accordingly

  1. Zarf buna göre, bu veçhile, … gereğince.
  2. Zarf bu sebeple, bundan ötürü/dolayı, binaenaleyh.