card carrier

  1. kart hamili
  2. kart sahibi
sendika üyesi. Noun