prepaid expenses and accrued income

  1. Noun, Accounting Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları