bulunma
(a) kazanılmış hak, (b) emeklilik hakkı.
bir milletin malî ve ticarî işlerini elinde tutan grup veya şahıslar.
bir vasiyetnamede birine (arazi hariç) bırakılan para veya mal
zorunlu vasiyet
müktesep emekli aylığı planı
biri tasarruf ettikten sonra geri kalan şeyden tasarruf etme hakkı
müktesep hak
kazanılmış haklar Noun
müktesep haklar Noun
birinin yetkisinde olmak Verb
halkın elinde olmak Verb
serbest takdir yetkisine sahip olmak Verb
takdir hakkını serbestçe kullanabilmek Verb
affetme yetkisine sahip olmak Verb
savaş ilan etme yetkisi olmak Verb
bir şirkette sermayesi olmak Verb