1. Sıfat ardıl, sonraki, müteakip, arkadan/sonradan gelen, sonradan vukubulan.
    subsequent development of events:
    olayların sonraki gelişmeleri.
    subsequent research has produced even better results: Sonraki araştırmalar daha da iyi sonuçlar verdi.
  2. Sıfat sonuç olarak izleyen.
  3. Sıfat bunu izleyen, müteakip.
    a subsequent section in a treaty.
sona erdirici sebep İsim, Hukuk
müteakip şart İsim, Hukuk
(bilanço) sonraki ilaveler İsim
(patent kanunu) sonraki başvuru sahibi
sonradan tahakkuk ettirilen vergi
müteakip talep
sonradan yapılan talepler İsim
bir mukaveleye konulan ve mukavele hükümlerinin işlemeye başlamasından sonra gerçekleşmesi halinde akdin
infisahını gerektiren şart
fesih şartı
infisahi şart
ikinci derece alacaklı
sonradan teslim
sonra ki ciranta
daha sonraki ciranta
sonraki ciranta
sonradan yapılan kayıt
sonradan yapılan kayıt ydı
sonradan yapılan muhasebe kaydı
sonradan yer alan olaylar İsim
müteakip sahibi
sonraki sahip
sonra ki sahip
sonraki ciranta
sonradan yapılan sigorta
gümrük resimlerinin sonradan alınması
gümrük resimlerini sonradan alma
ikinci derece ipotek
üçüncü vb derecede ipotek
sonradan yapılan sipariş
sonra yapılan sipariş
sonra ki mal sahibi
sonraki mal sahibi
müteakip patent
sonraki ödeme
müteakip taksit
zeyilname
hisseleri sonradan taahhüt etmek Fiil
sonradan vergilendirme
-den sonra, -yi izleyen.
…i müteakiben Zarf
…den sonra Zarf
sonra ki ilaveler İsim
sonra ki başvuru sahibi
sonradan sipariş vermek Fiil
sonradan evlenme yoluyla çocuğa meşruiyet kazandırma
müteakip bir sipariş yapmak Fiil
müteakip bir ödeme yapmak Fiil
savaş sonrası dönem
Gelecek Yıllara Ertelenen KDV Muhasebe