1. İsim, Muhasebe alacak
 2. İsim, Hukuk alacak hakkı
 3. hak talep/iddia etmek, sahip çıkmak.
  Has anyone claimed the ring you found?
 4. istemek, talep etmek.
  The workers claim a pay rise of ten percent.
 5. iddia etmek, beyan etmek, ısrarla söylemek.
  He claimed that he knew nothing about the stolen jewelry.
  The defendant claimed that he was innocent.
 6. beklemek, gerektirmek, lüzum göstermek, gerekli kılmak, lâyık olmak.
  to claim respect: saygı beklemek.

  This problem claims our undivided attention: Bu soruya bütün dikkatimizi vermemiz gerekiyor.
  The children claim all our time: Bütün zamanımızı yalnız çocuklara ayırmamız gerekiyor.
 7. istek, istem, talep, dava, tazminat/ücret vb. talebi.
  to make/put in a claim for damages: zarar
  ve ziyanının tazminini talep etmek.
 8. iddia, ısrar.
  The jury believed the defendant's claim of innocence.
  to renounce one's claim: iddiasından vazgeçmek.
 9. hak iddiası/talebi.
  to file a claim: hak iddia etmek.
  We filed a claim for compensation from
  the company: Şirketten tazminat talep ettik.
 10. haketme, istihkak, alacak hakkı, sigorta poliçesi üzerinden ödenecek para.
  The claims were all paid.
 11. (yeni keşfedilen bir ülkede sonradan işletmek/satmak üzere) işaret konulan toprak/arazi.
  stake out
  a claim: böyle bir arazinin sınırını çizmek.
  jump a claim: sahibinin kullanmadığı böyle bir araziyi işgal etmek.
alacağın temliki İsim, Medeni Hukuk
uzun askerlik hizmeti nedeniyle emekli maaşı talep etmek Fiil
uzun askeri hizmet karşılığı emekli maaşı bağlanmasını istemek Fiil
birinden alacaklarını istemek Fiil
hakkını talep etmek Fiil
kendisinin olduğunu iddia etmek Fiil
nispi payıni talep etmek Fiil
hakıni talep etmek Fiil
hakkını talep etmek Fiil
babalık davası açmak Fiil
office emanetçiden eşyalarını geri istemek Fiil
emanetçiden eşyalarını geri istemek Fiil
davacı İsim, Hukuk
idddiasını tevsik etmek Fiil
iddiasını inanılır kılmak Fiil
davanın genişletilmesi İsim, Hukuk
sigorta şirketinden talepte bulunmak Fiil
talebinde haklı olduğunu ispatlamak Fiil
talebini bildirmek Fiil
arz etmek Fiil
portföy tazminatı İsim, Hukuk
iddiasını kanıtlamak Fiil
vazgeçmek Fiil
tahttan feragat etmek Fiil
talebinde ısrar etmek Fiil
iddiasını kanıtlamak Fiil
iddiasını kanıtla desteklemek Fiil
bir mülk üzerindeki haktan feragat etmek Fiil
davadan feragat İsim, Hukuk
dava ile talep edilen şeyden vazgeçmek Fiil
feri dava
tahakkuk etmiş hasar talebi
kabul edilen talep
ilave talep
kabul edilen iddia
mukabil iddia
karşı talep
kabul edilebilecek talep
kabul edilmiş talep
önceki talep
vazgeçilmiş talep
hacizli alacak
asılsız talep
asılsız iddia
bagaj alımı Havacılık Sanayii
hesap defterine göre ödenilecek meblağ
hesap defterlerine göre ödenecek meblağ
bir talepten
yan talep
sahte talep
komisyon talep bii
(patent kanunu) zıtlaşan talep
(patent) çatışan talep
vukuu şüpheli bir olaya bağlı talep veya alacak hakkı
bir şeye bağlı talep
sözleşme talebi
sözleşmeye bağlı talep
karşı alacak
karşı dava
karşı dava (dava edilenin açtığı dava
alacaklı talebi
karşı talep bite bulunmak Fiil
para talebi
tazminat talebi İsim, Hukuk
zarar ziyan talebi
vadeli alacak
özürlülük geliri talep bii
özürlülük gelir talebi
münazaalı talep
temettü talebi
kabul ettirilmemiş talep
çifte talep
şüpheli alacak
tartışmalı iddia İsim
icra yoluyla alınması mümkün borç
ödünleme talebi
yakında ortaya çıkacak bazı haklar hariç
abartılmış talep
aşırı talep
meşru talep
kanuni talep
sahte veya hileli tazminat veya alacak talebi
iddia
'e karşı yapılan
sahte talep
ilk talep
sigorta dalaveresi
navlun alacağı
navlun talebi
yersiz talep
yersiz iddia
cam kırılması tazminat talebi
ipotek talebi
tazminat talebi İsim, Hukuk
dolaylı talep
mirasta hak iddia etme
sigorta hasarı talebi
geçersiz talep
haklı alacak
kanuni talep
meşru talep
kanuni talep
meşru talep
haklı talep
hasar tazminat davası İsim
tasfiye edilen borç
ihtilaflı talep
baş talep
nafaka talebi
talep edilen deniz hasarı tazminatı
vadesi gelen talep
asgari talep
parasal alacak İsim, Hukuk
ödeme talebi
para talebi
ipotek alacağı
kanıtlanamayacak iddia
kanıtlanamayacak sav
(Br) bir araya getirilen talepler İsim
(sigorta) henüz kararlaştırılmamış sigorta talebi
ortaklığın talebi
ücret talebi
para talebi
zilyetlik talebi
öncelikli talep
sahte talep
mevhum talep
baş talep
önceki talep
öncelik talebi
ispat edilebilir iddia
ispat edilmiş iddia
kanıtlanmış iddia
ayni hak
geri ödeme talebi
(IMF) yedek akçe talebi
gayri menkulünü kiraya vermiş olan malikin kira süresi sonunda gayri menkulün iadesini talep etmesi
karşı iddia
rakip iddia
tali talep
yerine getirilmiş talep
makul gibi görünen talep
para borcu
bir talebi doğrulamak Fiil
doğrulanmış talep
yerinde talep
munzam talep
ilave talep
bir kara parçası üzerindeki talep
haksız hasar tazminat talebi
yürürlüğe konulamayacak talep
asılsız talep
sendika talebi
haksız talep
sınırsız talep
asılsız talep
geçerli talep
kanuni sebebi olmayan dava
garanti talebi
talep uzlaştırıcısı
sigorta şirketinden yapılan talepleri firma kuralları çerçevesinde çözümleyen görevli sigortacı
(sigortacılıkta) tazminat talebi muamelesini yapan sigorta şirketi idaresi
(sigortacılıkta) hasar talebini ayarlayan görevli
bir talebin değerlendirilmesi
bir şeyin iadesini istemek Fiil
(US) talep formu
itiraz defteri
dava defteri
(US) taşıt aracı belgeleri İsim
komisyon talebi
(sigortacılıkta) hasar tasfiye masrafları İsim
(sigorta şirketi) hasar şubesi İsim
(sigortacılıkta) henüz tesviye edilmemiş hasar karşılığı
lisans sahibi
başkasının maden ocağını işgal edip alan kimse
şikâyet mektubu
dava evrak-ı müsbitesi
borcun ödenmesini talep etmek Fiil
öncelik iddiasında bulunmak Fiil
zarar ziyan talebinde bulunmak Fiil
(sigortacılıkta) hasar karşılığı
(sigortacılıkta) hasar tutarı
hasar tazminatının ödenmesi
hasar tesviyesi
bir şey talep etmek Fiil
mülkiyet iddia etmek Fiil