bottom

 1. Noun dip, derinlik.
  the bottom of the sea.
  to go to the bottom: (gemi) batmak.
  to send a
  ship to the bottom: gemiyi batırmak.
  touch the bottom: (a) (gemi) karaya oturmak, (b) düşmek, en aşağı düzeye ulaşmak.
  from the bottom of one's heart: bütün kalbiyle, içtenlikle, samimiyetle.
 2. Noun alt, aşağı taraf, etek, son.
  the bottom of the hill: tepenin eteği.
  at the bottom of the page:
  sayfanın altında.
  at the bottom of the list: listenin sonunda.
  to set something bottom up(wards): (bir şeyi) altüst etmek, altını üstüne getirmek.
  The bottom fell out of his world: Dünya başına yıkıldı.
 3. Noun nehir/göl yatağı.
  the bottom of the river.
 4. Noun, Maritime Traffic karina, gemi, tekne, geminin yük ambarı.
 5. Noun altlık, sandalyenin oturacak yeri.
 6. Noun kıç, göt, popo.
  to kick someone's bottom: (birinin) kıçına tekmeyi vurmak.
 7. Noun asıl, esas, hakikat.
  to get at (to) the bottom of something: bir şeyin aslını anlamak, esasına
  inmek, içyüzünü öğrenmek.
  to get to the bottom of a mystery: bir sırrı çözmek.
  to knock the bottom out of an argument: bir fikri cerhetmek, yanlışlığını kanıtlamak.
  to sift something to the bottom: bir şeyi iyice incelemek.
 8. Noun saban demiri.
 9. Noun kaynak, temel, esas, öz, ruh.
  Try getting to the bottom of the problem: Sorunun esasına/özüne/ruhuna
  varmaya (nüfuz etmeye) çalış.
 10. Noun (a) körfezin içerlek tarafı, (b) tarla veya bahçenin en uzak yeri.
 11. Noun (beyzbolde) topa en son vuran üç oyuncu.
 12. Noun en alt/aşağı derece/kademe (rütbe, mevki, durum vb.).
  bottom boy of the class: sınıfın dümencisi
  (en geri/tembel öğrencisi).
  to reach rock bottom: en aşağıda bulunmak, en kötü duruma düşmek.
 13. Verb dip geçirmek/koymak.
 14. Verb
  bottom on/upon: kurmak, tesis etmek, oturtmak, dayanmak, istinat etmek.
 15. Verb aslını/esasını/içyüzünü anlamak/öğrenmek.
 16. Verb (denizaltı) dibe oturmak.
  They had to bottom the sub until the enemy cruisers had passed by: Düşman
  kruvazörleri geçip gidinceye kadar denizaltıyı dibe oturtmak zorunda kaldılar.
 17. Verb dibine/sonuna gelmek/dayanmak/ulaşmak.
 18. Adjective alt+, dip+, alttaki, dipteki, aşağıdaki.
  bottom bolt: alt sürgü.
  I want the bottom book in
  the stack: Dizinin altındaki kitabı istiyorum.
  I am on the bottom floor: Alt kattayım.
  bottom step: en alt/ilk basamak.
  bottom land: ingin/basık/münhat arazi, ova.
  bottom grass: ovada yetişen çayır.
 19. Adjective en az, en düşük, asgari, en son.
  bottom gear
  Brit. birinci vites.
  bottom price:
  en düşük fiyat.
  bottom dollar: son metelik/kuruş.
 20. Adjective temel, esas, asıl.
  the bottom cause: asıl sebep.
kesinkes emin olmak Verb
en candan, bütün kalbi ile, samimî olarak, hulûsu kalple.
from the bottom of my heart: en candan
kalbimin derinliklerinden.
I pity him from my heart: Ona samimî olarak acıyorum.
kendi ayakları üzerinde durmak Verb
(a) son meteliğine kadar bahse girmek.
I bet my bottom dollar: Nesine istersen bahse girerim.
(b) son derece/yüzde yüz emin olmak, kesinlikle güvenmek.
aslında, esasında, gerçekte, esas itibarıyla, hakikatte.
They knew at bottom that they were deceiving
themselves: Aslında kendi kendilerini aldattıklarını biliyorlardı.
At bottom, he is not a bad fellow: Aslında kötü bir kişi değildir.
aslında, esasında, gerçekte, esas itibarıyla, hakikatte.
They knew at bottom that they were deceiving
themselves: Aslında kendi kendilerini aldattıklarını biliyorlardı.
