apply

 1. Verb uygulamak, tatbik etmek.
  Scientific discoveries are often applied to industrial production methods:
  Bilimsel keşifler çoğunlukla sanayide üretim yöntemlerine uygulanırlar.
 2. Verb çalıştırmak, kullanmak, istihdam etmek.
  They know where to apply their workers: İşçilerini nerede
  çalıştıracaklarını biliyorlar.
  to apply a sum of money to the payment of a debt: bir meblağı bir borcun ödenmesinde kullanmak.
 3. Verb ayırmak, tahsis etmek.
  He applies a portion of his salary each week to savings: Her hafta maaşından
  bir kısmını artırıp biriktirir.
 4. Verb yürürlüğe koymak, yürütmek.
  They applied the new regulations: Yeni tüzüğü yürürlüğe koydular.
 5. Verb sürmek, sarmak, üstüne koymak.
  to apply a paint to a wall: duvara boya sürmek.
  to apply a bandage
  to a wound: yaraya sargı sarmak.
 6. Verb dokundurmak, temas ettirmek, tutuş(tur)mak.
  to apply a match to gunpowder: barutu kibritle tutuşturmak.
 7. Verb bütün dikkatini vermek, hasretmek, adamak.
  He applied himself to the work: Kendini (bütün dikkatini)
  işine verdi.
  to apply oneself to a task: kendini bir göreve adamak.
 8. Verb lehine/alacak kaydetmek.
  to apply $10 to his bank account: banka hesabına $10 alacak kaydetmek.
 9. Verb uygulanmak, uygun düşmek, geçerli/varit olmak, yerinde olmak.
  This rule cannot be applied to every
  case: Bu kural her hale uygulanamaz.
  The theory does not apply: Kuram geçerli değildir.
 10. Verb başvurmak, müracaat etmek, istemek, talep etmek.
  to apply for a job: bir iş için müracaat etmek.

  to apply for a raise: (maaşına) zam istemek.
 11. Verb üzerine yayılmak, serilmek, sürülmek.
  The plastic coating is esay to apply on any surface: Plastik
  örtü her yüzeye kolayca yayılır.
 12. Verb yapışıp kalmak, tutmak.
  This paint doesn't apply very easily: Bu boya kolay tutmuyor (yapışmıyor).
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol Noun, International Law
bilgisini uygulamak Verb
bilgisini uygulamaya koymak Verb
istinaf etmek Verb, Law
Adli Yardım İçin Başvuruların İletilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
bireysel başvuru Noun, Rights-Freedoms
(bir hukuk kuralına) etki tanımak Verb, Private International Law
kremlemek Verb
vantuz çekmek Verb
bir kanunu uygulamak Verb
kanunu uygulamak Verb
yeni bir kanuni standart uygulamak Verb
yeni bir hukuki standart uygulamak Verb
belli bir borcu kapatmak istemek Verb
bir hükmü uygulamak Verb
kural uygulamak Verb
her türlü çareye başvurmak Verb
kıyas uygulamak Verb
kıyas uygulamak Verb
başka bir standart uygulamak Verb
büroya başvurmak Verb
allık sürmek Noun
mektupla başvurmak Verb
sansür uygulamak Verb
ilaçlamak Verb
birine ilkyardımda bulunmak Verb
birine ilk yardımda bulunmak Verb
talip olmak Verb
(US) maaş artışı istemek Verb
imtiyaz için başvurmak Verb
kredi limiti için başvurmak Verb
süre istemek Verb
bir işe başvurmak Verb
işe başvurmak Verb
iş başvuru sunda bulunmak Verb
ruhsat başvurusunda bulunmak Verb
ruhsat başvurusunda bulunmak Verb
kredi talebinde bulunmak Verb
ödünç almak için başvurmak Verb
kredii istemek Verb
bir kulüp üyeliği için başvurmak Verb
pasaport için başvurmak Verb
patent başvurusunda bulunmak Verb
