absolute decree

gayri kabili rücu kararname
nihai karar