by law

  1. Adverb, Law kanunla
  2. kanunen
  3. kanuni
  4. kanun gereği
yönetmelik Noun, Law
tüzük Noun, Law
kanuna göre hareket etmek Verb
kanun gereği yapılan ilan
kanun gereği
kurulması yasak olan dernekler Noun, Law
kanunla yetkili kılınan
kanunen mecbur olmak Verb
kanunen zorunlu durumda olmak Verb
kanunen öngörülmüş olmak Verb
kanunen bir şey yapmakla yükümlü olmak Verb
kanunen bir şey yapmakla mükellef yükümlü olmak Verb
inşaat nizamnamesi
tüzük, nizamname, mahallî idarelerce konulan yasa hükmündeki kural ve nizam. Noun
kanunun öngördüğü Adjective, Law
yasayla öngörülen Adjective, Law
kanunen saptanmış
kanunla kurulan Adjective, Law
mukannen
kanunen yasak
kanunun gerektirdiği düzen
kanunla kurulan vakıf Noun, Law
kanunen sorumlu
kanunla yasaklanmamış Adjective, Law
kanunlarla yasaklanmayan Adjective, Law
kanunen müsaade olunmuş
kanun tarafından öngörülmüş
kanun da öngörülmüş
kanunda öngörülmüş Adjective, Law
kovuşturmak Verb
takibat açmak Verb
cezai kovuşturma açmak Verb
kanunen yasak
kanunla yasaklanmış Adjective, Law
kanuni yasak
kanunen yasak
kanunen himaye edilen
kanunda öngörülmüştür
kanunen cezayı müstelzim
kanunen tanınmış
bir mülkiyet hakkını geri almak Verb
davayla geri alınabilir
kanunen gerekli
kanunla gösterilen Adjective, Law
kanunen saptanan standart
hukuk devleti Noun, Law
kanuni temlik (alacağın kanunlarla öngörülen belli koşulların gerçekleşmesi ile temlik edilmesi
kanunen caiz
kanun önünde kendi başına bir insan gibi muamele görmek Verb
kanuna itaat etme
bir kanuna göre hareket etmek Verb
kanuna boyun eğmek Verb
kanuna uymak Verb
... sayılı Kanunun ... sayılı Kanunla değişik ...'inci maddesi Noun, Law
kanuni anlamı
kanun marifetiyle devir
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Proper Name, Law
bir kanunla yönetilmek Verb
kanun marifetiyle
yasa marifetiyle Adverb, Law
kanun marifetiyle
kanun yoluyla
şehir statüsü
özel hukuka tâbi sözleşme
özel hukuk sözleşmesi
kamu hukuku sözleşmesi
kamu hukukuna tâbi sözleşme
İçişleri Bakanlığınca Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması ile İlgili Olarak Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge Proper Name, Law
kanuni ikametgâh
hukuka aşina olmak göz aşinalığım var
kanuna harfiyen uymak Verb
hava taşımacılığı kanunu
deniz taşımacılığı kanunu
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Proper Name, Law
kanun marifetiyle rehin hakkının kullanılması
kanun marifetiyle birleşme
kanun marifetiyle birleşme birleşim
kanun marifetiyle serbest bırakma
hukuk devleti Noun, Constitutional Law
kanun marifetiyle iktisap edilen tasarruf hakkı
kanuni süresi içerisinde Adverb, Law