1. Zarf çevresin(d)e, etrafın(d)a, her tarafın(d)a(n), etrafta.
  The crowd gathered around: Etrafta kalabalık
  toplandı.
  to walk around: etrafta dolaşmak.
  He looked around but could see nobody: Etrafına bakındı fakat kimseyi göremedi.
 2. Zarf her yönde (uzanan).
  He owns the land for miles around: Her yönde kilometrelerce uzanan arazi onundur.
 3. Zarf civar(daki), taraf.
  all the stores around: civardaki bütün mağazalar.
  It is raining all around:
  Her tarafa yağmur yağıyor.
 4. Zarf çevre(si), muhit(i).
  The tree was 2 m. around: Ağacın çevresi 2 m. idi.
 5. Zarf dairesel yörüngede.
  to turn around and around: dönüp durmak.
  to fly around and around: dairesel bir yörüngede uçmak.
 6. Zarf etraf, çevre, civar.
  A dense fog lay around: Etrafı koyu bir sis kapladı.
  to show someone around:
  bir kimseye çevreyi/civardaki yerleri göstermek.
 7. Zarf buralarda, yakınlarda.
  She lives around somewhere: O buralarda bir yerde oturuyor.
  I'll wait
  around for a while: Bir süre buralarda bekleyeceğim.
 8. Zarf ortalarda, bu civarda.
  He hasn't been around lately: Son zamanlarda ortalarda gözükmüyor.
  She's
  been around for years: Senelerdir bu civardadır.
 9. Zarf burada, buraya, bu yerde, buralar(d)a, oralar(d)a.
  Wait around until I call: Ben çağırıncaya kadar
  burada bekle.
  He waited around all day: Bütün gün oralarda bekledi.
  When you come around again … : Tekrar buralara geldiğinde …
 10. Edat etrafın(d)a, çevresin(d)e.
  to wander around the lake: gölün etrafında dolaşmak.
  travel around
  the world: devri âlem seyahati.
  the earth's motion around the sun: dünyanın güneş etrafındaki hareketi.
 11. Edat yer yer.
  to get around town: kasabayı yer yer dolaşmak.
 12. Edat takriben, … sularında, …'e doğru.
  around ten o'clock: saat on sularında.
  around 60 dollars:
  takriben 60 dolar.
  around midnight: geceyarısına doğru.
 13. Edat her taraf(ın)da.
  There are mailboxes all around the city: Şehrin her tarafında posta kutusu vardır.
 14. Edat yakınında.
  to stay around the house: evin yakınında durmak.