admit for the quotations on the stock-exchange

  1. Verb borsa da kote edilmek üzere kabul etmek