challenge the competence

  1. Verb ehliyeti reddetmek