1. İsim, Ekonomi talep
 2. sürüm
 3. istemek, talep etmek.
  I demand my rights/my money/a clear answer. He demanded payment of the debt.
 4. ısrar etmek, ısrarla istemek/talep etmek.
  She demanded that we let her in.
 5. emretmek.
  I demand that you should go immediately.
 6. gerektirmek, icabettirmek, ihtiyacı olmak, muhtaç olmak.
  This task demands patience. This work demands
  your attention without delay.
 7. Hukuk (a) resmen hak talep etmek, hak iddia etmek, dava etmek, (b) mahkemeye celbetmek.
 8. sormak, soruşturmak.
  I demanded his name.
 9. isteme, talep etme.
 10. istek, dilek, talep, istenen şey.
  The worker's demand for higher wages seems reasonable.
 11. gerek, lüzum, ihtiyaç.
  There is a great demand for engineers in this country.
  I have my demands
  upon my time: Vaktim doludur.
 12. Ekonomi (a) talep, satınalma isteği ve gücü, (b) belirli bir fiyattan müşterilerin almaya hazır oldukları mal
  miktarı.
  law of supply and demand: arz ve talep kanunu.
 13. rağbet, revaç.
  in great demand: çok revaçta, çok aranan, büyük rağbet gören, tutulan.
  an article
  in great demand. Oil is in great demand these days.
 14. soru, sor(uştur)ma, araştırma.
yelkenleri suya indirmek Fiil
tükürdüğünü yalamak Fiil
taleplerinde daha ısrarlı olmak Fiil
taleplerinde ısrar etmek Fiil
talep bite israr etmek Fiil
taleplerinde ısrar etmek Fiil
biriken talep
büyük talep
faal talep
talep etmek Fiil
fiili talep
mecmuu talep
(ailelerin tüketici mal ve hizmetler talebi , firmaların ve hükümetin yatırım malları için talebi , merkezi
ve genel idarelerin mal ve hizmet talebi i
toplam talep
birbirinin yerine geçebilen türlü nesnelere olan talep
birikmiş talep biler
birikmiş talepler
banka kredisi talebi
ihtiyacı
büyük çapta artan talep
patlayan talep
talepte yükseliş
kredi talebi
belli bir markaya karşı olan talep
aşırı talep
sermaye talebi
sermaye ihtiyacı
nakit talebi
nakdi talep
talebi karşılamada iki ya da daha çok sayıdaki ürünün rekabet etmesi durumu
tamamlayıcı talep
tamamlayıcı talep (ortak kullanımı olan iki mala olan talep
karma talep (birbirinin yerine geçebilen iki ya da daha çok sayıdaki mal için talep
karma talep
birbirinin yerine kullanılabilen üretim talebi (kömür yerine petrol ya da doğalgazın ısınmak için kullanılması gibi
büyük talep
tüketici talebi
tüketici talebi
talep yaratmak Fiil
talep uyandırmak Fiil
finansman ihtiyacı
karşı talep
talebi azaltmak Fiil
cari talep
o anda piyasada geçerli olan mal fiyatlarının kabul görmesi
cari talep
değeri artık önemli olmamasına karşın bir ürün ya da markaya olan bağlılığın sürmesi
ertelenen ihtiyaç
ertelenmiş talep
türev talep
dolaylı talep
iç talep İsim, Ekonomi
fiili talep
belirli bir fiyatla satın alınmış bir mal ya da hizmet
efektif talep
etkinliği olan
sonuç doğuran talep (tüketicilerin bir malı belirli bir fiyattan satın almak için para harcama isteği
hazır para ile karşılanan talep
etkinliği olan talep
elastik talep
ihtiyaca göre artıp eksilen talep
esnek talep
elastiki talep
aşırı talep
fazla talep
aşırı talep
talep fazlalığı
fazla talep
ülke dışı talep
aşırı talep
finansman ihtiyacı
yeni talep
talep oluşturmak Fiil
talep doğurmak Fiil
büyük talep
iç talep
yerli talep
memleket içi talep
konuta olan talep
büyük talep
hemen mevcut talep
artan talep
geçer
rağbetli
elastiki olmayan talep
ilk talep
önemsiz talep
sigorta talebi
memleket içi talep
ortak talep
başlıca talep
işgücü talebi İsim
işçi talebi İsim, Ekonomi
potansiyel talep
meşru hak iddiası
yerine getirilen
ödenen borç talepleri İsim
canlı talep
borç talebi
ekonomide inişli çıkışlı talep
azami talep
asgari talep
para piyasası
park yeri ihtiyacı
bir şeye olan talebin en yüksek dönemi
para talebi
(US) talep birikmesi
ısrarlı talep
ısrarlı talep
fiyat artışlarına karşın markaya süren talep
şahsi talep
potansiyel talep
muhtemel talep
enerji talebi
başlıca talep
esas talep
fidye talebi
makul talep
karşılıklı talep
yedek parça talebi
bakiye talep
perakendeci talebi
ani talep
maaş talebi
mevsim talebi
özel bir şeye olan ihtiyaç
münferit talep
gevşek talep
(US) zamanaşımına uğramış talep
zamanaşımına uğramış talep
zamanaşımına uğrayan talep
değişmeyen talep
muntazam talep
çelik talebi
aşırı talep
büyük talep
yüksek talep
(US) vergi ihbarnamesi
vergi ihbarnamesi
ticari talep
belirsiz talep
dünya talebi
talep analizi
yardım istemek Fiil
geri istemek Fiil
istenilince ödenecek senet/fatura. İsim
talep eğrisi
tazminat istemek Fiil
ihbarsız yatırım, önceden ihbara lüzum kalmadan istenildiği anda çekilebilen mevduat. İsim
üzerine çek keşide edilebilen vadesiz mevduat
vadesiz mevduat
optimum kâr fırsatını sağlamak amacıyla değişik satış fiyatlarıyla değer tahminleri yapılması
ikame mallar
taleple
gelir ve kredi kolaylıkları gibi talebi etkileyen konular arasındaki ilişki
talep fonksiyonu
sermaye ihtiyacı
talep artışı İsim, Ekonomi
olmayacak şeyler istemek Fiil
talep enflasyonu
(US) vadesiz senet (istenildiğinde hemen ödenmesi gereken senet
talep karşılığında arzın gecikmesi
talep idaresi
talep üzerine hemen ödenen para
istem çoklama Bilgi Teknolojileri
ibrazında ödenecek senet. İsim
sayfalı görüntü bellek yönetimi Bilgi Teknolojileri
(US) ibrazında ödenen senet
borcun ödenmesini talep etmek Fiil
kamu oy una başvurmak Fiil
kamuoyuna başvurmak Fiil
talep fiyatı
fiyat artışlarının talebin arzdan aşırı olması sonucu meydana gelmesi
bir ekonomide
talep edildiğinde ödenecek kambiyo senetlerine uygulanacak kur
kısa vadeli kur
iade talebinde bulunmak Fiil
talep şedülü
ihtiyaç listesi
talep kayması
talep fazlası
teslim olmasını istemek Fiil
talep eğilimi