1. -siz/-sız.
  to go out without a coat: paltosuz dışarıya çıkmak.
  a night without sleep: uykusuz
  gece.
  without doubt: şüphesiz.
  without a doubt: hiç şüphesiz.
  without any money: meteliksiz, beş parasız.
  not without some difficulty: bazı güçlüklerle.
 2. -meden/-madan.
  He left without telling me: Bana söylemeden gitti.
  Can you wash it without breaking
  it? Onu kırmadan yıkayabilir misin?
  without him to help: onun yardımı olmadan.
  without anybody knowing: kimsenin haberi olmadan.
 3. -meksizin/-maksızın, … olmadan/olmaksızın /olmazsa, … hesaba katılmazsa.
  without any help: hiçbir
  yardım olmaksızın.
  without taxes: vergiler hariç, vergiler hesaba katılmazsa.
 4. dışarıda, dışında, dışta.
  The carriage awaits without: Araba dışarıda bekliyor.
  We heard a
  cry from the without: Dışarıdan bir feryat işittik.
 5. onsuz, o olmadan.
  to go/to do without : -sız olmak, - olmadan idare etmek/yetinmek.
 6. dışarıdan, hariçten.
 7. meğer ki.
itibarı zedelenmemiş olmak Fiil
sebepsiz yere karısını terk etmek Fiil
ailesinin bilgisi olmadan evlenmek Fiil
ana-babasının haberi olmadan evlenmek Fiil
ana-babanın haberi olmadan evlenmek Fiil
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler (NACE kodu: 88.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri (NACE kodu: 88.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
incelemeli patent İsim, Fikri Mülkiyet Hukuku
kendi kendine gelin güveyi olmak, ilgililere danışmadan iş görmek, güçlükleri düşünmeden plân kurmak.
kendi kendine gelin güveyi olmak, ilgililerin fikrini almadan plân hazırlamak.
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (NACE kodu: 88) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (NACE kodu: 88.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (NACE kodu: 88.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kusuru olmadan
muhtaç olmamak, onsuz da yapabilmek.
-sız olmak, mahrum olmak.
go without saying: apaçık/âşikâr/ortada olmak, izaha/söylemeye lüzum
olmamak, söz götürmemek.
It goes without saying that the burglar got in through the back door.
hesaba katmamak, ka'le almamak.
They reckoned without his decision.
kazasız
bilgi vermeden
en son çare olarak
cazibesiz
çekici yanı olmama
tartışmasız
kolsuz
boşuna
pazarlıksız
kabuksuz
kaidesiz
tertemiz
(manevi) lekesiz
kemiksiz
(a) ezbere, (b) yetkisiz (olarak), yetkisi dışında, yetkisi olmadan.
to punish without book: yetkisi olmadan cezalandırmak
sebepsiz yere
nedensiz Zarf
nedensiz yere Zarf
durup dururken Zarf
ara vermeden
durmadan
teklifsiz
formalitesiz
merasimsiz
haliyle
karaktersiz
bedelsiz
ücretsiz
kısıtlı imkânlar İsim
mukayese kabul etmez
...'den ödün vermeksizin Zarf
...'den taviz vermeksizin Zarf
vicdan azabı duymadan
devamsız
bedelsiz
ücretsiz
teminatsız
güvencesiz
tarih siz
tarihsiz
müddet belirtmeksizin
borçsuz
indirimsiz
kesintisiz
arası geçmeden
acilen
gecikmesiz
tez elden
ivedilikle Zarf
itirazsız
itiraz etmeden
kabataslak
rahat rahat
tartışmasız
karşı çıkmadan
itirazsız
temettüsüz
(a) çocuksuz, çoluk çocuk gailesi olmayan, (b) ipoteksiz, ilişiksiz, takıntısız.
sonsuz, bitmez, sonu gelmez.
taahhütsüz
taahhüt altına girmeden
… dahil, … bile, istisnasız, ayırım yapmaksızın, bilâistisna.
Everyone helped, not excepting Jo (=
even Jo helped): Jo dahil, herkes yardım etti (Jo bile yardım etti).
istisna sız
istisnasız
bilaistisna
mazeretsiz
masrafsız
ek ücretsiz
kesinlikle, mutlaka, muhakkak surette, elbette, sureti kat'iyede.
I shall bring you that book without
fail: O kitabı sana mutlaka getiririm.
kusursuz
mesnetsiz
yüksüz
tereddütsüz
güvencesiz
garantisiz
saçsız
gözünü kırpmadan
çekinmeksizin
tereddütsüz
gözü kapalı
engelsiz, pürüzsüz, başarı ile, gecikmeden.
aranmayan
(borsa) sorulmayan
fasılasız
akşama kadar
fasılasız
çocuksuz
zürriyetsiz
şakasız
gerekçesiz
izinsiz olarak
ışıksız
sınırsız
boyasız
yoksul
ihbarsız
ilan sız
sayısız, sonsuz, pek çok.
sayısız.
stars without number: sayısız yıldızlar.
times without number: defalarca.
mecburiyet olmadan
net ağırlık
darasız ağırlık
sancısız
maaş sız
mecanen
ücretsiz
parasız
izinsiz olarak
önyargısız, haklarına dokunmaksızın, bütün hakları mahfuz kalarak, ihtirazî kayıtla.
without prejudice
to anyone: kimseye zarar vermeden.
prejudice against: -e karşı haksızlık, haksız önyargı.
prejudice in favor of: lehine önyargı.
hiç tesir altında kalmadan
kendiliğinden
paha biçilmez, çok değerli/kıymetli.
bir mesleği olmayan
mesleği olmayan
ağızı dili olmamak Fiil
kesinlikle
başka taahhüt altına girmeden (çek vb. imzasını onaylarken başka sorumluluk kabul edilmiyaceğini belirten deyim).
hiçe sayarak
acımadan, pişmanlık duymaksızın.
karşılıksız
(a) çekinmeden, (b) koşulsuz, şartsız.
başvurmadan
ümitsiz
maddi olanakları olmama
çaresiz durumda
kısıtlamasız
kafiyesiz
cirosuz
(kitap) tatsız tuzsuz
hayâsızca
sınırsız
açıktan açığa
bütün çıplaklığıyla
dikişsiz
güçsüz
kuvvetsiz
züğürt
cebi boş
şekersiz
mesnetsiz
sürşarjsız
gerilimsiz
emeksiz
dikensiz
ağaçsız
kıymetsiz
habersizce
habersiz
apansız apansızın
kırışıksız
firarî Sıfat, Askerlik
birşey olmaksızın idare etmek Fiil