1. Geçişli Fiil uygun/muvafık bulmak, beğenmek, tasvip etmek.
    His family did not approve of his plan to sell the farm:
    Ailesi onun çiftliği satma fikrini uygun bulmadı.
  2. Geçişli Fiil onaylamak, tasdik etmek.
    The Senate promptly approved the bill: Senato, kanunu derhal onayladı.
  3. Geçişli Fiil (a) göstermek, (b) doğrulamak, (c) dava açarak ispat etmek, (d) mahkûm etmek.
  1. Fiil onayla. To manually or automatically authorize the occurrence of future events in a system.