allophone

  1. Noun sesbirimsel değişke: dilde yapım eklerinin ses veya konuma göre aldığı değişik seslerden herbiri.