1. ödenek, tahsisat, fon, belirli bir amaçla ayrılmış para.
  a retirement fund. The school has a fund
  of $900 to buy books with.
 2. stok, toplu mal/bilgi vb., kullanmaya hazır mal/servet/malzeme.
  There is a fund of information in
  a dictionary. When explaining a new point to a class, it helps a teacher to have a fund of good examples to make his meaning clear.
 3. ödenek sağlamak, (bir işe) para tahsis etmek, sermaye bulmak/temin etmek.
  This research project is
  funded by the government.
 4. mütedavil borçları sabit faizli daimî borca çevirmek.
 5. sermayeye tahvil etmek, eshama çevirmek.
 6. (sermayeleri) bir araya toplamak/biriktirmek/birleştirmek.
  We will fund our resources: Paramızı/kaynaklarımızı
  birleştireceğiz.
Fon yönetimi faaliyetleri (NACE kodu: 66.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Fon yönetimi faaliyetleri (NACE kodu: 66.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iş kazası fonu
amortisman fonu
itfa fonu
çıraklık fonu
vergi fonu
mevcut para
hayırseverlik fonu
yardım sandığı
muhtelif şeylerle karışık sermaye
bloke edilmiş fonlar
tahvillerin itfası için ayrılan ya da oluşturulan para
sermaye
tahvil fonu
temettü fonu
rüşvet fonu
bütçe fonu
şirket fonu
seçim kampanyası fonu
sermaye fonu
büyük bir mali hizmet kuruluşunun elindeki riziko sermayesi
nakit fonu
nakit fon
nakde hemen çevrilebilecek mali yatırım
yardım fonu
hayır fonu
dengeleme fonu
dernek fonu
uyum fonu
kamu fonu
ortak fon
şirket fonu
borsada bir üye şirketin acze düşmesi durumunda yatırımcıların oluşacak zararlarını karşılamak amacı
ile borsa üyelerinin meydana getirdiği ve finanse
kamu borçları için tesis edilen fon
konsolide fon
devlet borçlarının faizlerinin ödendiği fon
konsolide mali durum (iki ve daha çok kuruluşun durumlarının bir bilanço ve kâr-zarar cetvelinde incelenmesi
; (Br) konsolide borçlar sermayesi
ihtiyat akçesi İsim, Muhasebe
yer alması olası zarar karşılığı
(US) beklenmedik olaylarda kullanılacak yedek akçe
yer alması olası yedek akçe
aidat fonu
belediye serveti
buhran fonu
para fonu
amortisman fonu
karşılık
kalkınma fonu
maluliyet fonu
sakatlık fonu
istediği gibi yatırım yapması için borsa simsarına tevdi edilmiş bir para tutarı
ihtiyari fon
örtülü ödenek
kâr payı fonu
seçim fonu
yedek akçe fonu
yardım sandığı
işverenler sandığı
iane ile toplanan sermaye
bir kamu kuruluşunun işlemesi için sağlanan sermaye
adanan sermaye
sosyal sigortalar fonu
düzenli sermaye aktarımlarıyla belirli bir dönem yeni şirketlere sermaye sağlayan ve gelişimlerini destekleyen bir fon
harcanabilir fon
likit sermaye
fevkalade fon
ilave fon
faiz vermeyen federal rezerv bankalarındaki mevduatlar
(US) federal fon
harç fonu
mücadele fonu
değiştirilebilir portföylü yatırım fonu
kaçan sermaye
kaçak sermaye
vergi ve başka gelirler
devlet hazinesi
kamu serveti
genel fon
altın fon
altın fonu
(banka) garanti fonu
sağlık yardım fonu
konut fonu
(Br) küçük kasa fonu
pul kasası
(Br) masraf avansı
tazminat fonu
bir hisse senedi endeksine doğrudan bağlı bir yatırım fonu
sigorta fonu
yatırım fonu İsim, Bankacılık
istikraz sermayeli yatırım fonu
(sigorta) prim fonu
tasfiye fonu
borçlanılmış sermaye
ikraz fonu
başlangıç ücreti düşük ortak fon
yönetilen fon
değiştirilebilir portföylü yatırım fonu
bir borsa simsarı aracılığıyla yatırılan fon
değişken portföylü yatırım fonu
misyon fonu
devlet fonu
böylelikle de komisyon ya da dağıtım masrafları olmayan ortak fon türü
(US) satış temsilcisi kullanmayan
yalnızca nispeten düşük bir yönetim ücreti öder
yatırımcı satın aldığı hisse senetleri için komisyon ödemez
yatırım şirketinin kendi hisse senetlerini halka sattığı ve bunun gelirini başka kıymetli menkullere yatırdığı yatırım şirketi
açık yatırım fonu
işletme fonu
yabancı sermaye
özel fon
parti fonu
maaş fonu
emekli sandığı
emeklilik fonu
emekli fonu
(yatırım fonu) gelişme fonu
sabit değerler
pul kasası
(sendika) politik fon
özel fon
ödül fonu
yardım fonu
yardım sandığı
bir kuruluşun tüm çalışanlarının yararı için hükümet ya da özel bir kuruluşça kurulan fon
beklenmedik harcamalar için ayrılan fon
kamu fonu
reklam fonu
işten çıkarma fonu
geri ödeme fonu
yardım fonu
yardım sandığı
provizyon
yenileme fonu
yenileme fonu
(banka) asgari yedek akçe
özel fon
emeklilik sandığı
emekli sandığı
emekli fonu
(US) geri ödenebilir devlet sübvansiyonu
güvenlik fonu
maaş fonu
tasarruf fonu
örtülü ödenek
menkul değerler fonu
hisse fonu
hastalık fonu
hastalık fonu
hastalık sandığı
sosyal fon
özel fon
istikrar fonu
istikrar fonu
döviz istikrar fonu
personel fonu
başlangıç fonu
devlet fonu
devletçe işletilen fon
grev fonu
mali destek fonu
emekliye sevketme fonu
emekliye sevk etme fonu
kullanılmayan devlet mevcutları İsim
(US) olağanüstü yedek akçe fonu
kullanılmayan bütçe tahsisatı
grev fonu
grev fonu
tahsisat-ı mesture
işsizlik fonu
ücret fonu
sermaye varlığı
işletme sermayesi fonu
fon hesabı
(yatırım fonu) mal varlığı idaresi
(yatırım fonu) malvarlığı idarecisi
fona ait varlıklar İsim
fon aktifi
fon kesintisi
(sendika) mücadele fonu aidatı
yardım kampanyası İsim
fon finansmanı
efektif
kasa mevcudu
fon yükümlülüğü
(yatırım fonu) yatırım sermayesi
fon yükümlülüğü
fonların birleşmesi
bir amaç için para toplama
borçlardan arta kalan fon bakiyesi
para transferi İsim, Bankacılık