At bottom, he is not a bad fellow: Aslında kötü bir kişi değildir.
esas neden olmak Verb
geleceği bir olmak Verb
fiyat düşer
gene aynı düzeye düşerse
sonra yeniden fırlar da
çifte karine
ABD Dışişleri Bakanlığı
yosun tutmuş tekne
baştan aşağı
tepeden tırnağa
bir işin temelini atmak Verb
İngiliz gemisiyle gitmek Verb
batmak Verb
dibini bulmak Verb
(a) azalmak, en düşük düzeye ulaşmak, (b) en zor/müşkül/fena duruma düşmek.
dibe vurmak Verb, Idioms
dibi görmek Verb, Idioms
dip yapmak Verb, Idioms
aynı gemi ile
aynı gemide
taban
kıçına tekme atmak Verb
bir sevkıyat için açık teminat tahtında beyan edilen azami meblağ
borçsuz harçsız, kimseye borcu olmadan.
to stand on one's own bottom: kendi yağı ile kavrulmak, kimseye müdanası olmamak.
balçık deniz dibi
taban döşemesi
dere yatağı Noun, Geography
dip, taban, en alt düzey.
Prices hit rock bottom: Fiyatlar en alt düzeye indi. Noun
deniz dibi Noun, Maritime Traffic
(gemi) karaya oturmak Verb
dibe değmek, (b) (fiyat) çok düşmek, (c) (ümit) suya düşmek.
dibe değmek Verb
alt başlık
esas neden
alt tabaka
dip akıntıları Noun, Maritime Traffic
alt çekmece
fiyatlar yükselmeden önce en düşük fiyatlı hisse senetlerini satın alma amacını güden yatırımcı
dip kazıyıcı
dip kazıyıcı balıkçı
dip avcılığı (fiyatı yükselebilecek , ucuz ve iyi performans göstermeyen hisse senetleri aranması
uygunsuz deniz dibi
kayalık
birinci vites
vadi, nehir kıyısındaki lığlı arazi.
düzlük Noun, Geography
ovalık yer Noun, Geography
(US) ovalık arazi
(sayfa) sol aşağı taraf
sonuç, özet, son söz/karar, uzun sözün kısası, hulâsai kelâm.
Give me the bottom line of your last
meeting: Bana son toplantınızın özetini söyle.
gerçek, çıplak hakikat.
Look, the bottom line is that poor Max is an alcoholic.
(malî raporda) en son rakam, kâr veya zarar.
bitirmek, karara bağlamak.
Okay, guys, let's bottom line this project and break for coffee: Peki,
arkadaşlar, şu projeyi bitirip kahve paydosu yapalım.
alt marj
alt kenar boşluğu Information Technology
sayfanın dibi
karina Maritime Traffic
denizin dibi
dibe vurmak Verb
yeniden yükselmeden önce en aşağı düzeye inmek Verb
en aşağı düzeyde bulunmak Verb
taban tıkacı Noun, Construction
taban fiyatı
sığır budu (et). Noun
alt raf
kaporta
boşaltma sübabı
tortulu maya: şarap ve bira yapımında tortu şeklinde çöken maya. Noun
arkasında, gerçek sebebi/sorumlusu, tertipçisi, kışkırtıcısı.
It was thought that Communists were
at the bottom of the anti-American demonstrations: Amerika aleyhindeki gösterilerin tertipçisi Komünistler olduğu sanılıyordu.
masanın dibinde oturmak Verb
bir işin aslını oluşturmak Verb
listenin dibinde olmak Verb
en az oy almış olmak Verb
en düşük vergi diliminde olmak Verb
bir listenin sonunda olmak Verb
sonuncu olmak Verb
bir kanunun temeline inmek Verb
bir konunun temeline inmek Verb
bir sorunu çözmek Verb
sebebini bulmak Verb
köküne inmek Verb
muhakkak ki, son lirama bahse girerim ki.
altüst etmek, başarısızlığa/akamete uğratmak.
Her refusal has knocked the bottom out of my plans.
bir davayı her yönden çürütmek Verb
sayfanın altına (dibine) not basmak Verb
en düşük fiyat
fiyasko vermek, gülünç düşmek, başarısızlığa uğramak.
Is he the best speaker they could get for the
meeting? This time they've really scraped the bottom of the barrel! 13.
scrape through: güçbela atlatmak, yakayı zor kurtarmak.
scrape through an examination: sınavda güçbela geçmek.
masanın dip inde oturmak Verb
fiyatlar en düşük düzeye indi