absolute decree

  1. kesin karar
gayri kabili rücu kararname
nihai karar