patent için başvurmak Verb
izin zni için başvurmak Verb
izin için başvurmak Verb
belirli bir mevki için başvurmak Verb
bir iş için başvurmak Verb
iş için münhal bir yere başvurmak Verb
karı kocanın mallarının vergilendirilmesi amacıyla ayrı ayrı kıymet takdir edilmesi için başvurmak Verb
iş başvuru sunda bulunmak Verb
mahkeme kovuşturmasının durdurulması için başvuruda bulunmak Verb
münhal bir yere başvurmak Verb
sınava girmek için başvurmak Verb
maaş artışı için başvurmak Verb
iflas muameleleri için başvurmak Verb
(marka) iptal için başvurmak Verb
rızasını almak için başvurmak Verb
kredi almak için başvurmak Verb
bir duruşmanın ertelenmesi için başvurmak Verb
döviz için başvuruda bulunmak Verb
bilgi almak için başvurmak Verb
talimat almak için başvurmak Verb
izin için başvurmak Verb
izin almak için başvurmak Verb
(Br) resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Verb
(US) sosyal yardım talep etmek Verb
vatandaş olarak kayıt olmak için başvurmak Verb
yoksullar kanunu tahtında yardım için başvurmak Verb
yoksullar kanunu çerçevesinde yardım için başvurmak Verb
emeklilik için başvurmak Verb
emeklilik için başvurmak Verb
burs için başvurmak Verb
hisse almak için başvurmak Verb
hisse satın almak için başvurmak Verb
birşey için geçerli olmak Verb
birşeyi etkilemek Verb
birşeye başvurmak Verb
birşey için başvuruda bulunmak Verb
birşeyi ilgilendirmek Verb
birşeye müracaat etmek Verb
(bir fuarda) yer için başvurmak Verb
geçici olarak durdurulması için başvurmak Verb
döviz için başvuruda bulunmak Verb
apseye sıcak tatbik etmek Verb
bütünüyle uygulamak Verb
şahsen başvurmak Verb
yazıyla başvurmak Verb
ilaçlamak Verb
ilaçlamak Verb
yeni bir hukuki standart uygulamak Verb
faizi azaltmak için ödemede bulunmak istemek Verb
faizi azaltmak için ödemede bulunmayı istemek Verb
duvara sıva vurmak Verb
dikkatli davranmak Verb
allık sürmek Verb
yaptırım uygulamak Verb
saldırgan bir ülkeye yaptırımlar uygulamak Verb
kamu masraflarında kısıntı yapmak Verb
müzakereyi kapamak Verb
(Br) zamanaşımı kanununu uygulamak Verb
zaman aşımı kanununu uygulamak Verb
vergi oranını uygulamak Verb
müracaat etmek Verb
(Br) bir avukata başvurmak Verb
bir avukata başvurmak Verb
makama başvurmak Verb
cebre başvurmak Verb
bilgi almak için birine danışmak Verb
birine bilgi almak için danışmak Verb
vize için konsolosluğa başvurmak Verb
tahliye kararı için mahkemeye başvurmak Verb
tahliye emri için mahkemeye başvurmak Verb
talimat almak üzere mahkemeye başvurmak Verb
yardım için mahkemeye başvurmak Verb
bir borcu ödemeye talip olmak Verb
bir borcu ödemeye talip olmak Verb
doğru yere başvurmak Verb
ilgili makamlara başvurmak Verb
borsada hisse alım-satımı yapma izni için başvurmak Verb
içeriye müracaat edin
içeriye başvurmakun
kendini vererek çalışmak Verb
kendini adamak Verb
çok çalışmak Verb
frenlemek, fren yapmak.
astar çekmek Verb
tamamlayıcı bilgi için lütfen
..den ... e kadar uygulamada kalır
bu hükümleri ..den itibaren uygularlar Noun
indirim uygulamak (yapmak)
indirim uygulamak(yapmak)
bir indirim uygulamak(yapmak)
aynı anda uygulanabilir
maaş artışı istemek Verb
resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Verb
(Br) yoksullar evine kabul için müracaat