birşeye azimle devam etmek

  1. Fiil to stick at something